Looking for something specific? Use our search engine!

Osaavat opettajat yhdessä! Lärare med kompetens!

Osaavat opettajat yhdessä! Lärare med kompetens!

Time

1.9.2017–31.12.2019

Project coordinator

Uleåborgs universitet

Project partners

 • Åbo universitet
 • Östra-Finlands universitet
 • Tammerfors universitet
 • Jyväskylä universitet
 • Åbo Akademi
 • Tammerfors yrkeshögskola
 • Funded by

 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Budget

  550 000 euros

  Åbo Akademi University’s part of the budget

  63 141 euros (11%)

  UKM finansierade spetsforskningsprojektet TerOpe – Osaavat opettajat yhdessä – Lärare med kompetens, är ett samarbetsprojekt mellan Uleåborgs universitet, Jyväskylä universitet, Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Åbo Akademi och Tammerfors yrkeshögskola. Bakgrunden till projektet är en medvetenhet om att lärarens arbete förändras ständigt i takt med att nya krav ställs ur ett samhälls- och arbetslivsperspektiv. För att ha lärarbehörighet inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdena på yrkeshögskolenivå behövs idag en pedagogisk utbildning som omfattar 60 sp och klinisk erfarenhet på minst 3 år. Läraren skall arbeta pedagogiskt, ha ett digert kunnande i sitt eget ämne, kunna planera långsiktigt och anpassa undervisningen till den snabba utvecklingen som sker i samhället och på hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver det skall läraren ha ett forskningsbaserat arbetssätt, ledarskapsförmåga, ett starkt digitalt kunnande och en öppenhet för samverkan med samhället och i internationella nätverk.

  Målet med TerOpe spetsforskningsprojekt är att förnya den hälsovetenskapliga nationella lärarutbildningen (60 sp), samt att utveckla och pilotera en digital undervisningshelhet. Vidare ska en fortbildningsmodell för lärare inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdena utvecklas. För detta arbete har det varit viktigt att inleda med att kartlägga lärares kärnkompetenser, lärares digitala kompetens och behov av fortbildning. Projektet inleddes med en forskningsansats för att klargöra innebörden i begreppet ”kompetens” och kartlägga kompetensbilden hos lärare inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdena ur ett nutida- och framtidsperspektiv. Kärnkompetenserna kartlagdes genom systematisk sökning och analys av kvalitativa och kvantitativa forskningsartiklar, fokusgruppintervjuer med lärare på yrkeshögskolor (n= 48) och lärarstuderande (n= 23), samt individuella intervjuer med utbildningsansvariga för lärarutbildningen inom hälsovetenskaperna (n= 19). Utgående från intervjuresultat skapades en enkät som skickats ut till lärare på 23 yrkeshögskolor och 7 yrkesinstitut i Finland. Utgående från en omfattande kartläggning av lärares kärnkompetenser formas en kompetensbild som grund för vidareutveckling av den nationella läroplanen för lärarutbildningen inom hälsovetenskaperna. Utgående från kartläggningen utvecklas också en fortbildningsmodell som skall stöda pedagogisk fortbildning och karriärutveckling för lärare inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdena. Därtill kommer en digital kurshelhet att utvecklas för undervisning och fortbildning, och ett nationellt digitalt nätverk att skapas för långvarig utveckling och nätverkande. Hälsovetenskapliga lärarutbildningen i Finland är unik från ett internationellt perspektiv. Projektet anses därför också ha stor betydelse ur ett internationellt perspektiv och utgöra en förebild för lärarutbildning inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdena internationellt.