Looking for something specific? Use our search engine!

Sales publications

The Institute for Human Rights publishes research monographs and textbooks in three languages.

Below is a list of our current sales publications. They can all be ordered directly from the Institute for Human Rights by using the order forms below.

Please note that all publications are subject to availability. All prices are exclusive of value added tax (VAT). Customers in Finland, please add 10% VAT. Customers from other countries in the European Union, please provide the VAT number of your institute/company or add 10% VAT to the total amount.

For more information about the publishing activities of the Institute for Human Rights, please contact Raija Hanski, rhanski@abo.fi

Yksilön oikeusasema Euroopan unionissa:
juhlakirja Allan Rosas (2008)

Individens rättsställning inom Europeiska unionen:
festskrift Allan Rosas (2008)

Toimittajat/redaktörer: Heidi Kaila, Elina Pirjatanniemi, Markku Suksi
Hinta/pris: EUR 70
Sisällysluettelo/innehållsförteckning
Tilauslomake/beställning

Kansalaisten elämänlaadun ja elinolosuhteiden parantaminen on Euroopan yhdentymisen keskeisimpiä tavoitteita. Tämän juhlakirjan tavoitteena on antaa kattava ja johdonmukainen kuva yksilön oikeusasemasta ja oikeuksista Euroopan unionissa. Teoksessa tarkastellaan perusoikeuksien asemaa ja merkitystä unionissa sekä yksilön oikeuksia sisämarkkinoilla ja hänen mahdollisuuksiaan vaikuttaa päätöksentekoon. Teoksessa valotetaan myös niitä keinoja, joita yksilöllä on yhteisön oikeudesta johtuvien oikeuksiensa turvaamiseksi. Euroopan oikeusaluetta esitellään erityisesti jäsenvaltioiden oikeusviranomaisen yhteistyön näkökulmasta. Lopuksi tarkastellaan Lissabonin sopimuksen merkitystä kansalaisten kannalta.

En av de mest centrala målsättningarna med den europeiska integrationen är förbättrandet av medborgarnas livskvalitet och levnadsvillkor. Syftet med denna festskrift är att förmedla en heltäckande och konsekvent bild av individens rättsställning och rättigheter inom Europeiska unionen. Verket granskar de grundläggande rättigheternas ställning och betydelse i unionen samt individens rättigheter på den inre marknaden och hans eller hennes möjligheter att påverka beslutsfattandet. I verket belyses även de medel som individen har tillgång till för tryggandet av de rättigheter som enligt gemenskapsrätten tillkommer henne eller honom. Det europeiska rättsområdet presenteras särskilt med utgångspunkt i samarbetet mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter. Avslutningsvis granskas betydelsen av Lissabonfördraget från medborgarens synpunkt.

Leading Cases of the Human Rights Committee (2007)

Editors: Raija Hanski and Martin Scheinin
Price: EUR 35
Table of contents
Order form

This book provides a representative although non-exhaustive account of the jurisprudence by the Human Rights Committee during the first 30 years of its operation as the monitoring body under the International Covenant on Civil and Political Rights. Through 50 leading cases in individual complaints decided by the end of the year 2006 under the Optional Protocol to the Covenant and thematic section introductions that include references to 100 more cases the compilation demonstrates both the development of the Committee’s case law and the law as it today stands as a result of that development.

The cases are organized into twelve thematic sections which cover most of the substantive law under the Covenant: Life, Torture and inhuman treatment, Liberty and security, Fair trial, Movement, Privacy and family, Religion and conscience, Expression, assembly and association, Discrimination, Minorities, Public participation and Self-determination. In addition, an introductory chapter makes concise analysis of the Optional Protocol procedure including the admissibility conditions, as well as of certain general issues related to the Covenant. As annexes, the book includes the text of the Covenant and its two optional protocols, excerpts from the Rules of procedure of the Human Rights Committee, a short bibliography and guide to Internet resources on the Covenant, a case index and an alphabetical subject index.

The Legal Status of Prisoners of War (2005)

Author: Allan Rosas
Price: EUR 35
Table of contents
Order form

The status and treatment of prisoners of war continue to attract wide international attention and raise serious concerns about respect for humanitarian principles and rules. This book, which already appeared for the first time in 1976 (The Finnish Academy of Science and Letters, Helsinki), is a comprehensive and profound study on the law and practice relating to prisoners of war. Awarded with a special mention as a contribution to creative scholarship by the American Society of International Law in 1978, the book by Allan Rosas has become the indispensable work of reference for academics, students and practitioners of international humanitarian law applicable in armed conflicts. The topicality of the subject and the book is demonstrated by the fact that it is being widely cited in the ongoing debate about the status of prisoners captured in the context of the “war on terror” in Afghanistan, Iraq and elsewhere. As the book has long since been out of print, the Institute for Human Rights at Åbo Akademi University, whose first Director the author was between 1985 and 1995, issued this unrevised reprint to make the work more readily available for a wider audience.

Ålands konstitution (2005)

Författare: Markku Suksi
Pris: EUR 30
Innehållsförteckning
Beställning

Ålands självstyrelse har utvecklats till en speciell del av den finländska statsrätten. De internationella dimensionerna hos självstyrelsen har sina rötter i den s.k. Ålandsöverenskommelsen från 1921 och är relativt välkända, men självstyrelsens interna funktion och förhållande till rikets rättsordning är mindre kända. Samtidigt som Ålands rättsordning står sida vid sida med rikets rättsordning och leder till stiftandet av landskapslagar inom ramen för sin lagstiftningsbehörighet, blir den föremål för de övernationella normer som följer av Finlands och Ålands medlemskap i Europeiska unionen. För den individ som befinner sig på Ålands område betyder detta att han eller hon är föremål för tre olika rättsordningar.

Denna sammanställning av material och tolkningar i anslutning till självstyrelselag för Åland kan uppfattas som en kommentar till den konstitution som existerat under drygt åtta årtionden. Framställningen strävar efter att analysera den åländska självsyrelsens förfaranden och innehåll genom att koncentrera sig på de gällande rättsreglerna och deras tolkning och genom att samtidigt beakta det historiska sammanhang i vilket de har sina ursprungliga rötter. Framställningen sträcker sig utanför självstyrelselagens egentliga text och den formella statsförfattningens ram och fördjupar förståelsen av i synnerhet den åländska verkställande maktens strukturer och de rättsskyddsspörsmål som självstyrelsen föranleder.

Rethinking Non-Discrimination and Minority Rights (2004)

Editors: Martin Scheinin and Reetta Toivanen
Pris: EUR 25
Table of contents
Order form

The overall question to which this publication wishes to shed light from different academic perspectives is whether it is possible to consolidate non-discrimination and minority rights protections. These two strands of the human rights discourse are typically developed separately, as non-discrimination is conceived at as an approach, which strives for more equality and sameness between different individuals and groups of peoples. Minority rights, for their part, seem to represent a clearly different approach in which the guaranteeing of the rights to difference and to different treatment take the highest ranking. In this publication an interdisciplinary group of researchers make efforts to combine the two approaches. The book is the result of the research project Rethinking legal strategies and ethnic discrimination (Restra), funded in 2001-2003 by the Academy of Finland within its research programme on racism and discrimination in Finland

Finlands statsrätt (2002)

Författare: Markku Suksi
Pris: EUR 30
Innehållsförteckning
Beställning

Genom den grundlag som trädde i kraft den 1 mars 2000 har Finlands statsrätt genomgått en förändring som har konsekvenser både för lagstiftningen och lagtillämpningen. Grundlagen införlivar bl.a. den grundrättighetsreform och det EU-medlemskap som trädde i kraft år 1995. Samtidigt utgör grundlagen och statsförfattningsrätten i allmänhet en allt mera betydelsefull inramning för offentlig verksamhet.

Statsförfattningen ger ett berättigande för den utövning av offentlig makt som sker genom lagstiftning, förvaltningsverksamhet och rättskipning. Denna sammanställning av material och tolkningar i anslutning till Finlands grundlag kan uppfattas som en kommentar till Finlands grundlag och som en introduktion till Finlands statsförfattningsrätt i en bred bemärkelse. Den strävar också till att analysera två dimensioner hos den offentliga maktens legitimitet på det nationella beslutsfattandets nivå, nämligen den förfarandemässiga legitimiteten och den innehållsmässiga legitimiteten. Framställningen sträcker sig utanför den egentliga grundlagstexten och den formella statsförfattningen och fördjupar förståelsen av i synnerhet den verkställande maktens strukturer.

 

 

Updated 19.9.2022