Skriv här det du söker efter!

Värme- och strömningsteknik – forskning och forskare

Värme- och strömningsteknik – forskning och forskare

Forskningen vid värme- och strömningsteknik berör i huvudsak tekniska processer, där energikonversion, värme- och massöverföring och strömning av fluider och partiklar spelar en viktig roll.

Laboratoriet studerar järn- och stålframställning med hjälp av matematisk modellering och databaserade analysmetoder. Speciell tonvikt fästs vid analys och tolkning av data från masugnsprocessen.

Inom området multifasflöde utvecklar laboratoriet numeriska och fysikaliska modeller för att beskriva komplexa flöden, med speciell vikt på problem som är av stor industriell betydelse i t.ex. fluidbäddar och lagring och transport av partikelformiga material.

Aspekter som berör energidistribution och lagring studeras även aktivt, t.ex. optimering av distribuerade energisystem, värmeväxlarnätverk och samproduktion av fjärrvärme och fjärrkyla. Studier av nya energisystem fokuseras på hållbara energikällor, där bl.a. termisk infraröd strålning är ett forskningstema.

Ett forskningstema är även utnyttjande av avfall och återanvändning för återvinning av energi från avfallsströmmar, såsom slam, PVC och andra polymerer, etc.

Laboratoriet studerar också mjuka beräkningsteknologier, inklusive neural nätverk och genetiska algoritmer, för att angripa komplexa modellerings- och optimeringsproblem.

Avskiljning och lagring av koldioxid (carbon capture and storage, CCS) är ett centralt forskningstema vid laboratoriet. Mineralkarboneringsmetoder för långtidslagring av CO2 utnyttjande Finlands rikliga magnesiumsilikatresurser är här ett centralt tema. Ett annat forskningsområde är produktion av karbonater utnyttjande industriella restprodukter, såsom stålslagger.

 

Forskningspersonal

 

Professor Henrik Saxén, professor i värmeteknik

Professor Ron Zevenhoven, professor i teknisk termodynamik och modellering

Akademilektor Frank Pettersson, docent i modellering, simulering och optimering av processtekniska system

 

Laboratorieingenjör Alf Hermansson

 

Forskare

Alice Bittante, doktorand

Rickard Erlund, doktorand

Carl Haikarainen, doktorand: Energy Systems Optimization

Mikko Helle, projektforskare: Blast Furnace Modeling

Alia Joko, doktorand

Evelina Koivisto, doktorand

Daniel Legendre, doktorand

Marketa Mikolajková, TkD

Debanga Mondal, doktorand: Circulating Fluidized Bed flow dynamics

 

Docenter

Abhay Bulsari, docent i artificiell intelligens inom processteknik

Tom Fredman, docent i matematisk modellering av värmeöverföringsprocesser med industriell tillämpning

Tor-Martin Tveit, docent i energisystemens teknik

Chuan Wang, docent i hållbar järn- och ståltillverkning

Uppdaterad 8.10.2019