Skriv här det du söker efter!

Högskolepedagogik

Högskolepedagogik

Hög­skole­peda­gogik

Ansökan till pedagogiska studier för lärare med en högskolepedagogisk inriktning

Antagning till pedagogiska studier för lärare med en högskolepedagogisk inriktning är öppen 27.2–17.3.2023

Sökande till studierna bör ha avlagt grundstudier om minst 20 sp inom pedagogiska vetenskaper och avlagt minst en yrkeshögskoleexamen eller en högre högskoleexamen eller motsvarande.

60 poängshelheten består av grundstudier i pedagogik 25 sp som avläggs på egen hand t ex vid Åbo Akademis öppna universitet. Ämnesstudier i högskolepedagogik är 35 sp. Intyg om studierna ska föreligga fakultetskansliet i Vasa senast den 31.3.2023 kl 15.00. Sökande som inte har uppvisat intyg inom nämnda tid bedöms som icke antagningsbar och blir inte kallad till urvalsprov.

Ansökan sker via följande blankett.

Urvalsprov ordnas 13-14.4.2023. Lämplighetsintervjun arrangeras på distans via Zoom. Tillgång till teknik är på sökandes ansvar. Urvalsprovet består av en 20 minuter lång intervju som bedöms av tre bedömare enligt skalan 0-5 poäng.

Ansökan till fristående högskolepedagogik kurser

Ansökan till enskilda kurser öppnas i mitten av maj.

Varför studera högskolepedagogik?

För dig som undervisar på högskola ger kurserna en bra pedagogisk och didaktisk grund att stå på. Du får både teori och praktik till stöd för din undervisning och den handledning du ger. Som högskolelärare behöver du samarbeta, arbeta för en nätverkande lärarkultur och kontinuerligt arbeta med den egna kompetensutvecklingen. Se våra videor om Högskolepedagogik:

Video 1: Varför behövs högskolepedagoik?

Video 2: Vad säger deltagarna om högskolepedagogiken?

Video 3: Varför behövs pedagogiskt ledarskap?

Var?  Alla kurser inom ämnesstudierna är flexibla hybridkurser där deltagandet sker online eller på plats i Vasa eller Åbo vid sidan av det egna arbetet. Grundstudierna kan du genomföra t ex vid öppna universitetet vid ÅA eller vid annat universitet eller högskola.

Hur?  Undervisningsspråket vid ämnesstudierna är primärt engelska men handledningen och examinationen sker utgående från studerandes språkliga bakgrund.

Behörighetsgivande studier i högskolepedagogik

Om du antagits till högskolepedagogiska studier så har du, efter att du avlagt 60 sp högskolepedagogik, pedagogisk behörighet för lärarbefattning. Studierna inbegriper 25 sp grundstudier i pedagogik och 35 sp ämnesstudier i högskolepedagogik.

Studier som ingår i behörighetsgivande studier i högskolepedagogik

Grundstudier i pedagogik 25 sp. Grundstudierna består av studier i till exempel allmän pedagogik, vuxenpedagogik, av lärarinriktade grundstudier eller av studier i universitets- eller högskolepedagogik. Om kurserna går vid Öppna universitetet uppbärs en avgift även om du är antagen till behörighetsgivande studier.

Grundstudierna avläggs vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, vid Åbo Akademis Öppna Universitet eller vid annat universitet eller högskola (t ex på finska vid yrkeshögskola som examinerar yrkeslärare).

Ämnesstudier i pedagogik 35 sp från 1.8.2022

HP00BQ02 Didaktisk design av högskoleundervisning

HP00CN24 Digital didaktik i högre utbildning

HP00CN25 Handledning i teori och praktik i högre utbildning

HP00BQ12 Undervisningspraktik 1

HP00BQ05 Utbildningsledarskap

HP00BQ09 Pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete

HP00BQ06 Undervisningspraktik 2

Om jag tidigare avlagt kurser i universitets- eller högskolepedagogik? Om du avlagt studier i universitets- eller högskolepedagogik enligt tidigare modeller och som vill fortsätta studera med målet att avlägga pedagogisk behörighet får tidigare avlagda grundkurser tillgodoräknade, i den omfattning de avlagts, på ämnesstudienivå enligt av examinator godkända omräkningsmatris.

Omfattning

25 sp + 35 sp

Ort

Nätbaserad

Undervisningsspråk

Engelska (svenska och finska)

Ansökningstid

27.2 - 17.3.2023

Sök in

Ansökan är öppen 27.2 – 17.3.2023 kl. 15.00

Kontakta oss

Anna Granberg

Planerare 

Lednings- och fakultetsstöd

Universitetsservice