Skriv här det du söker efter!

Magisterprogram för pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning

Omfattning

120 sp / 2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

16–30.3.2022 kl. 15.00

Antagningen till magisterutbildningen ger dig endast rätt att avlägga magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en lägre högskoleexamen.

Magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning består av sju inriktningar enligt följande huvudämnen: pedagogik (allmän inriktning), småbarnspedagogik, pedagogik (lärarinriktning), specialpedagogik, vuxenpedagogik, slöjdvetenskap och hushållsvetenskap.

Vår inlärning är central för hur vi uppfattar vår omvärld och agerar som medborgare i samhället. Du som väljer detta magisterprogram kan utvecklas till en mångsidigt kompetent lärare, ledare, handledare och utvecklare för unga och vuxna. Förutom möjlighet till olika lärarbehörigheter kan du inom programmet också avlägga rektorsbehörighet. Programmet engagerar dig och dina studiekamrater genom särskild fokusering på minoritets- och mångfaldsperspektiv i undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap, genom kollaborativa och kollegiala arbetsformer. Ni ges möjlighet att utveckla initiativförmåga, delaktighet och inflytande, bl.a. genom innovativ användning av mångsidiga läranderesurser som t.ex. digitalisering.

 

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökan är öppen 16-30.3.2022 kl. 15.00.

Huvudämnen

Pedagogik, lärarinriktning

Genom undervisning strävar vi till att målinriktat påverka människors inlärning på olika sätt. Pedagogiken är läran om utbildning, undervisning och fostran, med särskild fokus på utbildning för barn och unga. Du som s...

Två barn som leker med löv.

Småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn i åldern 1-6 år och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att...

Specialpedagogik

Rätten att utvecklas och lära sig i skola hör till alla. Specialpedagogiken handlar om de pedagogiska tillämpningar och stödåtgärder som används i olika utbildningssystem för att främja fostran, undervisningen och reh...

Två studerande på trappan till Academill.

Allmän pedagogik

Pedagogiskt kunnande behövs på flera håll i arbetslivet. Genom att studera allmän pedagogik blir du pedagogisk specialist i arbetslivet och får ett brett kunnande inom utbildning. Dina studier lär dig att analysera oc...

Grönsaker vid ett försäljningsstånd.

Hushållsvetenskap

Våra vardagsgärningar i hushållet påverkar vår livsmiljö, nu och på sikt. Du som studerar hushållsvetenskap lär dig hur individen kan hantera vardagen på ett hållbart sätt ur ett lokalt, nationellt och globalt perspek...

Slöjdvetenskap

Att skapa med händerna ger välmående, ökad livskvalitet och bidrar till ekologiskt tänkande och en hållbar utveckling i samhället. I studierna ingår kurser där du lär dig bearbeta en stor bredd av slöjdmaterial samt f...

Vuxenpedagogik

Vår tid kännetecknas av en snabb förändring och utveckling som ställer oss alla inför nytt. Vuxenpedagogiken hjälper vuxna att greppa vuxenhetens och vuxenlivets utmaningar och möjligheter i olika roller, både i arbet...

Du som pedagog i arbetslivet

Du som avlagt en magisterexamen kan på basis av pedagogisk forskning, på ett kritiskt och reflexivt sätt, på olika nivåer och ur olika perspektiv, analysera, leda, genomföra och utveckla undervisning, ledning och lärande. Beroende på vilket inriktningsalternativ du valt kan du arbeta som lärare, förskollärare, daghemsföreståndare, språklärare, rektor eller utbildningsansvarig inom olika organisationer.  En del utexaminerade studerar vidare och blir forskare och universitetslärare. Det finns exempelvis pedagogie magistrar som jobbar inom bildningsväsendet och olika fonder.  Studier i pedagogik ger dig färdigheter som kommer till nytta på många håll på arbetsmarknaden, inte minst inom skolväsendet!

 

Genom en mångsidig utbildning får jag möjlighet att jobba med Finlands framtid, barnen. Cecilia Westerholm

Studerande utanför Academill.

Kontakta oss

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa