Skriv här det du söker efter!

Tillgänglighetsutlåtande | Accessibility Statement: Mobiezine

Tillgänglighetsutlåtande | Accessibility Statement: Mobiezine

(in English below)

Tillgänglighetsutlåtande för verktyget Mobiezine

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller verktyget för digital publicering Mobiezine https://mobiezine.fi/. Tillgänglighetsutlåtandet har upprättats 8.9.2020 av systemleverantören Mobie och finns på finska på deras webbplats.

Tillgänglighet innebär att så många som möjligt kan använda digitala tjänster på ett enkelt och jämlikt sätt. En tillgänglig tjänst är tekniskt tillgänglig, tjänstens användargränssnitt är tydligt och innehållet är förståeligt. Tillgänglighetskraven grundar sig på lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som grundar sig på EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Tjänsten Mobizine uppfyller delvis tillgänglighetskraven i WCAG 2.1 (dvs. Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (informationen på engelska)) enligt lagen om digitala tjänster. Systemleverantören utför förbättringar på de punkter där tillgängligheten inte uppnås.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv tillgänglighetsbristen för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Systemleverantören Mobie nås på e-postadressen info@mobie.fi.

Åbo Akademi kan du kontakta per e-post på e-postadressen tillgangligt@abo.fi.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats, se ovan. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi

Telefonnummer till växeln: 0295 016 000


Accessibility Statement of the publication tool Mobiezine

This accessibility statement concerns the publication tool Mobiezine https://mobiezine.fi/. The accessibility statement was made by the system provider on September 8, 2020 and is published on the provider’s website in Finnish.

Accessibility means that as many people as possible can use digital services easily and equally. An accessible service must be technically accessible, have a clear user interface and the content must be understandable. The accessibility requirements are based on the Act on the Provision of Digital Services, which is in turn based on the EU Accessibility Directive.

Mobiezine partially meets the accessibility requirements of the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. https://www.w3.org/TR/WCAG21/. The system provider execute improvements where needed.

Accessibility deficiencies?

Did you notice an accessibility deficiency in our digital service? Tell us about it and we will do our best to rectify it.

Please provide feedback by email to the system provider Mobie: info@mobie.fi.

Please provide feedback by email to Åbo Akademi University: tillgangligt@abo.fi.

Supervisory authority

If you notice accessibility issues on the website, first leave your feedback with us, the administrators of the website. It may take up to 14 days to receive an answer from us. Should you not be satisfied with the answer or you do not receive an answer from us within two weeks, you may file a complaint with the Regional State Administrative Agency for Southern Finland. The agency website has detailed instructions (in Finnish and Swedish only) on how to file a complaint and how the issue will be handled.

Contact information of the supervisory authority:

Regional State Administrative Agency for Southern Finland
Accessibility supervision unit

www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi

phone 0295 016 000 (switchboard)

Uppdaterad 23.9.2020