Skriv här det du söker efter!

Årlig läsårsanmälan för redan inskrivna examensstuderande

Examensstuderande och doktorander skall antingen närvaro- eller frånvaroanmäla sig för varje läsår. Du som redan är inskriven vid Åbo Akademi och studerar för en examen skall anmäla dig elektroniskt för läsåret 2020-2021 senast den 28.8.2020 kl. 15:00. Kåravgiften för läsåret 2020-2021 är 92,50 euro.

Läsårsanmälan sker i OILI-verktyget och anmälan öppnas i maj 2020.

Du kan anmäla dig elektroniskt om du har ett giltigt användarkonto vid ÅA och om du varit närvaro- eller frånvaroanmäld under det föregående läsåret och har rätt att skriva in dig (studietid kvar). Den elektroniska anmälan registreras i realtid. Ifall du på hösten inte vet om du kommer att vara närvaro/frånvaroanmäld på våren så rekommenderar vi att du gör frånvaroanmälan för vårterminen. Lämna dig inte oanmäld. Om du inte gjort läsårsanmälan (närvaro/frånvaro) före anmälningstidens utgång måste du anhålla om återinföring i matrikeln och betala en återinskrivningsavgift på 35 €.

Om du inte kan anmäla dig elektroniskt i OILI tjänsten kan det bero på en av följande orsaker:

  • Din studierätt upphör 31.7.2020/31.12.2020 → anhåll om förlängning av studietiden eller extra studietid
  • Du har inte varit anmäld vårterminen 2020 eller tidigare läsår → anhåll om återinföring i matrikeln
  • Du studerar inom ett engelskspråkigt magisterprogram och är skyldig att erlägga terminsavgift för dina studier (gäller studerande som kommer utanför EU) → Ta kontakt med Studentexpeditionen för att betala terminsavgiften för inkommande läsår

Om ditt användarkonto stängts eller om du inte ännu har användarkonto vid Åbo Akademi, se aktivering av ÅA-användarnamn och studierättsnummer.

Ta kontakt med Studentexpeditionen om du har problem med din anmälan under anmälningsperioden.

Personlig anmälan

Om du betalat kåravgiften via bank och använt det allmänna referensnumret eller genom en bank utomlands måste du anmäla dig personligen. Det här betyder att du måste skicka eller hämta kvittot till studentexpeditionen senast den sista anmälningsdagen (innan anmälningstidens utgång). Du kan till exempel skicka kvittot som en bilaga per e-post till studinfo@abo.fi. Som kvitto duger en utskrift ur din nätbank där arkiveringsnumret syns.

Frånvaroanmälan

En frånvaroanmälan måste också göras under anmälningstiden.

Du kan anmäla dig som frånvarande:

Frånvaroanmälan kan inte göras i följande fall:

  • Om du sedan tidigare har en studierätt vid Åbo Akademi och du får en ny studieplats kan du anmäla dig som frånvarande under det första läsåret i den nya studierätten enbart på basis av lagstadgade orsaker.
  • Ifall du avlägger JOO-studier vid en annan högskola i Finland måste du närvaroanmäla dig vid Åbo Akademi.
  • Ifall du inom ramen för din examen vid Åbo Akademi bedriver utbytesstudier och studierna räknas tillgodo för din examen vid Åbo Akademi.
  • En studerande som berörs av bestämmelserna om begränsad studietid kan överhuvudtaget inte anmäla sig innan han/hon beviljats fortsatt studierätt.

Anmälan för vårterminen

Ifall du är grundexamensstuderande eller forskarstuderande och har anmält dig som frånvarande för vårterminen, kan du ändra din status till närvarande och betala studentkårsavgiften (32e för vårterminen 2021) i OILI. OILI är öppet för anmälan för vårterminen 1.12 2020-15.1.2021 klockan 15.00. Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft 1.1.2021. På grund av detta betalas hälsovårdsavgiften för högskolestuderande för vårterminen 2021 till FPA. Läs mer om hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.  Om du anmält dig enbart för höstterminen och du utexamineras under höstterminens gång, kan du inte längre efter utexamineringen anmäla dig för vårterminen.

Annullering av närvaroanmälan

Du kan annullera din anmälan genom att kontakta studentexpeditionen. För att annullera din anmälan för höstterminen eller hela läsåret måste du kontakta studentexpeditionen senast den 28.8. Anmälningen för vårterminen bör annulleras senast den 15.1. Du kan få tillbaka studentkårens medlemsavgift genom att kontakta studentkårens kansli senast den 30.9./31.1.

Anmälan om studier utomlands

Om du studerar utomlands (t.ex. utbytesstudier, språkpraktik, praktik utomlands, forskarvistelse) inom ramen för din examen ska du anmäler dig som närvarande vid ÅA också under din utbytesperiod. Kom ihåg att göra anmälan för hela läsåret under inskrivningsperioden!  Om du åker på ett utbyte som du arrangerat på egen hand, kom också ihåg att meddela Internationella ärenden om din utomlandsvistelse genom att fylla i följande blankett! Det här gäller både grundexamensstuderande och forskarstuderande. Anställda forskarstuderande ska dessutom komma ihåg att kontakta personalservice (hr@abo.fi) inför forskarvistelse utomlands.

Forskarstuderande

Om du bedriver postgraduala studier ska du göra läsårsanmälan under samma tider som grundexamensstuderande. Som forskarstuderande har du rätt att vara medlem i studentkåren och komma i åtnjutande av olika rabatter. Studentkårsavgiften för forskarstuderande är 64€ för hela läsåret 2020-2021 och 32€ för halva läsåret. Mera information om kåravgiften hittas här. Forskarstuderande anmäler sig på samma sätt som grundexamensstuderande ifall du vill vara medlem i studentkåren (se instruktion ovan). I annat fall kan du anmäla dig genom att vara i kontakt med studinfo@abo.fi. Observera även informationen om anmälan om studier/forskarvistelse utomlands.

Uppdaterad 5.5.2020