Skriv här det du söker efter!

Årlig läsårsanmälan för redan inskrivna examensstuderande

Examensstuderande och doktorander ska göra en läsårsanmälan inför varje läsår. Du anmäler dig antingen som närvarande eller frånvarande. Du som redan studerar för en examen vid Åbo Akademi ska göra din anmälan elektroniskt för läsåret 2020-2021. Deadline för anmälan är den 28.8.2020 kl. 15:00. I samband med läsårsanmälan betalar du också kåravgiften, kåravgiften för läsåret 2020-2021 är 92,50 euro. Observera att från och med vårterminen 2021 betalas studerandes hälsovårdsavgift direkt till FPA.

Är du nyantagen studerande? Läs då vår information om läsårsanmälan för nyantagna studerande.

Elektronisk anmälan

Läsårsanmälan sker i OILI-verktyget och anmälan öppnas i maj 2020.

Du kan anmäla dig elektroniskt om:

 • du har ett giltigt användarkonto vid ÅA
 • du varit närvaro- eller frånvaroanmäld under det föregående läsåret
 • du rätt att skriva in dig, det vill säga du har studietid kvar.

Om du inte kan anmäla dig elektroniskt i OILI tjänsten kan det bero på en av följande orsaker:

 • Din studierätt upphör 31.7.2020/31.12.2020 → anhåll om förlängning av studietiden eller extra studietid
 • Du har inte varit anmäld vårterminen 2020 eller tidigare läsår → anhåll om återinföring i matrikeln
 • Du studerar inom ett engelskspråkigt magisterprogram och är skyldig att erlägga terminsavgift för dina studier (gäller studerande som kommer utanför EU) → Ta kontakt med Studentexpeditionen för att betala terminsavgiften för inkommande läsår

Om ditt användarkonto stängts eller om du inte ännu har användarkonto vid Åbo Akademi, aktivera ditt ÅA-användarnamn och studierättsnummer.

Den elektroniska anmälan registreras i realtid. Du kan själv kontollera om du är anmäld genom att logga in i studieplaneringsverktyget, gå till din profil och dina närvarouppgifter. Du behöver vara närvaroanmäld för att kunna utexamineras.

Ifall du på hösten inte vet om du kommer att vara närvaro/frånvaroanmäld på våren så rekommenderar vi att du gör frånvaroanmälan för vårterminen. Lämna dig inte oanmäld. Om du inte gjort läsårsanmälan (närvaro/frånvaro) före anmälningstidens utgång måste du anhålla om återinföring i matrikeln och betala en återinskrivningsavgift på 35 €.

Ta kontakt med Studentexpeditionen om du har problem med din anmälan under anmälningsperioden.

Personlig anmälan

Om du betalat kåravgiften via bankgiro och använt det allmänna referensnumret eller genom en bank utomlands ska du läsårsanmäla dig personligen. Du läsårsanmäler dig personligen genom att skicka eller hämta kvittot till studentexpeditionen senast den sista anmälningsdagen innan anmälningstidens utgång. Du kan till exempel skicka kvittot som en bilaga per e-post till studinfo@abo.fi. Som kvitto duger en utskrift ur din nätbank där arkiveringsnumret syns.

Frånvaroanmälan

En frånvaroanmälan måste också göras under anmälningstiden. Om du är frånvaroanmäld kan du inte avlägga studiepoäng.

Du kan anmäla dig som frånvarande:

Frånvaroanmälan kan inte göras i följande fall:

 • Om du sedan tidigare har en studierätt vid Åbo Akademi och du får en ny studieplats kan du anmäla dig som frånvarande under det första läsåret i den nya studierätten enbart på basis av lagstadgade orsaker.
 • Ifall du avlägger JOO-studier vid en annan högskola i Finland måste du närvaroanmäla dig vid Åbo Akademi.
 • Ifall du inom ramen för din examen vid Åbo Akademi bedriver utbytesstudier och studierna räknas tillgodo för din examen vid Åbo Akademi.
 • En studerande som berörs av bestämmelserna om begränsad studietid kan överhuvudtaget inte anmäla sig innan han/hon beviljats fortsatt studierätt.

Anmälan för vårterminen

 • Ifall du är grundexamensstuderande eller forskarstuderande och har anmält dig som frånvarande för vårterminen, kan du ändra din status till närvarande och betala studentkårsavgiften (32 euro för vårterminen 2021) i OILI.
 • OILI är öppet för anmälan för vårterminen 1.12 2020-15.1.2021 klockan 15.00.
 • Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft 1.1.2021. På grund av detta betalas hälsovårdsavgiften för högskolestuderande för vårterminen 2021 till FPA. Läs mer om hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. Om du anmält dig enbart för höstterminen och du utexamineras under höstterminens gång, kan du inte längre efter utexamineringen anmäla dig för vårterminen.

Annullering av närvaroanmälan

Du kan annullera din anmälan genom att kontakta studentexpeditionen. För att annullera din anmälan för höstterminen eller hela läsåret måste du kontakta studentexpeditionen senast den 28.8. Anmälningen för vårterminen bör annulleras senast den 15.1. Du kan få tillbaka studentkårens medlemsavgift genom att kontakta studentkårens kansli senast den 30.9./31.1.

Anmälan om studier utomlands

 • Om du studerar utomlands (t.ex. utbytesstudier, språkpraktik, praktik utomlands, forskarvistelse) inom ramen för din examen ska du anmäler dig som närvarande vid ÅA också under din utbytesperiod.
 • Kom ihåg att göra anmälan för hela läsåret under anmälningsperioden!
 • Om du åker på ett utbyte som du arrangerat på egen hand, kom också ihåg att meddela Internationella ärenden om din utomlandsvistelse genom att fylla i följande blankett!
 • Det här gäller både grundexamensstuderande och forskarstuderande. Anställda forskarstuderande ska dessutom komma ihåg att kontakta personalservice (hr@abo.fi) inför forskarvistelse utomlands.

Forskarstuderande

Du är forskarstuderande ska också göra läsårsanmälan varje läsår. Anmälningstiden för läsårsanmälan är den samma som för grundexamensstuderande, deadline är 28.8.2020 kl. 15:00.

 • Som forskarstuderande har du rätt att vara medlem i studentkåren och komma i åtnjutande av olika rabatter.
 • Studentkårsavgiften för forskarstuderande är 64€ för hela läsåret 2020-2021 och 32€ för halva läsåret. Mera information om kåravgiften hittas här.
 • Forskarstuderande anmäler sig på samma sätt som grundexamensstuderande ifall du vill vara medlem i studentkåren (se instruktion ovan).
 • Om du vill närvaroanmäla dig men inte vara medlem i studentkåren, kontakta studinfo@abo.fi.
 • Observera även informationen om anmälan om studier/forskarvistelse utomlands.

Uppdaterad 9.12.2020