Skriv här det du söker efter!

Specifik antagningsinformation, högskolepedagogik

Specifik antagningsinformation, högskolepedagogik

Pedagogiska studier för lärare, 60 sp, med inriktning högskolepedagogik.

 

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN UNDER TIDEN 2-20.3.2020 kl. 15.00 VIA E-blankett

Antagningskriterierna för sökande 2020 är följande:

Sökande bör ha avlagt minst 20 sp grundstudier inom pedagogiska vetenskaper (allmän pedagogik, vuxenpedagogik eller högskolepedagogik) och avlagt minst en yrkeshögskoleexamen eller en högre högskoleexamen eller motsvarande. Sökande skall uppnå Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Intyg över de avlagda studierna ska vara oss tillhanda senast 8.4.2020 kl. 15.00. Poststämpel beaktas inte.

Intyg kan postas på adressen eller bifogas i ansökningsblanketten:

Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Fakultetskansli/Ann-May Nordmyr
Strandgatan 2
65100 Vasa

 

Urvalsprov

Urvalsprov ordnas i Vasa, 16-17.4.2020. Med vägande skäl (t.ex. avstånd, familjeförhållande) kan lämplighetsintervju arrangeras via videokonferens. Tillgång till teknik är på sökandes ansvar. Urvalsprovet består av en individuell intervju som har formen av ett samtal mellan den sökande och tre bedömare. Syftet med intervjun är att hos den sökande utröna sökandes:

  • förmåga till växelverkan med andra i den aktuella intervjusituationen
  • förmåga till självreflektion i relation till lärarskap

Den sökandes muntliga språkfärdigheter beaktas vid bedömningen, främst med avseende på sökandes beredskap att fungera som språklig förebild och sökandes förmåga att verbalisera sina tankar. Bedömarna avger poäng enligt skalan 0-5. Sökande bör erhålla minst 6 poäng i intervjun för att kunna antas till utbildning (dock så att alla bedömare godkänt den sökande). Intervjun beräknas ta 20 minuter.

Antal studieplatser och besked om antagning

Fakulteten antar 20 studerande till de högskolepedagogiska studierna.

Besked om antagning ges inom en månad efter urvalsprovet. Sökande bör inom den tid som anges i beskedet bekräfta om hen tar emot platsen.

Sökande som erhållit minst 6 poäng i urvalsprovet men ändå inte fått plats på utbildningen placeras på reservlista i fallande ordning enligt resultat i urvalsprovet och erhåller plats i mån av möjlighet (d.v.s. då sökande som antagits inte tagit emot sin plats).

Uppdaterad 27.2.2020