Antagningsgrunder för utbildningslinjen för informationsteknologi

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för informationsteknologi

Hur kan jag bli antagen?

Antagning inom utbildningslinjen för informationsteknologi sker till de två huvudämnena datateknik och datavetenskap. Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Ansökningsmålet för datateknik heter ”Utbildningslinjen för informationsteknologi, Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3+2 år)- DIA-antagning”.

Mer information hittar du under rubriken Datateknik.

Ansökningsmålet för datavetenskap heter ”Utbildningslinjen för informationsteknologi, Datavetenskap,  kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år)”.

Mer information hittar du under rubriken Datavetenskap.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Du kan också bli antagen genom den så kallade ÖPU-leden eller genom överflyttning. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.


Datateknik

Antagning till datateknik (för att först avlägga teknologie kandidatexamen och sedan diplomingenjörsexamen) sker via diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (DIA-antagningen). DIA-antagningen är ett centralt urval av studerande till de tekniska universiteten och fakulteterna i Finland.

Antagningen kan ske på tre olika sätt:

 1. På basis av begynnelsepoäng (student-, EB-, IB- eller RP-examen, utan urvalsprov) eller
 2. På basis av begynnelse- och provpoäng eller
 3. På basis av provpoäng

Urvalsprov för DIA-antagningen ordnas den 29.5 – 30.5.2018 i Åbo, Vasa, Esbo, Tammerfors, Jyväskylä, Villmanstrand och Uleåborg.

För ansökningsmålet informationsteknologi vid Åbo Akademi gäller följande urvalsprov:

Ingenjörsmatematik 29.5.2018 kl. 14-17
Fysik 30.5.2018 kl. 14-18

Närmare uppgifter om urvalsproven hittar du här.

Antagning på basis av begynnelsepoäng (betygsantagning)

Universiteten antar en del av de studerande på basis av enbart begynnelsepoäng, utan urvalsprov.
Antagning på basis av betyg gäller de sökande som avlägger student-, EB-, IB-, eller RP-examen senast våren 2018 och har avlagt studentexamensprovet i lång matematik med godkänt vitsord.

Antagning på basis av begynnelsepoäng gäller endast de sökande som har uppnått minst vitsordet magna cum laude approbatur i lång matematik på studentbetyget eller som har avlagt lång matematik i studentexamen och har uppnått minst cum laude approbatur i fysik eller kemi. På basis av enbart betyg antas högst 50 % av antagningskvoten.

Sökande kan antas på basis av sina begynnelsepoäng till sitt första ansökningsalternativ inom DIA-antagningen. Sökandena rangordnas enligt begynnelsepoängen. Om flera sökande har samma poängantal, avgörs placeringen av de sökandes poäng i provet i lång matematik i studentexamen.

Om den sökande inte blir antagen på basis av betyget, deltar han eller hon i urvalsproven för alla sina ansökningsalternativ.
De som godkänns i betygsantagningen kan alltså inte delta i urvalsproven.

Alla sökande måste ändå anmäla sig till två DI-urvalsprov enligt sina ansökningsalternativ, eftersom resultatet från betygsantagningen inte kan förutses i ansökningsskedet. Även orten där man deltar i urvalsproven ska anges i ansökningformuläret.

Resultatet från antagningen på basis av begynnelsepoäng publiceras den 25.5.2018

 

Antagning på basis av begynnelse- och provpoäng

På basis av begynnelse- och provpoäng antas 70 % av den kvot för nya studerande som återstår efter antagningen på basis av betyg (begynnelsepoäng). Av sökande i denna kvot krävs student-, EB-, IB-, eller RP-examen avlagd våren 2018 eller tidigare.

Dessutom måste sökande delta i urvalsproven för ifrågavarande utbildningsprogram och i proven uppnå en poängsumma som är minst 0,4 x summan av provens medeltal. Sökande bör noga kontrollera till vilka urvalsprov hon/han bör anmäla sig till och delta i enligt sina ansökningsalternativ.

För sökande till datateknik vid Åbo Akademi är provet i ingenjörsmatematik och provet i fysik obligatoriska.

Här framgår poängräkningen för antagning på basis av begynnelse- och provpoäng.

Antagning på basis av provpoäng

På basis av enbart poängen i urvalsprovet antas 30 % av den kvot för nya studerande som återstår efter antagningen på basis av betyg (begynnelsepoäng).

Sökande bör noga kontrollera till vilka urvalsprov hon/han ska anmäla sig till enligt sina ansökningsalternativ och i proven uppnå minst 0,4 x summan av provens medeltal.

Ansökningstiden, urvalsproven och provens bedömning är de samma som för dem som antas på basis av begynnelse- och provpoäng.

Här framgår poängräkningen för antagning på basis av enbart provpoäng.


Datavetenskap

Till datavenskap (för avläggande av kandidat examen i naturvetenskaper och filosofie magisterexamen) söker man på basis av endast betyg. De sökande rangordnas i fallande poängordning på basis av poängen från betyget.

Poängberäkning

Du får poäng i antagningen enligt följande:

Grundpoäng för betyg

Grundpoäng uträknas på basis av poäng för vitsorden i studentexamen enligt den för hela Åbo Akademi gemensamma skalan. Den gemensamma skalan och poängsättning av övriga betyg från andra stadiet, kombinationsexamen och IB-, EB- och RP-betyg hittas information om på Åbo Akademis ansökningswebbsidor.

Tilläggspoäng för studentexamensbetyg

För sökande till ämnet datavetenskap inom utbildningslinjen för informationsteknologi ges även tilläggspoäng för studentexamensbetyg för proven i lång matematik och modersmål enligt Akademis gemensamma skala.


Antagning via ÖPU-leden

Datavetenskap

Behörig för studier i datavetenskap är sökande som inom Öppna universitetet har avlagt:

 • 15-25 sp (fastställt program):
  a) studenter som i gymnasiet läst lång matematik och avlagt minst 15 sp i datavetenskap med vitsordet goda insikter/C/3.
  b) övriga som har avlagt 25 sp datavetenskap med vitsordet goda insikter/C/3
 • 60 sp för kandidat- och magisterexamen med datavetenskap som huvudämne. Av dessa 60 sp som ska kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i datavetenskap.
Datateknik

Behörig för studier vi datateknik är sökande som inom Öppna universitetet har avlagt:

 • 25 sp i datateknik (fastställt program). Studierna bör vara avlagda med minst vitsordet goda insikter/C/3.
 • 60 sp för teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen. Av dessa 60 sp som ska kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp ingå i de gemensamma studierna eller huvudämnesstudierna.
ÖPU-kvoten för utbildningslinjen i informationsteknologi är max. 2 studerande.

Specifika behörighetskrav för överflyttning

För att kunna söka om överflyttning måste sökanden ha studierätt eller rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola.

Den som har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i vilka ingår minst 25 sp i de gemensamma studierna i kandidatexamen för datavetenskap och datateknik kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för informationsteknologi.

Inom utbildningslinjen för informationsteknologi finns två ansökningsmål för överflyttare:

Överflyttare: utbildningslinjen för informationsteknologi/datateknik 
(teknologie kandidat och diplomingenjör)
Överflyttarkvoten är max. 4 sökande

Överflyttare: utbildningslinjen för informationsteknologi/datavetenskap 
(kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister)
Överflyttarkvoten är max. 4 sökande

Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i det nya huvudämnet (antal studiepoäng och vitsord).

Uppdaterad 12.9.2018