Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för informationsteknologi

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för informationsteknologi

Hur kan jag bli antagen?

Antagning inom utbildningslinjen för informationsteknologi sker till de två huvudämnena datateknik och datavetenskap. Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Ansökningsmålet för datateknik heter ”Utbildningslinjen för informationsteknologi, Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3+2 år)- DIA-antagning”.

Mer information hittar du under rubriken Datateknik.

Ansökningsmålet för datavetenskap heter ”Utbildningslinjen för informationsteknologi, Datavetenskap,  kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år)”.

Mer information hittar du under rubriken Datavetenskap.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Du kan också bli antagen genom den så kallade ÖPU-leden eller genom överflyttning. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagning 2020

I betygsurvalet 2020 varierar antalet ämnen i studentexamen som poängsätts mellan olika utbildningar. De ämnen i studentexamen som tas i beaktande kan högst vara sex till antalet. I samtliga utbildningar ges poäng för modersmålet och dessutom kan man poängsätta matematik samt ett eller flera realiaämnen eller språk. Om den sökande inte har vitsord i alla de ämnen som krävs för utbildningen får hen inga poäng för dem. Hen kan dock bli antagen i betygsurvalet om antalet poäng i de övriga ämnena är tillräckliga.

Poängen i betygsurvalet beräknas alltid enligt den ämneskombination som ger högst poäng för den sökande.

Information om poängsättning i betygsurvalet till datateknik 2020 hittas på studieinfo.fi.

Information om poängsättning i betygsurvalet till datavetenskap 2020 hittas på studieinfo.fi.

Information om urvalsprovet 2020 publiceras i ett senare skede.


Datateknik

Antagning till datateknik (för att först avlägga teknologie kandidatexamen och sedan diplomingenjörsexamen) sker via diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (DIA-antagningen). DIA-antagningen är ett centralt urval av studerande till de tekniska universiteten och fakulteterna i Finland.

Antagningen kan ske på tre olika sätt:

 1. På basis av begynnelsepoäng (student-, EB-, IB- eller RP-examen, utan urvalsprov) eller
 2. På basis av begynnelse- och provpoäng eller
 3. På basis av provpoäng
Urvalsprov för DIA-antagningen ordnas tisdagen den 28.5.2019 kl. 10.00 – 14.00 i Åbo, Vasa, Esbo, Tammerfors, Jyväskylä, Villmanstrand och Uleåborg

Närmare uppgifter om urvalsprovet hittar du här.

Antagning på basis av begynnelsepoäng (betygsantagning)

Universiteten antar en del av de studerande på basis av enbart begynnelsepoäng, utan urvalsprov.
Antagning på basis av betyg gäller de sökande som avlägger student-, EB-, IB-, eller RP-examen senast våren 2018 och har avlagt studentexamensprovet i lång matematik med godkänt vitsord.

Antagning på basis av begynnelsepoäng gäller endast de sökande som har uppnått minst vitsordet magna cum laude approbatur i lång matematik på studentbetyget eller som har avlagt lång matematik i studentexamen och har uppnått minst cum laude approbatur i fysik eller kemi. På basis av enbart betyg antas högst 50 % av antagningskvoten.

Sökande kan antas på basis av sina begynnelsepoäng till sitt första ansökningsalternativ inom DIA-antagningen. Sökandena rangordnas enligt begynnelsepoängen. Om flera sökande har samma poängantal, avgörs placeringen av de sökandes poäng i provet i lång matematik i studentexamen.

Om den sökande inte blir antagen på basis av betyget, deltar han eller hon i urvalsprovet.
De som godkänns i betygsantagningen kan alltså inte delta i urvalsprovet.

Alla sökande måste ändå anmäla sig till urvalsprov, eftersom resultatet från betygsantagningen inte kan förutses i ansökningsskedet. Även orten där man deltar i urvalsprovet ska anges i ansökningformuläret.

Resultatet från antagningen på basis av begynnelsepoäng publiceras den 24.5.2019

 

Antagning på basis av begynnelse- och provpoäng

På basis av begynnelse- och provpoäng antas 70 % av den kvot för nya studerande som återstår efter antagningen på basis av betyg (begynnelsepoäng). Av sökande i denna kvot krävs student-, EB-, IB-, eller RP-examen avlagd våren 2019 eller tidigare.

Dessutom måste sökande delta i urvalsprovet och i provet uppnå en poängsumma som är minst 0,4 x summan av provens medeltal.

Här framgår poängräkningen för antagning på basis av begynnelse- och provpoäng.

Antagning på basis av provpoäng

På basis av enbart poängen i urvalsprovet antas 30 % av den kvot för nya studerande som återstår efter antagningen på basis av betyg (begynnelsepoäng).

Sökande bör i provet uppnå minst 0,4 x summan av provets medeltal.

Ansökningstiden, urvalsprovets och provens bedömning är de samma som för dem som antas på basis av begynnelse- och provpoäng.

Här framgår poängräkningen för antagning på basis av enbart provpoäng.


Datavetenskap

Till datavenskap (för avläggande av kandidat examen i naturvetenskaper och filosofie magisterexamen) söker man på basis av betyg eller urvalsprov. De sökande rangordnas i fallande poängordning på basis av poängen från betyget eller urvalsprovet. 55% av de som antas antas på basis av sina betygspoäng, 45% antas på basis av sina urvalsprovspoäng.

Poängberäkning

Du får poäng i antagningen enligt följande:

Grundpoäng för betyg

Grundpoäng uträknas på basis av poäng för vitsorden i studentexamen enligt den för hela Åbo Akademi gemensamma skalan. Den gemensamma skalan och poängsättning av övriga betyg från andra stadiet, kombinationsexamen och IB-, EB- och RP-betyg hittas information om på Åbo Akademis ansökningswebbsidor.

Tilläggspoäng för studentexamensbetyg

För sökande till ämnet datavetenskap inom utbildningslinjen för informationsteknologi ges även tilläggspoäng för studentexamensbetyg för proven i lång matematik och modersmål enligt Akademis gemensamma skala.

Poäng för urvalsprov

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas måndagen den 20.5.2019 kl. 10.00-14.00.
I Åbo ordnas provet i: Aud. X, Aud. IX (byggnad Natura), Aud. XXII (byggnad Agora), Åbo Universitet, Vattenborgsvägen 5

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas i samarbete med Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.

Urvalsprovet i datavetenskap innehåller tre uppgifter. Den sökande ska välja två uppgifter att svara på. Man kan få 25 poäng för vardera uppgiften. Man kan få högst 50 poäng i urvalsprovet. För att kunna bli antagen till Åbo Akademi på basis av urvalsprovet i datavetenskap krävs det att sökanden uppnår ett poängantal som är minst 40% av provets nationella medeltal.

Uppgifterna bedöms i hela poäng. Endast två svar godkänns, även om den sökande svarar på alla uppgifter. Om en sökande svarar på alla uppgifter ges inga poäng för det bästa svaret.

Två av uppgifterna i urvalsprovet baserar sig på material som delas ut vid provet och en uppgift mäter den sökandes allmänna problemlösningsförmåga.


Antagning via ÖPU-leden

Datavetenskap

Behörig för studier i datavetenskap är sökande som inom Öppna universitetet har avlagt:

 • 15-25 sp (fastställt program):
  a) studenter som i gymnasiet läst lång matematik och avlagt minst 15 sp i datavetenskap med vitsordet goda insikter/C/3.
  b) övriga som har avlagt 25 sp datavetenskap med vitsordet goda insikter/C/3
 • 60 sp för kandidat- och magisterexamen med datavetenskap som huvudämne. Av dessa 60 sp som ska kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i datavetenskap.
Datateknik

Behörig för studier vi datateknik är sökande som inom Öppna universitetet har avlagt:

 • 25 sp i datateknik (fastställt program). Studierna bör vara avlagda med minst vitsordet goda insikter/C/3.
 • 60 sp för teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen. Av dessa 60 sp som ska kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp ingå i de gemensamma studierna eller huvudämnesstudierna.
ÖPU-kvoten för utbildningslinjen i informationsteknologi är max. 2 studerande.

Specifika behörighetskrav för överflyttning

För att kunna söka om överflyttning måste sökanden ha studierätt eller rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola.

Den som har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i vilka ingår minst 25 sp i de gemensamma studierna i kandidatexamen för datavetenskap och datateknik kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för informationsteknologi.

Inom utbildningslinjen för informationsteknologi finns två ansökningsmål för överflyttare:

Överflyttare: utbildningslinjen för informationsteknologi/datateknik 
(teknologie kandidat och diplomingenjör)
Överflyttarkvoten är max. 4 sökande

Överflyttare: utbildningslinjen för informationsteknologi/datavetenskap 
(kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister)
Överflyttarkvoten är max. 4 sökande

Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i det nya huvudämnet (antal studiepoäng och vitsord).

Uppdaterad 5.6.2019