Skriv här det du söker efter!

Statens motfinansieringskampanj 2020–2022

Statens motfinansieringskampanj 2020–2022

För att fortsätta kapitalisera universiteten har staten inlett ett motfinansieringsprogram. Det går ut på att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten får in under perioden 15.6.2020–30.6.2022.  

 

Bakgrunden till kampanjen är ett beslut av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra om en engångssatsning på 100 miljoner euro för att kapitalisera universiteten. Universiteten anvisas kapital på basis av forskningens genomslagskraft till ett belopp av 33 miljoner euro hösten 2020 och på basis av den insamling av medel som berättigar till statlig motfinansiering med ett belopp på 67 miljoner euro hösten 2022. Den statliga motfinansieringen som ett enskilt universitet beviljas får inte överstiga 11 miljoner euro.

Motfinansieringsdugliga är penningdonationer som inte kräver någon motprestation. Donationer ska ha skänkts till universitetets verksamhet utan några villkor som begränsar användningsändamålet för donationen. 

 

Delta i kampanjen!

 

Donera till motfinansieringskampanjen

Du kan donera till statens motfinansieringskampanj på två sätt: online eller till vårt bankkonto.

 

 

Du kan även donera till kampanjen genom att göra en inbetalning till följande konto:

Danske Bank
FI41 8116 7710 0099 51
BIC:
DABAFIHH

Skriv donatorns namn, kontaktuppgifter och insamlingsmål (”motfinansiering”) i meddelandefältet.

För gåvor på 850 eller mer ber vi dig också att fylla i ett gåvobrev.

 

Donationer på minst 10 000 euro kan riktas till utbildningsområden

En enskild donation på minst 10 000 euro kan med ett gåvobrev riktas till något av Åbo Akademis utbildningsområden. Åbo Akademis utbildningsområden är:

 • ekonomi
 • humanistiska vetenskaper
 • hälsovetenskaper
 • juridik
 • farmaci
 • naturvetenskaper
 • pedagogik och lärarutbildning
 • psykologi
 • samhällsvetenskaper
 • teknik
 • teologi

 

Följande donationer berättigar inte till statlig motfinansiering:

 • Donationer i form av aktier, fastigheter, andra föremål eller immateriella rättigheter.
 • Donationer från företag som ingår i universitetskoncernen, universitetets egna fonder eller stiftelser som är anslutna till universitetet.
 • Donationer från statsägda bolag som har hand om specialuppgifter. Som undantag från detta behandlas donationer från kommersiella statsägda företag som donationer som berättigar till statlig motfinansiering.
 • Donationer från samfund och stiftelser som enligt tradition uteslutande stött ett enskilt universitet.
 • Donationer från kommuner och bolag som direkt eller indirekt ägs av kommuner eller donationer som kommer via affärsverk.
 • Donationer från samfund som till största delen finansieras med offentliga medel (t.ex. yrkeshögskolor) eller offentligrättsliga samfund med beskattningsrätt (t.ex. församlingar). Som undantag från detta behandlas donationer från studentkårer och nationer samt bolag som ägs av dessa samt från handelskamrar som inte är offentligt finansierade samfund som donationer som berättigar till statlig motfinansiering.
 • Donationer som riktats till våra forskningsprofiler (ex. Havet och Minoritetsforskning) gynnar de projekt direkt och hör inte till statens motfinansieringsprogram

Motfinansieringsdugliga donationer ska ha betalats in senast den 30 juni 2022, eller som på grund av tiden för betalningstrafik mellan bankerna eller behandlingstiderna för nätbetalning via betalföretag har registrerats på universitetets konto senast sex arbetsdagar efter utsatt tid. Donationer kan även betalas i rater under kampanjtiden.

 

Skatteavdrag


Privatpersoner

Privatpersoner och dödsbon är berättigade till skatteavdrag för donationer till universiteten. Rätten gäller förvärvsinkomst. Avdragbara är donationer på minst 850 euro och högst 500 000 euro. Ifall man donerar flera gånger under samma skatteår räknas den sammanlagda summan för beskattningen. Åbo Akademi lämnar uppgifterna om donationerna till skattemyndigheterna vid skatteårets slut. 

För mera information, se skatteförvaltningens webbsida. 

Samfund

Samfund är berättigade till skatteavdrag för penningdonationer på minst 850 euro och högst 250 000 euro till universitet eller andra högskolor. Som samfund räknas aktiebolag, föreningar och stiftelser. Samfund är skyldiga att själva meddela beskattaren om avdragsgilla donationer. 

För mera information, se inkomstskattelagen (1992/1535).

 

 

Etiska riktlinjer

Åbo Akademis medelinsamling regleras av akademins Instruktion om etik och god vetenskaplig praxis (5.5.2020). Läs våra etiska riktlinjer här. Vi svarar också gärna på eventuella frågor gällande medelinsamlingens etiska riktlinjer.

 

 

Gåvobrev

Om du eller ditt samfund donerar 850 euro eller mer, ber vi dig fylla i ett gåvobrev och returnera det åt oss:

Åbo Akademi
Medelinsamling / Kommunikation
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

Du kan också scanna in gåvobrevet och skicka det till oss per e-post på medelinsamling@abo.fi.

 

 

Användning av donationsmedlen

Kapitalet som samlas in i den pågående motfinansieringskampanjen 2020–2022 används för att gynna universitetets undervisning och forskning enligt rektors beslut. Donationer på minst 10 000 euro som är riktade till utbildningsområden används till utbildningsområdenas undervisning och forskning.  

Den statliga motfinansieringen kommer att styras till Åbo Akademis grundkapital. Akademin investerar grundkapitalet långsiktigt och söker en stadig avkastning på grundkapitalet. Avkastningsmedlen är en viktig inkomstkälla för Åbo Akademi.

Läs mer om hur Åbo Akademi har använt inkomna donationer.

Uppdaterad 19.5.2022