Skriv här det du söker efter!

Språkkrav för sökande till språkbadsutbildning

Språkkrav för sökande till språkbadsutbildning

Sökande till språkbadsutbildningarna skall ha skolutbildningsspråket finska eller motsvarande kunskaper i finska enligt nedanstående. För språkkrav i svenska!

 1. Studentexamen

Resultaten för studentskrivningar avlagda efter 1989 finns elektroniskt tillgängliga och behöver inte skickas in. Sökande som skrivit studentexamen 1989 eller tidigare behöver skicka in en bestyrkt kopia på studentexamensbetyget.

En sökande har tillräckliga kunskaper i finska om:

 • Hen skrivit studentexamen på finska och i den har avlagt godkäntprov i finska som modersmål
 • Hen i studentexamen har skrivit finska som andra inhemska språk och fått minst  magna cum laude approbatur Provet i modersmålet kan vara ett prov som bygger på lärokursen i finska eller svenska som andra språk, om examinandens modersmål inte är finska, svenska eller samiska eller om examinanden använder teckenspråk som sitt modersmål eller första språk.
  (L 672/2005, 2, 6 §).
  S2 provet, se här: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050672.
 • Hen skrivit studentexamen på svenska och i det avlagt examen i finska som främmande språk enligt följande:
  • För antagning till Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (språkbadslärarutbildningar) minst Magna på lång nivå eller Eximina på medellång nivå
 1. Skolutbildningsspråk

En sökande som har avgångsbetyg från finskspråkig grundskola (åk 9) eller finskspråkigt gymnasium med godkänt vitsord i finska som modersmål har finska som skolutbildningsspråk. Om en sökande vill intyga sina kunskaper i finska på detta sätt behöver hen skicka in en bestyrkt kopia av avgångsbetyget.

En sökande som har avlagt IB-, EB- eller Reifeprüfung examen i Finland måste också sända in en kopia av grundskolans avgångsbetyg

 1. Högskolestudier
 • Språkligt behörig är också en sökande som har avlagt en högskoleexamen i vilken undervisningsspråket är finska och därvid har skrivit ett lärdomsprov och, ifall examen avlagts vid en finländsk högskola, ett mognadsprov på finska.
 • En sökande som har fått minst betyget god i ett sådant språkprov eller i sådana språkstudier i finska som ingår i en högskoleexamen och som gäller förmåga att använda det andra inhemska språket i tal och skrift.
 • En sökande som har avlagt grund- och ämnesstudier i finska språket till en omfattning av minst 60 studiepoäng.
 1. Språkexamen eller intyg

En sökande som har visat goda muntliga och skriftliga kunskaper i  finska i språkexamen för statsförvaltningen, som avlagts efter den 31 december 2003, eller har avlagt allmän språkexamen i finska på nivå 4 eller 5 (muntlig framställning och hörförståelse resp. skriftlig framställning och textförståelse) på den sexgradiga färdighetsnivåskalan.

 

 

Uppdaterad 13.12.2018