Skriv här det du söker efter!

Workshops

Workshops

Workshops 18.3


Omgång 1 kl 14.30-15.45, omgång 2 kl.
16.00-17.15

 

Workshop 1: Barn under skolålder i språkbad i behov av stöd (Rum D402)

Målgrupp: Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och nybörjarundervisning

Alla barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning ska inkluderas i den dagliga verksamheten, vilket gör att utmaningarna för läraren i gruppen ökar. Vad krävs för att ha möjligt att möta alla barn och deras individuella behov? Vad kan man som lärare göra för att underlätta vardagen för barnen i behov av stöd? Workshoppen består av föreläsning samt lite praktiskt arbete.

Workshopledare: Eva Staffans
Eva Staffans är universitetslärare,  i pedagogik med barn- och specialpedagogisk inriktning vid Åbo Akademi i Vasa.

 

 

 


Workshop 2:  Nyttiga minnesregler och tips som stöd för rättskrivningen (Rum E610)

Målgrupp: Lärare i åk 1-6

Vår erfarenhet visar vilka läs- och skrivfel som är vanliga hos språkbadselever. Som lärare vill vi ge eleverna nyttiga minnesregler och tips som stöd för rättskrivningen. En rolig, knasig, av eleven eller läraren själv påhittad minnesregel, kan bli den bästa! Denna workshop har som avsikt att ge dig lite bubbel i badet med inspirerande regler o tips!

Workshopledare: Pia Lind-Eklund

Pia Lind-Eklund är språkbadslärare/speciallärare vid Keskuskoulu i Vasa.

 

 


Workshop 3: Att möta språkbadselevers skrivande i undervisning på två språk (Rum D404)

OBS! WORKSHOPEN ARRANGERAS ENDAST UNDER OMGÅNG 1!

Målgrupp: Lärare i åk 7–9 (ämnesövergripande)

Läroplansgrunderna (2014) efterlyser diskussion om hurdana språkkonventioner och texter som kännetecknar de enskilda läroämnena. God språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för positiv läs- och skrivutveckling. Att vara språkligt medveten betyder att man självständigt mer eller mindre reflekterar över språk. Syftet med workshopen är att diskutera skrivprocesser, möjligheter och utmaningar i skrivande i de senare årskurserna inom den grundläggande utbildningen. Under workshopen får lärarna bidra med sina kunskaper, erfarenheter och perspektiv gällande skrivande på språkbadsspråket och skolans undervisningsspråk.

Workshopledare: Camilla Rosvall

FM Camilla Rosvall är doktorand i pedagogik med lärarinriktning och jobbar som forskningsassistent inom projektet Skrivstöttning.

 

 

 


Workshop 4: Lekfull språkundervisning med teater (Rum C608)

Målgrupp: Riktar sig till alla deltagare, materialet kan modifieras enligt vilken åldersgrupp man undervisar

Under workshopen får deltagarna didaktiska verktyg med teaterlek & rollspel som fokus. Målet är att ge pedagogen möjlighet att fokusera mera på aktiv kommunikation under språklektioner. Drama- och teaterpedagogik ökar fysisk verksamhet och djuplärande i språkundervisning. Teaterlek utvecklar kreativ- , kognitiv-, motorisk-, kommunikativ- emotionell- och socialkompetens. Språkundervisningen blir lustfylld.

Workshopledare: Nina Dahl-Tallgren

Nina Dahl-Tallgren är teaterpedagog på Wasa Teater. Hon har examina inom både drama och pedagogik. Hon är en glad, energisk och inspirerande föreläsare. Nina ger dig superkraft att lära ut språk på ett lekfullt sätt!

 

 

 


Workshop 5: Hur kan man effektivisera språkbadselevernas grammatikinlärning? (Rum C214)

Målgrupp: Lärare i åk 5–9

I sin workshop presenterar Nyqvist först kortfattat de resultat hon hittills nått i sin forskning. Efter detta funderar deltagarna tillsammans på olika sätt att tillämpa resultaten i sitt praktiska undervisningsarbete. Huvudvikten ligger i en öppen diskussion. Eftersom grammatisk korrekthet vanligen betonas på de senare årskurserna i grundskolan, passar workshoppen bäst för dem som undervisar språkbadselever i årskurserna 5-9. Eftersom lärare i alla ämnen fungerar som språkliga modeller för sina elever, passar workshoppen för lärare i alla skolämnen, inte bara språklärare.

Workshopledare: Eeva-Liisa Nyqvist

Eeva-Liisa Nyqvist disputerade år 2013 med avhandlingen Species och artikelbruk i finskspråkiga grundskoleelevers inlärarsvenska. En longitudinell undersökning i årskurserna 7–9. Efter det har hon fungerat som universitetslärare och -lektor i nordiska språk vid Östra Finlands och Helsingfors universitet samt som forskardoktor vid Åbo universitet. Från och med januari 2020 arbetar hon som postdoktoral forskare i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Den röda tråden i Nyqvists forskning är tillägnandet av svenskans grammatik och vilka problem som är typiska för finskspråkiga inlärare. Ett framtida syfte är också att hitta sätt att i praktiken förbättra språkundervisningen och lärarutbildningen.

 


Workshop 6: Pedagogiska Escape Rooms (Rum D508)

Målgrupp: Samtliga lärare

Teoretisk bakgrund och tips på hur Escape Rooms kan tillämpas i klassrumsundervisningen. Deltagarna får även testa några uppgifter. Denna workshop är tvåspråkig (svenska-finska).

Workshopledare: Eleonoora Isoaho & Sanna Laulaja

Eleonoora Isoaho är klasslärare vid Tervajoen koulu i Vasa. Sanna Laulaja är klasslärare vid Isolahden koulu och koordinator för programmet ”Skolan i rörelse” i den finskspråkiga grundläggande utbildningen i Vasa.

 

Kohderyhmä: Kaikki opettajat

Teoreettista taustaa ja vinkkejä miten Escape Roomia voi soveltaa luokkahuoneopetuksessa. Osallistujat saavat myös kokeilla muutamia tehtäviä. Tämä työpaja on kaksikielinen (ruotsi-suomi).

Työpajan pitäjät: Eleonoora Isoaho & Sanna Laulaja

Eleonoora Isoaho on luokanopettaja Tervajoen koulussa Vaasassa. Sanna Laulaja on luokanopettaja Isolahden koulussa sekä suomenkielisen perusopetuksen Liikkuva koulu-koordinaattori Vaasassa.


Workshop 7: Leka och lära språk ute (UTOMHUS)

OBS! WORKSHOPEN ARRANGERAS ENDAST UNDER OMGÅNG 1!

Målgrupp: Lärare inom småbarnspedagogik, förskola och åk 1–3

Naturen och skolgården är utmärkta miljöer för att arbeta med barns språkutveckling. Genom lekar och aktiviteter bekantar vi oss med bokstäver och ord, samt med begrepp barnen har glädje av i sina egna lekar tillsammans med andra. Verkstaden baserar sig på boken med samma namn.

Workshopledare: Maria Svens

Maria är naturskollärare vid Kvarkens naturskola. Hon är i grunden klasslärare, specialiserad i miljöpedagogik. Genom åren har hon arbetat med språkstödjande verksamhet på flera olika sätt, bl.a. i samarbete med Nätverket Svenska nu. Vill du veta mer om hur hon och hennes kollega undervisar för att ta reda på om det är något för dig, titta in på @kvarkensnaturskola på Instagram eller hämta inspiration från Naturskolan flöde på Facebook.

 

 


Workshop 7: Språkstimulerande utelekar (UTOMHUS)

OBS! WORKSHOPEN ARRANGERAS ENDAST UNDER OMGÅNG 2!

Målgrupp: Lärare i åk 4-9

Vi prövar ett antal fartfyllda och pedagogiska utelekar som kan anpassas till flera ämnen. Om tid finns skapar vi eget lekinnehåll anpassat till deltagarnas egna målgrupp.

Workshopledare: Maria Svens

.

Uppdaterad 21.2.2020