Skriv här det du söker efter!

Specifika antagningskriterier för utbildningslinjen för socialvetenskaper

Specifika antagningskriterier för utbildningslinjen för socialvetenskaper

Ansökan görs 20.3-3.4.2019 kl. 15:00 genom att fylla i ett elektroniskt ansökningsformulär via studieinfo.fi. Se Åbo Akademis gemensamma kriterier för närmare beskrivning av poängräkning för studentexamensbetyg och akademins språkprov i svenska.

Alla sökande måste delta i urvalsprov.

Studerande antas till utbildningslinjen för socialvetenskaper för avläggande av politices kandidat- och magisterexamen. Efter det första studieåret väljer man huvudämne: socialpolitik eller utvecklingspsykologi. Studerande som väljer socialpolitik som huvudämne har möjlighet att genom samarbete med Åbo Universitet inleda en studiestig mot behörig socialarbetare, en del av studierna utförs i Åbo.

Den som önskar avlägga endast magisterexamen söker in till magisterprogrammet för socialvetenskaper, med socialpolitik eller utvecklingspsykologi som huvudämne, i Åbo Akademis antagning till magisterexamen och magisterprogram.

Sökande till utbildningslinjen för socialvetenskap kan antas till examensinriktade studier via ÖpU-leden om de avlagt minst 60 sp inom Öppna universitetet, varav minst 25 sp består av studier i någondera av huvudämnena. Dessutom bör sökande delta i urvalsintervjun.

Urvalsprov

Urvalsprovet till utbildningslinjen för socialvetenskaper består av två skeden: ett skriftligt urvalsprov och en urvalsintervju. Obs! Även sökande via ÖpU-leden måste delta i urvalsintervju. Sökande måste få minst 5 poäng i urvalsintervjun för att kunna bli antagen.


Första skedet: skriftligt urvalsprov

Det skriftliga urvalsprovet ordnas 7.5.2019 i Academill, rum D402, Strandgatan 2, Vasa  och  i Arken, rum Saussure (M128), Fabriksgtan 2, Åbo,  kl 12-16. Det skriftliga urvalsprovet utgörs av litteraturtentamen. Sökande bör dock även vara beredd på uppgifter som bygger på allmänbildning och kunskap om dagsaktualiteter.

Urvalsprovslitteratur

Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red.) (2013). Perspektiv på sociala problem, Stockholm: Natur och Kultur (del I och III)

Hwang, P. & Nilsson, B. (2003 eller senare). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.


Andra skedet: urvalsintervju

Till det andra skedet, urvalsintervjun, kallas högst dubbelt antal sökande i förhållande till det antal som antas till utbildningslinjen. Intervjuer ordnas 27.5-29.5.2019 i Academill, Strandgatan 2, Vasa (se skyltning på plats).

Sökande kallas på basis av rangordning enligt den sammanlagda poängsumman av betygspoäng (i enlighet med Åbo Akademis gemensamma skala) och poäng för det skriftliga urvalsprovet (maximalt 50 poäng).

Urvalsintervjun består av ett samtal med en panel med två bedömare. Intervjun bedöms enligt följande kriterier: den sökandes lämplighet för och insikter i utbildningsområdet, förmåga att ta till sig och förstå facklitteratur samt skriftlig och muntliga uttrycksförmåga. Sökande kan erhålla maximalt 50 poäng för urvalsintervjun. Sökande måste få minst 5 poäng i urvalsintervjun för att kunna bli antagen.

 

Poäng för betyg och urvalsprov

Poäng för betyg

För betyg ges grundpoäng som uträknas på basis av poäng för vitsorden i studentexamen eller annan grundläggande examen enligt ÅA:s gemensamma skala.

Poäng för urvalsprov

Det skriftliga urvalsprovet (litteraturtentamen) kan ge maximalt 50 poäng.

Urvalsintervjun kan ge maximalt 50 poäng. Sökande måste få minst 5 poäng i urvalsintervjun för att kunna bli antagen.

Antagning

Antagning till utbildningslinjen sker utgående från sökandes grundpoäng (betygspoäng enligt ÅA:s gemensamma skala), poäng för det skriftliga urvalsprovet samt poäng för urvalsintervjun.

 

ÖVERFLYTTARE

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng samhällsvetenskapliga studier och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa). Sökande deltar i en intervju.

Överflyttarkvoten är max. 5 studerande.

Ansökan om överflyttning gör du i Studieinfo.fi.

Ansökningstiden för överflyttning är 2.5- 16.5.2019 (ansökningstiden utgår kl. 15.00).

Uppdaterad 28.2.2019