Skriv här det du söker efter!

Specifika antagningskriterier för utbildningslinjen för hälsovetenskaper

Specifika antagningskriterier för utbildningslinjen för hälsovetenskaper

Ansökan görs 20.3-3.4.2019 kl. 15:00 genom att fylla i ett elektroniskt ansökningsformulär via studieinfo.fi. Se Åbo Akademis gemensamma kriterier för närmare beskrivning av poängräkning för studentexamensbetyg och akademins språkprov i svenska.

Studerande antas till utbildningslinjen för hälsovetenskaper (huvudämnet vårdvetenskap) för avläggande av kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper.

Utbildningslinjen har flera inriktningsalternativ med olika upplägg beroende på kompetensprofil eller behörighetskrav:

  • social- och hälsovårdsadministration (vårdledare)
  • hälsovetenskapernas didaktik (vårdlärare/lärarutbildning)
  • hälsokunskap (ämneslärare/lärarutbildning)
  • hälsoteknologi
  • klinisk vårdvetenskap (äldrevård)

Dessutom kan man studera vårdvetenskap med valfri inriktning.

Den som önskar avlägga endast magisterexamen söker in till hälsovetenskaper i Åbo Akademis antagning till magisterexamen och magisterprogram (se infomation i spalten till vänster).

Sökande till utbildningslinjen för hälsovetenskaper kan antas till examensinriktade studier via ÖpU-leden om de avlagt minst 60 sp inom Öppna universitetet, varav minst 25 sp består av studier i huvudämnet.

 

Urvalsprov

Sökande till utbildningen för kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper i Vasa deltar i ett skriftligt prov. Provet består av en litteraturtentamen med essäuppgifter. Sökande kan erhålla maximalt 40 poäng för det skriftliga provet.

Det skriftliga provet ordnas den 6 maj 2019 kl. 12.00-16.00 på följande orter:

  • Vasa i Academill, auditorium Karl Bruhn (C201), Strandgatan 2
  • Åbo i Arken, rum Saussure (M128), Fabriksgatan 2
  • Mariehamn vid Högskolan på Åland, Neptunigatan 17

 

Urvalsprovslitteratur

Wiklund, L. 2003. Vårdvetenskap i klinisk praxis. Natur och Kultur, Stockholm, kap. 2-3.

Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) 2012. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Studentlitteratur, Lund, kap. 6–9, 12–13, 22, 25, 27.

 

Lärarlämplighetsintervju för inriktningen hälsokunskap (ämneslärare/lärarutbildning)

Antagna till utbildningen för kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper, huvudämnet vårdvetenskap, som valt  inriktningen ämneslärare ska anmäla sig till lärarlämplighetsintervju (sökande kontaktas per e-post). Intervjun ordnas den 2 september 2019. Godkänt resultat i intervjun är en förutsättning för studier inom inriktningen ämneslärare.

 

Lärarlämplighetsintervju för inriktningen hälsovetenskapernas didaktik (vårdlärare)

Studerande som har för avsikt att avlägga studier i hälsovetenskapernas didaktik bör delta i en lärarlämplighetsintervju. Intervjun ordnas den 2 september 2019.

Antagningskriterier:
– studierätt på utbildning i hälsovetenskaper (vårdvetenskap) vid Åbo Akademi eller avklarad Magister i hälsovetenskaper från Åbo Akademi,
– lämplig examen inom vårdområdet (t.ex. yh-examen)


Begränsningar som gäller antagning som studerande

Sökande till lärarutbildning ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mera under Begränsning som gäller antagning som studerande.

Språkprov

Sökande till lärarutbildningarna med annat skolutbildningsspråk än svenska bör ha språklig behörighet för studier vid Åbo Akademi.

För information om Åbo Akademis språkprov i svenska, se avsnittet om språklig behörighet.

 

Poäng för betyg och urvalsprov


Grundpoäng

Grundpoäng uträknas på basis av poäng för vitsorden i studentexamen eller annan grundläggande examen enligt ÅA:s allmänna principer.

Urvalsprov

Det skriftliga urvalsprovet (litteraturtentamen) kan ge maximalt 40 poäng.

ÖPU-leden

Sökande till utbildningslinjen för hälsovetenskaper kan antas till examensinriktade studier via ÖPU-leden om de avlagt minst 60 sp inom öppna universitetet, varav minst 25 sp består av studier i huvudämnet.

ÖVERFLYTTARE

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng hälsovetenskaper och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa).

Överflyttarkvoten är max. 2 studerande.

Ansökan om överflyttning gör du i Studieinfo.fi.

Ansökningstiden för överflyttning är 2.5- 16.5.2019 (ansökningstiden utgår kl. 15.00).

 

Uppdaterad 26.2.2019