Specifik antagningsinformation yrkeslärarutbildningen

Specifik antagningsinformation yrkeslärarutbildningen

Pedagogiska studier för lärare, 60 sp, med inriktning på andra stadiets yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och det fria bildningsarbetet erbjuds som deltids-/flerformsstudier. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier ansvarar endast för den pedagogiska behörigheten.

 

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN UNDER TIDEN 1-23.3.2018 kl. 15.00 PÅ STUDIEINFO.FI

 

Antagningskriterierna uppdateras inför varje ansökningsomgång. Bekanta dig med de aktuella kriterierna innan du lämnar in din ansökan!

 

Antagningskriterier för sökande 2018 är följade:

Sökande bör ha avlagt minst 20 sp grundstudier i pedagogik, vuxenpedagogik eller högskolepedagogik samt studier på andra stadiet eller högre nivå så att hen har en bransch att göra undervisningsövningar inom.

Intyg över de avlagda studierna ska vara oss tillhanda senast 6.4.2018 kl. 15.00. Poststämpel beaktas inte!

Intyg kan postas på adressen:

Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Fakultetskansli/Ann-may Nordmyr
Strandgatan 2
65100 Vasa

 

Urvalsprov

Urvalsprov ordnas i Vasa i april, 16-17.4.2018. Urvalsprovet består av en individuell intervju som har formen av ett samtal mellan den sökande och tre bedömare. Syftet med intervjun är att hos den sökande utröna sökandes

  • förmåga till växelverkan med andra i den aktuella intervjusituationen
  • förmåga till självreflektion i relation till lärarskap
  • förmåga att reflektera över läraryrke och skola som läro- och arbetsmiljö i dagens samhälle.

Den sökandes muntliga språkfärdigheter beaktas vid bedömningen, främst med avseende på sökandes beredskap att fungera som språklig förebild och sökandes förmåga att verbalisera sina tankar. Bedömarna avger poäng enligt skalan 0-5. Sökande bör erhålla minst 6 poäng i intervjun för att kunna antas till utbildning (dock så att alla bedömare godkänt den sökande).

Sökande som inte har svenska som skolutbildningsspråk deltar i ett språkprov i samband med urvalsprovet. Språkprovet består av en intervju samt en skriftlig uppgift. För antagning krävs godkänt språkprov.

Notera att studierna innehåller praktik där du förutsätts arbeta med minderåriga, vilket innebär att du måste visa upp utdrag ur straffregistret inför praktikperioderna.

 

Antal studieplatser och besked om antagning

Fakulteten antar 30 studerande till yrkeslärarutbildning.

Besked om antagning ges inom en månad efter urvalsprovet. Sökande bör inom tid som anges i beskedet bekräfta att hen tar emot platsen. Studiestarten kan skjutas upp med max ett läsår.

Sökande som erhållit minst 6 poäng i urvalsprovet men ändå inte fått plats på utbildningen placeras på reservlista i fallande ordning enligt resultat i urvalsprovet och erhåller plats i mån av möjlighet (d.v.s. då sökande som antagits inte tagit emot sin plats).

Uppdaterad 1.2.2018