Skriv här det du söker efter!

Specifik antagningsinformation, lärarutbildningarna

För att antas till lärarutbildning (kandidat- och magisterexamen) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier krävs att sökande deltagit i och är godkänd i samtliga delmoment i urvalsprovet (inklusive språkprov då sökandes skolutbildningsspråk inte är svenska).

Urvalsprov för antagning till

  • utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik
  • utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, språkbad
  • utbildningslinjen för klasslärare
  • utbildningslinjen för klasslärare, språkbad
  • utbildningslinjen för speciallärare
  • utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Antagningen till lärarutbildningen är indelad i två steg. Det betyder att de sökande på grundval av sina poäng för studentexamen kallas till ett lämplighetsprov som är det andra steget i antagningen. Sökande till utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap skall också inlämna en förhandsuppgift. En sökande som har högskolebehörighet, men som inte har avlagt en finländsk studentexamen eller EB-examen, eller en IB- eller RP-examen som har avlagts i Finland, kallas direkt till antagningens andra steg. I den slutliga antagningen beaktas poängen för lämplighetsprovet. I tvåstegsantagningarna omfattas också det första steget av antagningen av möjligheten att begära omprövning.

Sökande som inte har svenska som skolutbildningsspråk ska oberoende av ansökningsmål uppfylla Åbo Akademis språkkrav. Sökande till språkbadsinriktningarna bör, för att kunna antas, ha skolutbildningsspråket finska eller på andra grunder uppvisade motsvarande kunskaper i finska.

Lämplighetsprov

Tidpunkten för lämplighetsprovet är 10.6-12.6.2019, Strandgatan 2, 65100 VASA

Kallelsen till lämplighetsprovet skickas per e-post senast i slutet av maj. Till lämplighetsprovet kallas minst två gånger så många sökande som antalet som kommer att antas. Lämplighetsprovet är en styrd gruppdiskussion eller en individuell intervju, eller en kombination av båda. Varje sökande genomför hela lämplighetsprovet på samma dag. Tidpunkten meddelas i e-postkallelsen. Till Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap hör en förhandsuppgift, vars instruktionen publiceras på Åbo Akademis webbplats den 29.3.2019.

Andra skedets urvalsprovssamarbete mellan Helsingfors universitet och Åbo Akademi

Helsingfors universitet och Åbo Akademi samarbetar i fråga om antagningen till svenskspråkiga ansökningsobjekt inom lärarutbildningen med antagning i två steg. I antagningssamarbetet deltar följande ansökningsobjekt:

–          Helsingfors universitet: lärare inom småbarnspedagogik och klasslärare.

–          Åbo Akademi: utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik; utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad; utbildningslinjen för klasslärare; utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad; utbildningslinjen för speciallärare; utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

De som kallas till lämplighetsprovet som är gemensamt för flera utbildningar deltar i lämplighetsprovet endast en gång och poängtalet i provet beaktas i antagningen till alla de utbildningar vars lämplighetsprov den sökande fått kallelse till. Den sökande genomför lämplighetsprovet vid det universitet som hen har prioriterat högst och som hen har blivit kallad till. Om en sökande blir kallad till både en finskspråkig och en svenskspråkig studieinriktnings lämplighetsprov, ska han eller hon delta i både det finska och det svenska lämplighetsprovet.

Delområden som bedöms och poängsättning

I lämplighetsprovet bedöms fem delområden:

1. Motivation
2. Vilja att förbinda sig till utbildningen
3. Kulturell kännedom
4. Förmåga att reflektera
5. Förmåga att växelverka

Med vilja att förbinda sig till utbildningen avses den sökandes vilja att avlägga examen.

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0–125 poäng. Varje delområde bedöms på skalan 0–25 poäng. För att bli antagen till utbildningslinjen måste den sökande få minst 50 poäng i provet, och minst 5 poäng för varje delområde.

Förhandsuppgiften för utbildningslinjen i slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Sökande lämnar in en förhandsuppgift i samband med lärarlämplighetsintervjun. Förhandsuppgiften utarbetas i enlighet med dessa instruktioner. Förhandsuppgiften återlämnas inte.

I förhandsuppgiften bedöms tre områden: orginalitet, analytisk förmåga och skicklighet. Förhandsuppgiften bedöms med 0-120 poäng. För att bli godkänd krävs minst 50 poäng.

Språkprov

Sökande till lärarutbildningarna med annat skolutbildningsspråk än svenska bör avlägga Åbo Akademis språkprov i svenska. För information om Åbo Akademis språkprov i svenska, se avsnittet om språklig behörighet.

Begränsningar som gäller antagning som studerande

Sökande till lärarutbildningarna ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mera under Begränsning som gäller antagning som studerande.

Sökande till lärarutbildning eller utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap kan inte antas via den så kallade ÖpU-leden.

ÖVERFLYTTARE

Ansökan om överflyttning gör du i Studieinfo.fi.

Ansökningstiden för överflyttning är 2.5- 16.5.2019 (ansökningstiden utgår kl. 15.00).

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa)

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng pedagogik och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för barnträdgårdslärare (Vasa). Sökande som inte tidigare godkänt i lärarlämplighetsintervju deltar i en lärarlämplighetsintervju enligt den modell som användts för sökande till lärarutbildningarna.

Överflyttarkvoten är max. 18 studerande.

Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa)

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng pedagogik och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för klasslärare (Vasa). Sökande som inte tidigare godkänt i lärarlämplighetsintervju deltar i en lärarlämplighetsintervju enligt den modell som användts för sökande till lärarutbildningarna.

Överflyttarkvoten är max. 7 studerande.

Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa)

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng specialpedagogik och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för speciallärare (Vasa). Sökande som inte tidigare godkänt i lärarlämplighetsintervju deltar i en lärarlämplighetsintervju enligt den modell som användts för sökande till lärarutbildningarna.

Överflyttarkvoten är max. 2 studerande.

Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng hushållsvetenskap (huslig ekonomi)/ slöjdvetenskap (sökande till teknisk slöjd eller textilslöjd) eller i närliggande studier och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång kan ansöka om överflyttning till utbildning för ämneslärare i huslig ekonomi, teknisk slöjd eller textilslöjd (Vasa).

Överflyttarkvoten är max. 5 studerandeSökande som har avsikten att bli ämneslärare och inte tidigare godkänts i lärarlämplighetsintervju deltar i en lärarlämplighetsintervju enligt den modell som används för sökande till lärarutbildningarna

Uppdaterad 29.3.2019