Specifik antagningsinformation, lärarutbildningarna

Urvalsprov

För att antas till lärarutbildning (kandidat- och magisterexamen) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier krävs att sökande deltagit i och är godkänd i samtliga delmoment i urvalsprovet (inklusive språkprov då sökandes skolutbildningsspråk inte är svenska).

Urvalsprov för antagning till

  • utbildningslinjen för barnträdgårdslärare
  • utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, språkbad
  • utbildningslinjen för klasslärare
  • utbildningslinjen för klasslärare, språkbad
  • utbildningslinjen för speciallärare

Urvalsprovet till dessa utbildningslinjer består av en lärarlämplighetsintervju. Till lämplighetsintervjun gallras sökande via studieframgång i studentexamen. Sökande som inte har svenska som skolutbildningsspråk ska oberoende av ansökningsmål uppfylla Åbo Akademis språkkrav. Sökande till språkbadsinriktningarna bör, för att kunna antas, ha skolutbildningsspråket finska eller på andra grunder uppvisade motsvarande kunskaper i finska.

Lärarlämplighetsintervju

Till lärarlämplighetsintervjun kallas högst dubbelt antal sökande i förhållande till det antal som antas per utbildningslinje/inriktning. Sökande kallas på basis av poäng i studentexamen eller annan examen från andra stadiet i fallande poängordning.

Lämplighetsintervjuerna ordnas vecka 23, 4-8.6.2018. Sökande får personlig kallelse med tid och plats för intervjun. Med kallelsen till intervjun följer en blankett för bakgrundsuppgifter som den sökande fyller i, kopierar upp i tre exemplar och ger till bedömarna i samband med intervjun.

Lämplighetsintervjun består av en individuell intervju (ca 15-20 minuter) som bedöms av tre bedömare enligt skalan 0-5 poäng (även halva steg kan användas). Syftet med intervjun är att hos den sökande utröna sökandes förmåga till växelverkan med andra i den aktuella intervjusituationen, sökandes förmåga till självreflektion i relation till lärarskap samt sökandes förmåga att reflektera över läraryrke och skola/dagvård som läro- och arbetsmiljö i dagens samhälle. Den sökandes muntliga språkfärdigheter i svenska beaktas vid bedömningen, främst med avseende på sökandes beredskap att fungera som språklig förebild och sökandes förmåga att verbalisera sina tankar.

Sökande som sökt till fler än en av linjerna/inriktningarna för klasslärare, speciallärare, barnträdgårdslärare, ämneslärare i huslig ekonomi, teknisk slöjd eller textilslöjd eller språkbadsinriktning för klasslärare och/eller barnträdgårdslärare deltar i endast en lämplighetsintervju så att resultatet i intervjun gäller för alla dessa linjer/inriktningar.

 

Poäng för betyg och urvalsprov

Sökande bör vara godkänd i urvalsprovets samtliga delmoment för att kunna antas till utbildning.

Poäng ges för betyg i enlighet med Åbo Akademis allmänna principer, dock endast för de 4 obligatoriska proven i studentexamen (modersmålet + 3 av ”provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, matematik och provet i realämnena”), varav poängen i modersmålet svenska (finska för språkbadsinriktning) ges två gånger, d.v.s. max 35 poäng. 

För urvalsprovet/lämplighetsintervjun ges maximalt 70 poäng.

Sökande får poäng enligt följande:

Betyg max. 35 poäng
Lämplighetsintervju max. 70 poäng
Totalt max. 105 poäng

 

Språkprov

Sökande till lärarutbildningarna med annat skolutbildningsspråk än svenska bör avlägga Åbo Akademis språkprov i svenska. För information om Åbo Akademis språkprov i svenska, se avsnittet om språklig behörighet.

Begränsningar som gäller antagning som studerande

Sökande till lärarutbildningarna ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mera under Begränsning som gäller antagning som studerande.

Sökande till språkbad-, klass-, special- eller barnträdgårdslärarutbildning eller utbildning för ämneslärare i slöjd (teknisk eller textil inriktning) eller huslig ekonomi kan inte antas via den så kallade ÖpU-leden.

ÖVERFLYTTARE

Ansökan om överflyttning gör du i Studieinfo.fi.

Ansökningstiden för överflyttning är 2.5- 16.5.2018 (ansökningstiden utgår kl. 15.00).

Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa)

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng pedagogik och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för klasslärare (Vasa). Sökande som inte tidigare godkänt i lärarlämplighetsintervju deltar i en lärarlämplighetsintervju enligt den modell som användts för sökande till lärarutbildningarna.

Överflyttarkvoten är max. 7 studerande.

 

Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa)

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng specialpedagogik och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för speciallärare (Vasa). Sökande som inte tidigare godkänt i lärarlämplighetsintervju deltar i en lärarlämplighetsintervju enligt den modell som användts för sökande till lärarutbildningarna.

Överflyttarkvoten är max. 2 studerande.

Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare (Vasa)

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng pedagogik och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för barnträdgårdslärare (Vasa). Sökande som inte tidigare godkänt i lärarlämplighetsintervju deltar i en lärarlämplighetsintervju enligt den modell som användts för sökande till lärarutbildningarna.

Överflyttarkvoten är max. 18 studerande.

Uppdaterad 6.2.2018