Specifik antagningsinformation, ämneslärare i slöjd och hushållsvetenskap

Specifik antagningsinformation, ämneslärare i slöjd och hushållsvetenskap

Ämneslärare i huslig ekonomi, teknisk slöjd och textilslöjd

Ansökan görs senast 14.3-28.3.2018 kl. 15:00 genom att fylla i ett elektroniskt ansökningsformulär via studieinfo.fi. Se Åbo Akademis gemensamma kriterier för närmare beskrivning av poängräkning för studentexamensbetyg och akademins språkprov i svenska.

Urvalsprov

Alla behöriga sökande till lärarutbildning bör delta i obligatoriskt urvalsprov. För att antas till lärarutbildning (kandidat- och magisterexamen) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier krävs att sökande är godkänd i samtliga delmoment i urvalsprovet.

Urvalsprovet till utbildning för ämneslärare i huslig ekonomi, teknisk slöjd eller textilslöjd består av en protfolio och en lärarlämplighetsintervju. Sökande som inte har svenska som skolutbildningsspråk deltar därtill i Åbo Akademis språkprov.

Portfolio

Sökande lämnar in en portfolio i samband med lärarlämplighetsintervjun. Portfolion utarbetas i enlighet med givna instruktioner. Du utarbetar en portfolio för det huvudämne som intresserar dig, om du är intresserad av båda huvudämnena gör du två portfolion. Portfolion återlämnas inte.

Instruktioner för portfoliouppgift slöjdvetenskap och hushållsvetenskap 2018

Avsikten med portfolion är att få insyn i sökandes kunnande inom ämnesområdet (slöjd respektive huslig ekonomi). Portfolion ger max 30 poäng och för godkänt resultat krävs minst 12 poäng.

Till det andra skedet, lärarlämplighetsintervjun, kallas högst dubbelt antal sökande i förhållande till det antal som antas per huvudämne/inriktning. Sökande kallas på basis av resultat i det första skedet. Sökande meddelas skriftligt om sina prestationer i det första skedet inom vecka 21. Resultatet av det första skedet (d.v.s. poängtalet) påverkar inte bedömningen av det andra skedet och totalpoängen för antagning.


Lärarlämplighetsintervju

Till lärarlämplighetsintervjun kallas högst dubbelt antal sökande i förhållande till det antal som antas per huvudämne. Sökande kallas på basis av poäng i studentexamen eller annan examen från andra stadiet i fallande poängordning.

Lämplighetsintervjuerna ordnas vecka 23, 4-8.6.2018. Sökande får personlig kallelse med tid och plats för intervjun. Med kallelsen till intervjun följer en blankett för bakgrundsuppgifter som den sökande fyller i, kopierar upp i tre exemplar och ger till bedömarna i samband med intervjun, även portfolion tas med.

Lämplighetsintervjun består av en individuell intervju (ca 15-20 minuter) som bedöms av tre bedömare enligt skalan 0-5 poäng (även halva steg kan användas). Syftet med intervjun är att hos den sökande utröna sökandes förmåga till växelverkan med andra i den aktuella intervjusituationen, sökandes förmåga till självreflektion i relation till lärarskap samt sökandes förmåga att reflektera över läraryrke och skola/dagvård som läro- och arbetsmiljö i dagens samhälle. Den sökandes muntliga språkfärdigheter i svenska beaktas vid bedömningen, främst med avseende på sökandes beredskap att fungera som språklig förebild och sökandes förmåga att verbalisera sina tankar.

Sökande som sökt till fler än en av linjerna/inriktningarna för klasslärare, speciallärare, barnträdgårdslärare, ämneslärare i huslig ekonomi, teknisk slöjd eller textilslöjd eller språkbadsinriktning för klasslärare och/eller barnträdgårdslärare deltar i endast en lämplighetsintervju så att resultatet i intervjun gäller för alla dessa linjer/inriktningar.

 

Poäng för betyg och urvalsprov

Sökande bör vara godkänd i urvalsprovets samtliga delmoment för att kunna antas till utbildning.

Poäng ges för betyg i enligthet med Åbo Akademis allmänna principer, dock endast för de 4 obligatoriska proven i studentexamen (modersmålet + 3 av ”provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, matematik och provet i realämnena”), varav poängen i modersmålet svenska (finska för språkbadsinriktning) ges två gånger, d.v.s. max 35 poäng. 

Sökande till klasslärarutbildning ges 5 tilläggspoäng för godkänt prov i matematik i studentexamen (lång eller kort kurs och vitsord påverkar inte).

För urvalsprovet/lämplighetsintervjun ges maximalt 70 poäng.

Sökande får poäng enligt följande:

Betyg max. 35 poäng
Portfolio max. 30 poäng
Lämplighetsintervju max. 70 poäng
Totalt
max. 135 poäng

 

Språkprov

Sökande till lärarutbildningarna med annat skolutbildningsspråk än svenska bör avlägga Åbo Akademis språkprov i svenska. För information om Åbo Akademis språkprov i svenska, se avsnittet om språklig behörighet.

Begränsningar som gäller antagning som studerande

Sökande till lärarutbildningarna ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mera under Begränsning som gäller antagning som studerande

Sökande till klass-, special- eller barnträdgårdslärarutbildning eller utbildning för ämneslärare i slöjd (teknisk eller textil inriktning) eller huslig ekonomi kan inte antas via den så kallade ÖpU-leden.

ÖVERFLYTTARE

Ansökan om överflyttning gör du i Studieinfo.fi.

Ansökningstiden för överflyttning är 2.5- 16.5.2018 (ansökningstiden utgår kl. 15.00).

utbildning för ämneslärare i huslig ekonomi, teknisk slöjd eller textilslöjd

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng hushållsvetenskap (huslig ekonomi)/ slöjdvetenskap (sökande till teknisk slöjd eller textilslöjd) eller i närliggande studier och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång kan ansöka om överflyttning till utbildning för ämneslärare i huslig ekonomi, teknisk slöjd eller textilslöjd (Vasa).

Överflyttarkvoten är max. 5 studerande. Sökande som har avsikten att bli ämneslärare och inte tidigare godkänts i lärarlämplighetsintervju deltar i en lärarlämplighetsintervju enligt den modell som används för sökande till lärarutbildningarna

Uppdaterad 25.4.2018