Specifik antagningsinformation, allmän- och vuxenpedagogik

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik

Alla sökande måste delta i urvalsprov.

Studerande antas till utbildningslinjen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik för avläggande av pedagogie kandidat- och magisterexamen.

Den som önskar avlägga endast magisterexamen söker in till huvudämnet pedagogik, allmän inriktning, eller vuxenpedagogik i Åbo Akademis antagning till magisterexamen och magisterprogram (se infomation i spalten till vänster).

Sökande till utbildningslinjen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik kan inte antas till examensinriktade studier via ÖpU-leden.

 

Urvalsprov

Urvalsprovet till utbildningslinjen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik ordnas vecka 23, 4-8.6.2018 i Vasa.

Alla behöriga sökande kallas till det obligatoriska urvalsprovet. Urvalsprovet består av en intervju (ca 15-20 minuter) utgående från artiklar med pedagogiskt innehåll. Sökande får personlig kallelse med tid och plats för intervjun. Med kallelsen till intervjun följer en blankett för bakgrundsuppgifter som den sökande fyller i, kopierar upp i två exemplar och ger till bedömarna i samband med intervjun.

Material för urvalsprov

Artiklar 2018 som underlag till intervju, material hittas genom att klicka på texten.

Intervjun bedöms av två bedömare enligt skalan 0-5 poäng. Syftet med intervjun är att utröna sökandes orientering gentemot de pedagogiska arbetsfälten och förmåga att reflektera över pedagogiska frågeställningar.

 

Poäng för betyg och urvalsprov

Sökande bör vara godkänd i urvalsprovets samtliga delmoment för att kunna antas till utbildning.

Poäng ges för betyg i enligthet med Åbo Akademis allmänna principer, dock endast för de 4 obligatoriska proven i studentexamen (modersmålet + 3 av ”provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, matematik och provet i realämnena”), varav poängen i modersmålet svenska ges två gånger, d.v.s. max 35 poäng. Sökande till utbildningslinjen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik ges 2 x poängtalet för studentexamensbetyget, alltså maximalt 70 poäng.

För urvalsprovet ges maximalt 35 poäng.

Språkprov

Sökande med annat skolutbildningsspråk än svenska bör avlägga Åbo Akademis språkprov i svenska. För information om Åbo Akademis språkprov i svenska, se avsnittet om språklig behörighet.

 

ÖVERFLYTTARE

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng pedagogik och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik (Vasa).

Överflyttarkvoten är max. 4 studerande.

Ansökan om överflyttning gör du i Studieinfo.fi.

Ansökningstiden för överflyttning är 2.5- 16.5.2018 (ansökningstiden utgår kl. 15.00).

Uppdaterad 16.3.2018