Skriv här det du söker efter!

Aktuella donationsmål

Hjälp våra studenter och forskare att få mer internationella erfarenheter

Åbo Akademi är ett av de mest internationella universiteten i Finland med en sjättedel internationella studerande och forskarstuderande. För oss är det viktigt att fortsätta ha den positionen.

Vi vill nu med hjälp av donationer speciellt öka den internationella rörligheten – ge värdefulla internationella möjligheter för våra studenter och forskare. Du som deltar i insamlingen förändrar deras liv.

Donationerna kommer till nytta inom tre områden:

Bidra till ett Full Scholarship för en internationell student

Vi vill skapa större möjligheter för utländska studenter att komma till oss för att delta i våra engelskspråkiga magisterprogram.

Sedan 2017 måste studenter som kommer utifrån EU och EES-området betala terminsavgifter för studier i Finland. Vår utmaning är nu att göra det möjligt för begåvade och ytterst motiverade internationella studenter att komma till Åbo Akademi och ta sin magisterexamen oavsett ekonomiska förutsättningar. Internationella studerande bidrar med nya idéer och perspektiv och de har kunskaper som behövs i våra forskningsnätverk och i vårt samhälle. Många gånger får dessa studenter också viktiga roller i sitt hemlands utveckling.

Natia Gamkhitashvili.

Natia Gamkhitashvili är hemma från Georgien och studerar mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi. Hon har fått en Full Scholarship som täcker läsårsavgiften på 10 000 euro samt 560 euro per månad för uppehälle. ”Åbo Akademi är litet och bekvämt med otroligt hjälpsam och flexibel personal, jag älskar att studera här, men utan stipendiet skulle det ha varit helt omöjligt.” Natias målsättning är att få jobb på Europeiska människorättsdomstolen eller Förenta Nationerna.

Stöd studentutbyte och praktik

Pontus Lindroos vid Minoh Waterfall i Osaka.

Vi vill också skapa ännu större möjligheter för våra inhemska studenter att åka på praktik utomlands. Andelen Erasmus-praktikanter från Åbo Akademi ökar varje år och det finns en efterfrågan på understöd för praktik i övriga länder. Med donationer kunde vi stöda de studenter som ska åka på praktik utanför EU och Erasmus-programmet. Också våra utbytesprogram i Asien behöver mera dragningskraft. Vi vill även justera det bidrag, som fås av studenter som åker på utbyte utanför Erasmus- och Nordplus-programmen.

Pontus Lindroos studerar nationalekonomi för femte året. Han hade möjlighet att åka på utbyte till Osaka University i Japan för läsåret 2016–2017. Pontus hade ett intressant, lärorikt och roligt år i Osaka, där han också lärde sig japanska. ”Utbytet gav mig otaliga lärdomar, intressanta upplevelser, många studiepoäng och ett helt biämne. Jag fick kurserna väl till godo i min examen vid Åbo Akademi och har nu en unik examen som är lite annorlunda i kursväg.”

Hjälp våra forskare att åka ut i världen

För en lovande ung doktorand är det av yttersta vikt att delta i konferenser, för att presentera sin forskning och få värdefull internationell erfarenhet som ett komplement till sin utbildning. Dessa ambitioner kan dock hindras av bristande finansiering. Doktorander har möjlighet att söka resestipendium för dessa syften, men efterfrågan är stor. Doktorandens egna forskningsstipendium räcker också sällan till för att täcka kostnader som uppstår i samband med utlandsvistelser. Vi vill nu med donatorernas hjälp ge flera och bättre möjligheter för våra doktorander att få värdefull internationell erfarenhet och samtidigt göra vårt universitet känt ute i världen.

Oscar Winberg med arkivmaterial på Norman Lears kontor i Beverly Hills.

Oscar Winberg, doktorand i allmän historia vid Åbo Akademi, forskar i förhållandet mellan politik och tv-underhållning i 1970-talets USA. Tack vare resestipendiet har han kunnat göra flera forskningsrelaterade resor som varit helt avgörande för hans doktorsavhandling. ”Eftersom jag forskar i amerikansk politisk historia från Finland är mina tillgångar till expertis och nätverk rätt begränsade. Resebidraget har möjliggjort bland annat resor till Storbritannien där det finns mycket större expertis i dessa frågor. Resebidraget har också möjliggjort tillgång till arkiv och andra primärkällor i Förenta staterna.”

Uppdaterad 14.1.2019