Skriv här det du söker efter!

Rekryteringsförfarande

Rekrytering och bedömningskriterier

Vid Åbo Akademi finns professorer och annan undervisnings- och forskningspersonal samt personal för skötsel av övriga uppgifter. Principerna för rekrytering av personal till akademin samt behörighetsvillkor för olika personalkategorier återfinns i Personalinstruktion för Åbo Akademi (fastställd av styrelsen 17.8.2017, reviderad 24.1.2019).

Vid anställning av lärare, forskare och annan personal vid Åbo Akademi görs en helhetsbedömning av den sökandes lämplighet för befattningen. Lämpligheten bedöms utifrån dokumenterade meriter från olika delområden. Innan en rekryteringsprocess inleds ska uppgifterna, de specifika behörighetskraven och övriga villkor som uppställs för anställningen definieras i en arbetsbeskrivning och annons.

Av den personal som väljs krävs sådan utbildning och erfarenhet som förutsätts för en framgångsrik skötsel av arbetsuppgifterna.

I kompetenskraven definieras vetenskapliga och pedagogiska krav samt förväntningar som gäller samverkan med det övriga samhället för samtliga forskar- och lärarkategorier. Därtill finns lagstadgade språkkrav för både akademisk och annan personal.

Om språkkrav för lärare vid Åbo Akademi bestäms i universitetslagen (§78) och i Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi. Undervisnings- och förvaltningsspråket vid akademin är svenska. Av lärare krävs utmärkta kunskaper i svenska. Utländsk eller icke-infödd finsk medborgare ska visa sådana kunskaper i svenska som befattningen förutsätter alternativt kan den sökande befrias på kunskaper i svenska och finska beroende på befattningens placering och gällande undervisningsspråk. Språknämnden vid Åbo Akademi ordnar vid behov möjlighet att visa utmärkta/tillräckliga kunskaper i svenska. Akademin stöder språkinlärning för internationell personal.

De lediga jobben ledigförklaras i rekryteringssystemet Laura och söks elektroniskt. En sökande till en akademisk befattning ska dokumentera sina meriter i en universitetsportfölj. Åbo Akademi har en rekommenderad modell för uppgörande av universitetsportfölj. Universitetsportföljens innehåll är anpassad till uppgiftens beskrivning. I regel innehåller den bl.a. information om den sökandes forskning och vetenskaplig verksamhet, undervisningserfarenhet och pedagogiska utbildning, aktiviteter som hänför sig till samhällelig växelverkan, uppgifter inom ledarskap och administration.

I anställningsprocessen deltar rekryterande chefer eller beredningsgrupper som utsetts för att bistå i rekryteringsprocessen. Grupperna gör en helhetsbedömning av de sökandes lämplighet och ger förslag på anställning. Vid bedömningen av sökandes relevanta pedagogiska erfarenheter dokumenterade i universitetsportföljen används en utvärderingsmatris.

I helhetsbedömningen kan förutom utvärdering av de dokumenterade meriterna ingå extern sakkunniggranskning, personliga intervjuer, undervisningsprov, språkprov eller andra lämplighetsprov. Dekan, rektor, enhetsdirektören eller annan arbetsgivarpart beslutar om anställning.

Det offentliga undervisningsprovet utgör en undervisningssituation som kunde höra till den sökta befattningen och får gärna vara så autentisk som möjligt. Dess tilltänkta målgrupp är studenter i befattningens ämne. Undervisningsprovets syfte är att visa den sökandes pedagogiska förmåga, dvs. hur väl den sökande får åhörarna att förstå, intressera sig för och problematisera ämnet, samt relatera det till det övriga innehållet i studierna. I regel är undervisningsprovets längd 30 minuter, om inte annat meddelas. Undervisningsprovet bedöms i förhållande till den sökandes förmåga att bl.a. strukturera sitt material och undervisningssituationen så att deltagarna förstår sammanhanget, motivera sina perspektiv och utnyttja den nyaste forskningen på området samt uppträda och undervisa på ett interaktivt sätt. Närmare preciseringar finns i rekommendationerna för bedömning av undervisningsprov.

Uppdaterad 17.9.2020