Skriv här det du söker efter!

Perspektiv på en samtida litteraturundervisning – litteratursyner och legitimeringsgrunder

Perspektiv på en samtida litteraturundervisning – litteratursyner och legitimeringsgrunder

Tid:

1.1.2018–31.12.2020

Finansiär:

  • Svensk-Österbottniska samfundet

Avsikten med projektet är att studera den samtida litteraturundervisningens villkor genom att granska hur litteraturundervisningen beskrivs, omtalas och förstås inom ramen för skolans verksamhet. I projektet granskas det genom två olika ingångar: (1) genom en komparativ studie av litteratursyn(er) och legitimeringsgrunder och i de nordiska ländernas styrdokument och (2) genom en att studera legitimeringsgrunder, ansatser och litteratursyner hos en grupp finlandssvenska modersmålslärare i deras arbete med migrationslitteratur. Delprojekt 1 är ett samarbete inom ”Nätverk för litteraturdidaktisk forskning i Norden”. Det litteraturdidaktiska forskningsfältet i Norden har i hög grad utvecklats tvärs över landsgränserna. I projektet undersöks litteraturens plats i nordiska styrdokument för Danmark, Norge, Sverige och Finland med avsikten är att granska bland annat litteraturbegreppet i läroplanerna, legitimeringar för litteraturens plats i modersmålsämnet och eventuella metodiska riktlinjer för litteraturundervisningen. Projektet bedrivs av nätverkets styrgruppsmedlemmar Aslaug F. Gourvennec (Universitet i Stavanger), Heidi Höglund (Åbo Akademi), Maritha Johansson (Linköpings universitet), Kristine Kabel, (Aarhus universitet) och Margrethe Sønneland (Universitetet i Stavanger). Delprojekt 2 fokuserar en grupp modersmålslärares llitteraturdidaktiska resonemang med syfte att studera vilka litteratursyner, ansatser och legitimeringsgrunder för litteraturundervisningen som de kommer till uttryck i lärarnas kollegiala samtal. Projektet utgår från empiriskt material insamlat inom ramen för utvecklings- och forskningsprojektet ”Case: BSS” vid Åbo Akademi i Vasa. Materialet består av fyra modersmålslärares kollegiala samtal under läsåret 2017–2018 kring deras arbete med migrationslitteratur.

Kontakta oss

Heidi Höglund

Universitetslärare 

i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

heidi.hoglund@abo.fi

Tfn +358 469219494