Skriv här det du söker efter!

Att utveckla undervisning i mångkulturella miljöer

Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - Att utveckla undervisning i mångkulturella miljöer (15sp)

Tid:

1.1.2017–31.12.2018

Finansiär:

  • Utbildningsstyrelsen
  • Undervisnings- och kulturministeriet

Projektägare:

Centret för livslångt lärande

Budget:

92 453 euro

Åbo Akademis del av budgeten:

92 453 euro (100%)

Samarbetsparter:

  • Åbo Akademi: Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)

Projektets syfte är att fördjupa deltagarnas kännedom om undervisning och lärande i sammanhang där flera språk och kulturer möts. Projektet strävar efter att befrämja utvecklandet av undervisningen i mångkulturella miljöer med fokus på tre större delområden:

  • Beredskap att skapa en språkmedveten och inkluderande skolmiljö där mångfald ses som pedagogisk resurs
  • Undervisning av svenska som andra språk
  • Språkmedvetenhet och språkinriktad ämnesundervisning, dvs didaktiska perspektiv för det flerspråkiga klassrummet och hur alla lärare i sin ämnesundervisning kan stöda elevers både språkliga och innehållsliga lärande

Målgruppen är personal inom grundläggande utbildning, andra stadiet och vuxenutbildningen.

Kontakta oss

Charlotte Grägg

Planerare, 

vid Öppna Universitetet

charlotte.gragg@abo.fi

Tfn +358 504147117