Skriv här det du söker efter!

Modulen för alternativa vägar till studieplats

Öpp­na uni­ver­si­te­tet (Öpu) er­bju­der alla en möj­lig­het till universitetsstu­di­er. Du kan avlägga uni­ver­si­tets­kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet och se­dan få dina kur­ser och stu­die­po­äng räk­na­de till godo ef­ter att du sökt in och bli­vit an­ta­gen till examensstudier.
De kur­ser som er­bjuds via Öpu mot­sva­rar på alla sätt de kur­ser som ges inom ex­a­men­s­ut­bild­ning­ar­na vid Åbo Aka­de­mi.
Se närmare information i broschyren Modulen för alternativa vägar till studieplats


Tillbaka till öppna universitetet