Skriv här det du söker efter!

Kvalitetshantering

Kvalitetshantering

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) bedömde att Åbo Akademis rutiner och metoder för kvalitetshanteringen fyller de nationella kriterierna för att garantera en hög, internationell kvalitet på verksamheten. Detta innebar att Åbo Akademis kvalitetscertifikat förnyades för ytterligare sex år – fram till den 14 mars 2022 – och att universitetet fortsättningsvis finns med i det nationella auditeringsregistret.

Organisation

I enlighet med Åbo Akademis kvalitetshanteringssystem är samtliga anställda och studerande ansvariga för Åbo Akademis kvalitet. För att lyfta fram kvalitetsfrågorna i verksamheten har några personer/enheter ett särskilt uppdrag.

Prorektorerna driver kvalitetshanteringen. Ansvaret inbegriper att utveckla kvalitetshanteringssystemet, ta fram en flerårig utvecklingsplan och följa upp projekt med avsikt att förbättra verksamhetens kvalitet.

Prorektorerna stöds av koordinatorn för kvalitetsärenden Ole Karlsson.

Kontakt:
E-post: kvalitet@abo.fi
Telefon: +358 (0) 2 215 4168

Koordinatorn ansvarar för att utvecklingsplanen genomförs och rapporteringen över verksamheten och enskilda projekt. Till koordinatorns uppgifter hör att följa med den nationella och internationella utvecklingen, koordinera projekt (t.ex. utredningar, utvärderingar och processgenomgångar), samt att ta fram och sprida information om verksamhetens kvalitet.

Uppdaterad 4.6.2021