Skriv här det du söker efter!

Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin

Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin

Åbo Akademi anpassar verksamheten till coronaepidemin i enlighet med myndighetsanvisningar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra universitet.

Uppdaterat 22.9.2020 kl. 12.30.

Åbo Akademi fortsätter att gradvis och kontrollerat öppna upp verksamheten. Personal och studerande ska ännu följa tidigare tagna beslut om studier och jobb på distans.

Undervisningsarrangemang under period 1 och period 2

 • Det är allas enskilda ansvar att se till att vi håller tillräckliga säkerhetsavstånd mellan varandra.
 • Kom inte till campus om du har förkylnings- eller influensasymptom.
 • För anställda eller studerande som tillhör riskgrupper (eller har personer som tillhör riskgrupp i samma hushåll) rekommenderar vi distansstudier och -jobb så långt som möjligt.
 • Det är på de enskilda studerandenas ansvar att meddela (inget läkarintyg behövs) läraren om hen eller någon i hens närmiljö (t.ex. rumskompis, barn) hör till en riskgrupp (THL:s information). Läraren beslutar om alternativa undervisningsarrangemang i dessa situationer.
 • För fakulteternas egna arrangemang och lösningar på praktiska problem vänligen vänd er till er egen fakultetskoordinator eller direktör.
 • All undervisning arrangeras så att undervisningsutrymmena inte används till mer än 50 %, dvs. varannan stol används. Detta kan leda till att flera undervisningsutrymmen bör användas för en kurs med många deltagare eller att hybridarrangemang krävs, vilket innebär att vissa studerande är på plats och vissa är på distans.
 • Digimentorerna förser den undervisande personalen med anvisningar på vad lärare ska tänka på vid undervisning på distans och i hybridkurser. Här är länk till mer information på intra.
 • Kursanmälan är obligatorisk till alla kurser. Läraren ska försäkra sig om att studerandena är anmälda till kursen och ska godkänna anmälningarna i Peppi. På grund av det rådande läget är det extra viktigt med kursanmälan bl.a. med tanke på ev. smittspårning.
 • Åbo Akademi förser anställda och studerande med ansiktsmasker när arbetet eller studierna så kräver, dvs. i situationer där tillräckliga säkerhetsavstånd inte kan hållas (t.ex. undervisning i laboratorier, kliniker och slöjdsalar).
 • Ansiktsmasker delas inte ut i normala undervisningssituationer (i föreläsningssalar eller motsvarande) eftersom maximalt varannan plats används. Studerande får använda egna ansiktsmasker.
 • Lärarna tilldelas, om de så önskar, visir för att hålla undervisning.
 • På nödvändiga arbetsresor får anställda ett tillräckligt antal masker av arbetsgivaren. För resor till och från arbetsplatsen bekostar arbetstagaren själv eventuella masker.
 • Desinficeringsflaskor är utplacerade i byggnaderna och desinficeringsmedel finns i auditorier och andra utrymmen för att putsa datorer och kopiatorer. Var och en gör detta själv.
 • Andra examinationsformer än salstent rekommenderas starkt. Om en salstent eller ett språkprov ordnas ska gällande hygien- och säkerhetsföreskrifter följas. E-tentrummen är i bruk. Skriftliga tenter och språkprov på distans, vilka skulle kräva övervakning t.ex. via Zoom, rekommenderas inte i första hand, eftersom de inte kan arrangeras utan betydligt större risk för fusk jämfört med normal salstent. Andra examinationsformer, t.ex. hemtent (där studenterna kan ha tillgång till material) eller skriftliga uppgifter rekommenderas i stället. Om distansövervakad tent arrangeras bör de nationella rekommendationerna för dessa följas.
 • Studierådgivning och handledning sker med tidsbokning och i första hand på distans. Kontakta din studierådgivare/handledare för att komma överens om en tid. Utöver första årets studerande eller övriga tidigare överenskomna specialkurser, kan lärarna undervisa från sitt kontor på campus eller från ett undervisningsutrymme på campus om tekniken i hemmet inte är tillräcklig.
 • Dekanerna / direktörerna besluter om principerna för närvaro som gäller för respektive fakultets personal.

Ansiktsmasker

 • Åbo Akademi förser anställda och studerande med ansiktsmasker när arbetet eller studierna så kräver i situationer där trygga avstånd inte kan hållas. Fastighetsservice sköter distribueringen av maskerna.
 • Om du inte kan använda mask då situationen så kräver bör du avlägsna dig och komma överens med din chef eller lärare om hur uppgifterna ska skötas istället.
 • Utbildningsservice informerar lärarna om användning av masker för t.ex. laborationskurser.
 • På nödvändiga arbetsresor får anställda ett tillräckligt antal masker av arbetsgivaren. För resor till och från arbetsplatsen bekostar arbetstagaren själv eventuella masker.
 • Genom att klicka på denna länk når du en instruktionsvideo, på finska, om hur du ska använda ansiktsmasker.

När du besöker campus

 • Använd din egen nyckel vid inträde, detta möjliggör spårning av eventuell smitta.
 • Se till att dörren stängs bakom dig.
 • Tvätta händerna med tvål.
 • Hosta och nys i en engångsnäsduk.
 • Håll säkerhetsavstånd till andra människor.
 • Vi önskar att studerande som insjuknar/får symtom under eller efter vistelse på campus informerar sin egenlärare om saken.

Studier

 • Studerandenas nycklar aktiverades 1.8.2020. Studerande får närvara på campus, men rekommendationen är att studier och undervisning i huvudsak fortsätter på distans under period 1 (31.8–23.10) och period 2 (26.10–18.12). Undantag görs för vissa kurser som förutsätter närvaro, till exempel laborationer och praktik.
 • Första årets studerande som inledde sina studier med närundervisning på campus i Åbo och Vasa vid terminsstarten kommer under period två att fortsätta med en kombination av när- och distansstudier.
 • All närundervisning ordnas så att studenternas och personalens hälsa och säkerhet tryggas, i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra universitet.
 • Bokningsbara datorklasser, grupparbetsrum och föreläsningssalar för småskaliga grupparbeten öppnar under period 1.

Studentföreningar (endast Åbo)

 • Föreningarnas kanslier får utnyttjas av föreningens styrelsemedlemmar för ex. hantering av material och räkningar.
 • Studentlokaliteterna/källarutrymmen får inte utnyttjas för tillställningar eller fester.
 • Fram till 28.9.2020 rekommenderas att inga studentevenemang ordnas, varken inomhus eller utomhus.
 • För evenemang på campus behövs förvaltningsdirektörens tillstånd.

Forskning

Forskningen fortsätter huvudsakligen på distans. Arbete i labb eller i motsvarande gemensamma utrymmen kan i viss mån genomföras enligt anvisningar från dekanen.

Arbete

 • Åbo Akademis anställda fortsätter arbetet huvudsakligen på distans.
 • Dekanerna, direktören för CLL, överbibliotekarien, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören och ledande juristen beslutar om tillgång till arbetsrum och andra utrymmen.
 • Åbo Akademi har tecknat en tilläggsförsäkring för distansarbete för sina arbetstagare.

Bibliotek

Resor

 • Studierelaterade utlandsresor är fortsättningsvis från 19.9.2020 tillåtna med dekanens godkännande. Studerandes kontaktperson är läraren. De nationella rekommendationerna och reserestriktionerna ska följas.
 • Arbetsrelaterade utlandsresor är fortsättningsvis från 19.9.2020 tillåtna med dekanens, CLL-direktörens, överbibliotekariens, förvaltningsdirektörens, ekonomidirektörens, ledande juristens eller ledande rektors för Vasa övningsskola godkännande. De nationella rekommendationerna och reserestriktionerna ska följas.
 • Arbetsrelaterade resor inom landet är tillåtna med närmaste chefens godkännande. Studieresor inom landet kan göras med dekanens godkännande, studerandes kontaktperson är läraren.
 • Alla ska följa de nationella rekommendationerna för eventuell självkarantän innan man kommer till campus.

Tillställningar i Åbo Akademis utrymmen

 • Tillsvidare ordnas inga externa evenemang på campus. Akademins egna möten och tillställningar ordnas huvudsakligen på distans.
 • Disputationer hålls antingen på distans eller på campus, med ett begränsat antal inbjudna gäster. Allmänheten kan följa disputationerna via videolänk.
 • Utomstående besök på campus tillåts tillsvidare inte.

Utbytesstudier och internationella mastersprogram

 • Åbo Akademi avråder studerande från att åka på internationella studentutbyten under höstterminen, och råder att studentutbyten skjuts upp till vårterminen 2021 eller senare. Studerande som väljer att fullfölja studentutbyten under höstterminen 2020 gör det på eget ansvar.
 • Personer som har antagits för utbytesstudier vid Åbo Akademi uppmuntras och erbjuds möjlighet att i stället komma vårterminen 2021 eller senare. För utbytesstuderande som väljer att komma till Åbo Akademi höstterminen 2020 gäller de bestämmelser om inresemöjligheter som är i kraft i Finland. Utbytesstuderande som kommer till Åbo eller Vasa studerar enligt det utbud och de former som gäller under höstterminen.
 • Personer som antagits till Åbo Akademis internationella mastersprogram erbjuds undervisning enligt en hybridmodell med dels närstudier och dels onlinestudier för de studenter som inte kan närvara.

Ta hand om hälsan

 • Ifall du får symptom eller misstänker smitta, kan förutom hälsocentral också företagshälsovården (010 4140 666) kontaktas för råd.
 • Du kan göra en symtombedömning för coronavirusinfektion i Omaolo-tjänsten www.omaolo.fi.
 • Kom ihåg vikten av god handhygien och hälsa på annat sätt än genom att skaka hand.
 • Samtidigt påminner vi om vars och ens eget ansvar att stanna hemma då vi är sjuka för att undvika onödiga infektioner av olika slag.
 • Åbo Akademi och Finlands universitetsrektorers råd UniFi rekommenderar alla studerande och all personal att ta i bruk smittspårningsappen Coronablinkern. Klicka här för att läsa mera om appen.
 • Vad ska du göra om Coronablinkern meddelar att du blivit utsatt?
  • Följ appens instruktioner. Det är viktigt att du under de kommande två veckorna följer upp hur du mår, undviker människokontakter och ser till att du har god hand- och hosthygien.
  • För att undvika risk för att smitta andra på campus, ska du också de två följande veckorna studera / arbeta på distans. Om du under den tiden ändå testar negativt för coronaviruset kan du återvända till din studie-/arbetsplats ifall du inte har andra symptom.
  • Detta gäller endast dig som Coronablinkern varnat. Övriga personer i din näromgivning ska följa de gällande anvisningarna som finns på den här sidan.

Det är av största vikt att personal och studerande följer de instruktioner som institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor (länken går till den svenska sidan men den uppdateras inte lika flitigt som den finska, som du hittar bakom den här länken).