Skriv här det du söker efter!

Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin

Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin

Åbo Akademi anpassar verksamheten till coronaepidemin i enlighet med myndighetsanvisningar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra universitet.

Uppdaterat 8.10.2021 kl. 10.57.

Utbytesstuderande i Åbo: Vänligen bekanta dig med den Q&A som Åbo universitet upprätthåller.

Innehåll

Undervisningsarrangemang

 • Mer detaljerade anvisningar för period 1, läsåret 2021–2022, är publicerade på Åbo Akademis intranät.
 • Anvisningar för period 2, läsåret 2021–2022, är publicerade på Åbo Akademis intranät.
 • Det är allas enskilda ansvar att se till att vi håller tillräckliga säkerhetsavstånd mellan varandra.
 • Kom inte till campus om du har förkylnings- eller influensasymptom.
 • För anställda eller studerande som tillhör riskgrupper (eller har personer som tillhör riskgrupp i samma hushåll) rekommenderar vi distansstudier och -jobb så långt som möjligt.
 • Det är på de enskilda studerandenas ansvar att meddela (inget läkarintyg behövs) läraren om hen eller någon i hens närmiljö (t.ex. rumskompis, barn) hör till en riskgrupp (THL:s information). Läraren beslutar om alternativa undervisningsarrangemang i dessa situationer.
 • För fakulteternas egna arrangemang och lösningar på praktiska problem vänligen vänd er till er egen fakultetskoordinator eller direktör.
 • Digimentorerna förser den undervisande personalen med anvisningar på vad lärare ska tänka på vid undervisning på distans och i hybridkurser. Här är länk till mer information på intra.
 • Kursanmälan är obligatorisk till alla kurser. Läraren ska försäkra sig om att studerandena är anmälda till kursen och ska godkänna anmälningarna i Peppi. På grund av det rådande läget är det extra viktigt med kursanmälan bl.a. med tanke på ev. smittspårning.
 • Desinficeringsflaskor är utplacerade i byggnaderna och desinficeringsmedel finns i auditorier och andra utrymmen för att putsa datorer och kopiatorer. Var och en gör detta själv.
 • Andra examinationsformer än salstent rekommenderas starkt. Om en salstent eller ett språkprov ordnas ska gällande hygien- och säkerhetsföreskrifter följas. Skriftliga tenter och språkprov på distans, vilka skulle kräva övervakning t.ex. via Zoom, rekommenderas inte i första hand, eftersom de inte kan arrangeras utan betydligt större risk för fusk jämfört med normal salstent. Andra examinationsformer, t.ex. hemtent (där studenterna kan ha tillgång till material) eller skriftliga uppgifter rekommenderas i stället. Om distansövervakad tent arrangeras bör de nationella rekommendationerna för dessa följas.
 • Studierådgivning och handledning sker med tidsbokning och i första hand på distans. Kontakta din studierådgivare/handledare för att komma överens om en tid. Utöver första årets studerande eller övriga tidigare överenskomna specialkurser, kan lärarna undervisa från sitt kontor på campus eller från ett undervisningsutrymme på campus om tekniken i hemmet inte är tillräcklig.

Ansiktsmasker

 • Åbo Akademi förser anställda och studerande med ansiktsmasker när arbetet eller studierna så kräver. Fastighetsservice sköter distribueringen av maskerna.
 • Lärarna tilldelas, om de så önskar, visir för att hålla undervisning.
 • På nödvändiga arbetsresor får anställda ett tillräckligt antal masker av arbetsgivaren. För resor till och från arbetsplatsen bekostar arbetstagaren själv eventuella masker.
 • Om du inte kan använda mask då situationen så kräver bör du avlägsna dig och komma överens med din chef eller lärare om hur uppgifterna ska skötas istället.
 • Utbildningsservice informerar lärarna om användning av masker för t.ex. laborationskurser.
 • Genom att klicka på denna länk når du en instruktionsvideo, på finska, om hur du ska använda ansiktsmasker.

När du besöker campus

 • Använd mask. Du kan läsa om Åbo Akademis rekommendationer om ansiktsmasker på intranätet.
 • Håll säkerhetsavstånd till andra människor.
 • Använd din egen nyckel vid inträde, detta möjliggör spårning av eventuell smitta.
 • Se till att dörren stängs bakom dig.
 • Tvätta händerna med tvål.
 • Hosta och nys i en engångsnäsduk.
 • Vi önskar att studerande som besökt campus och som testat positivt för COVID-19 informerar sin egenlärare om saken.

Studier

Studentföreningar

 • Föreningarnas kanslier får utnyttjas av föreningens styrelsemedlemmar för ex. hantering av material och räkningar.
 • Studentlokaliteterna/källarutrymmen får inte utnyttjas för tillställningar eller fester.

Arbete

 • Åbo Akademis anställda kan inom överenskomna ramar jobba antingen på distans eller på campus. Mera information på intranätet.
 • Åbo Akademi har tecknat en tilläggsförsäkring för distansarbete för sina arbetstagare.

Bibliotek

Resor

 • Arbetsrelaterade utlandsresor är tillåtna med godkännande från dekanen, CLL-direktören, överbibliotekarien, direktören för universitetsservice, ekonomidirektören, ledande juristen eller ledande rektor för Vasa övningsskola. De nationella rekommendationerna och reserestriktionerna ska följas.
 • Arbetsrelaterade resor inom landet är tillåtna med närmaste chefens godkännande. Studieresor inom landet kan göras med dekanens godkännande, studerandes kontaktperson är läraren.
 • Alla ska följa de nationella rekommendationerna för eventuell självkarantän innan man kommer till campus.

Tillställningar i Åbo Akademis utrymmen

 • Tillsvidare ordnas inga externa evenemang på campus. Akademins egna möten och tillställningar ordnas huvudsakligen på distans.
 • Disputationer hålls antingen på distans eller på campus, med ett begränsat antal inbjudna gäster. Allmänheten kan följa disputationerna via videolänk.
 • Utomstående besök på campus är tillåtna med godkännande från dekanen, CLL-direktören, överbibliotekarien, direktören för universitetsservice, ekonomidirektören, ledande juristen eller ledande rektor för Vasa övningsskola.

Utbytesstudier och internationella mastersprogram

 • Utresande utbytesstuderande/utlandspraktik: utbyten och praktik som är över två månader långa kan genomföras och i övrigt gäller bedömning enligt UKM:s kategorisering av säkerhetsläget i respektive land och enligt gällande myndighetsdirektiv.
 • Utbytesstuderande kan tas emot för perioder som är över två månader långa och i övrigt gäller de riktlinjer som gäller övrig verksamhet och myndigheters direktiv om inresa till landet – streaming är ett alternativ om internationella studerande inte har inresemöjlighet.
 • Personer som antagits till Åbo Akademis internationella mastersprogram erbjuds undervisning enligt en hybridmodell med dels närstudier och dels onlinestudier för de studenter som inte kan närvara.

 

Hjälp och stöd

Det finns många som kan hjälpa dig om du upplever coronaoro eller inte vet hur du ska hantera situationen.

Ta hand om hälsan

 • Ifall du får symptom eller misstänker smitta, kan förutom hälsocentral också företagshälsovården (010 4140 666) kontaktas för råd.
 • Du kan göra en symtombedömning för coronavirusinfektion i Omaolo-tjänsten www.omaolo.fi.
 • Kom ihåg vikten av god handhygien och hälsa på annat sätt än genom att skaka hand.
 • Samtidigt påminner vi om vars och ens eget ansvar att stanna hemma då vi är sjuka för att undvika onödiga infektioner av olika slag.
 • Åbo Akademi och Finlands universitetsrektorers råd UniFi rekommenderar alla studerande och all personal att ta i bruk smittspårningsappen Coronablinkern. Klicka här för att läsa mera om appen.
 • Vad ska du göra om Coronablinkern meddelar att du blivit utsatt?
  • Följ appens instruktioner.
  • Detta gäller endast dig som Coronablinkern varnat. Övriga personer i din näromgivning ska följa de gällande anvisningarna som finns på den här sidan.

Det är av största vikt att personal och studerande följer de instruktioner som institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor (länken går till den svenska sidan men den uppdateras inte lika flitigt som den finska, som du hittar bakom den här länken).

Åbo stads information om coronaviruset, på svenska.
Vasa stads information om coronaviruset, på svenska.

De enskilda sjukvårdsdistrikten informerar också om hur situationen utvecklar sig: