Miljö- och marinbiologi – forskning och forskare

Miljö- och marinbiologi – forskning och forskare

Forskningen inom miljö- och marinbiologin är inriktad på marinbiologi, ekologi och miljöforskning, samt beteende- och evolutionsekologiska frågeställningar.

Vår marina miljöforskning är primärt fokuserad på kustbygdernas skärgårdsproblematik, samtidigt som vi aktivt deltar i ett flertal större miljöprojekt omfattande hela Östersjön eller hela Europas kustvatten. Östersjön – och som en del av den även Skärgårdshavet, Ålands skärgård och våra kustvatten – är idag i hög grad påverkad av ett stort spektrum av miljöproblem, från alltomspännande klimatförändringar och eutrofiering till regionalt och lokalt verkande problem av typen farledsmuddringar eller kommunala utsläpp. Samtidigt erbjuder Östersjön genom sin naturliga artfattighet och de skarpa omgivningsgradienterna enastående möjligheter till analys av ekosystemets struktur och funktion.

I vårt forskningsarbete undersöker vi olika delområden inom Östersjöns ekosystem, för att kunna detaljera helhetsbilden av hur havet fungerar. Av särskilt intresse är för tillfället de problem och förändringar som övergödningen resulterat i, dvs. ändringar i artsammansättningen av bottenlevande djur, minskningen av blåstång, ökningen av ettåriga trådalger, kraftiga blågröna algblomningar och övergången från uppskattad matfisk till allt ökande bestånd av mörtfiskar. Vårt mål är att kontinuerligt få fram och förmedla ny kunskap som skall bidra till att kommande generationer har möjligheten att få njuta av ett välmående innanhav.

Evolution är den biologiska process som ligger bakom all organisk mångfald. Av speciellt intresse är den evolution som sker genom naturligt urval. Beteende- och evolutionsekologin studerar olika anpassningar och deras funktion. Vår forskning är främst fokuserad på reproduktionsbeteenden, livshistoriestrategier, könskonflikter och evolutionen och funktionen av signaler, skyddsfärger och färgpolymorfi hos djur. Forskningen leds av några framstående forskare inom dessa fält, och vi har ett aktivt samarbete med kolleger på andra finska, svenska och internationella institutioner. Vi jobbar både i fält och i lab med fiskar, fåglar och insekter, men gör även teoretiskt arbete. Exempel på frågor som forskningsgruppen jobbar med är: ”Varför tar fiskhanar (men sällan fiskhonor) hand om ungarna?”, ”Varför förkortas livet av att få flera ungar?” och ”Varför ser djur ut som de gör?” Läs mer HÄR.

Uppdaterad 26.9.2018