Skriv här det du söker efter!

Miljö- och marinbiologi – forskning och forskare

Miljö- och marinbiologi – forskning och forskare

Forskningen inom miljö- och marinbiologin är inriktad på marinbiologi, ekologi och miljöforskning, samt beteende- och evolutionsekologiska frågeställningar.

Vår marina miljöforskning är primärt fokuserad på kustbygdernas skärgårdsproblematik, samtidigt som vi aktivt deltar i ett flertal större miljöprojekt omfattande hela Östersjön eller hela Europas kustvatten.

I vårt forskningsarbete undersöker vi olika delområden inom Östersjöns ekosystem, för att kunna detaljera helhetsbilden av hur havet fungerar. Av särskilt intresse är för tillfället de problem och förändringar som övergödningen resulterat i, dvs. ändringar i artsammansättningen av bottenlevande djur, minskningen av blåstång, ökningen av ettåriga trådalger, kraftiga blågröna algblomningar och övergången från uppskattad matfisk till allt ökande bestånd av mörtfiskar.

Evolution är den biologiska process som ligger bakom all organisk mångfald. Av speciellt intresse är den evolution som sker genom naturligt urval. Beteende- och evolutionsekologin studerar olika anpassningar och deras funktion. Vår forskning är främst fokuserad på reproduktionsbeteenden, livshistoriestrategier, könskonflikter och evolutionen och funktionen av signaler, skyddsfärger och färgpolymorfi hos djur.

 

Forskningspersonal

Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi, särskilt Östersjöns och skärgårdens ekologi och miljö

Min forskning berör i första hand Östersjöns, kustvattnens och skärgårdens ekosystem och de mekanismer som styr ekosystemets struktur och funktion.

Kai Lindström, professor i ekologi och miljövetenskap

One of the main objectives of my research is to explore the interaction between life history and sexual selection using fish as model organisms, but also to extend these questions into more applied issues.

Christoffer Boström, biträdande professori miljörelaterad östersjöbiologi

My research is focused on benthic ecology, in particular structure and function of seagrass ecosystems. I am interested in which factors regulate growth and dynamics of submerged aquatic vegetation at different spatial and temporal scales and across interlinked biological hierarchies.

Maria Laamanen, arbetslivsprofessor (affilierad professor) i havsmiljöforskning

Tom Wiklund, akademilektor i biologi, docent i fiskpatologi, föreståndare för Laboratoriet för akvatisk patobiologi

Markus Öst, akademilektor

Environmental stress puts pressure on species adaptation. Our main study system are eiders from the Baltic Sea; we use a long-studied (> 25 yrs) population from Tvärminne, SW Finland.

Mikael von Numers, universitetslärare

  • Långtidsförändringar i Skärgårdshavets flora och fågelfauna samt orsakerna till dessa.
  • Modellering av utbredningsmönster bland fåglar och kärlväxter.

Marie Nordström, universitetsforskare i marinbiologi, docent i marin födovävsekologi

Jag forskar i bentiska samhällen och marina födovävar. Mina huvudsakliga forskningsintressen är trofiska interaktioner, biodiversitet och ekosystemfunktioner. Se även personlig hemsida.

Sonja Salovius-Lauren, specialforskare

Inom det nationella VELMU- programmet samlas information om olika naturtyper och om artdiversiteten i undervattensmiljön. På basen av matematisk modellering av biologisk, geologisk och fysikalisk fältdata strävar vi till att producera heltäckande temakartor och annan information över olika havsområden.

Martin Snickars, akademilektor, föreståndare för Husö biologiska station, docent i kustvattenekologi

Key words/main interests:
Ecology and function of shallow coastal waters, interaction among juvenile fish and between fish, zoobenthos and abiotic factors, eutrophication and climate effects on predator-prey interactions, Marine Spatial Planning, including habitat mapping and distribution of sea uses (e.g conservation interests and vulnerability).

Katri Aarnio, amanuens

  • meiofauna ecology
  • biotic interactions in shallow archipelago areas
  • food webs: meiofauna -> higher trophic levels
  • eutrophication

Tony Cederberg, amanuens, Husö biologiska station

 

Forskare

Hans-Peter Fagerholm, docent i evertebratbiologi, Laboratoriet för akvatisk patobiologi
Karine Gagnon, forskardoktor
Giannina Hattich, forskardoktor
Susanne Kortsch, forskardoktor
Henna Rinne, projektforskare
Tiina Salo, forskardoktor
Conny Sjöqvist, projektforskare inom profileringsprojektet Havet
Krister Sundell, forskardoktor
Anna Törnroos-Remes, forskardoktor (tenure track) inom profileringsprojektet Havet

 

Doktorander

Floriaan Eveleens Maarse

Christina Henseler
Heidi Herlevi, doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity
Mikael Himberg

Maïté Jacquot, doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity
Marie Järnström, doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity
Louise Lindroos, doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity
Lukas Meysick, doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity
Pierre Olivier

Heta Rousi


Uppdaterad 18.2.2020