Pian Åkerlund

Pian Åkerlund

Pian Åkerlund

Utbildningsplanerare

valborg.akerlund@abo.fi

Tfn +358 469202968