Julius Polins doktorandstipendier

Doktorandstipendier ur Julius Polins förfäders minnesfond ledigförklaras enligt följande:

1) ett 3-årigt doktorandstipendium (max 36 mån) ur projekt VaccAtt – Research project on vaccine attitudes (projektledare och kontaktperson professor Mikael Lindfelt, mikael.lindfelt@abo.fi, tfn 050 544 2628)

2) ett 3-årigt doktorandstipendium (max 36 mån) ur projekt ABRAHAM – Universalism and Particularism in Abraham’s Family Narrative of Genesis and Its Reception in Jewish and Christian Writings (projektledare och kontaktperson professor Antti Laato, antti.laato@abo.fi, tfn 050 336 8954)

Beskrivning av forskningsprojektet får av respektive projektledare.

 

Julius Polins doktorandstipendier är avsedda för inskrivna, närvaroanmälda doktorander inom teologiska ämnen inom fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. De är avsedda för forskning på heltid (tjänstledighet krävs).
Stipendiebeloppet är 1700 €/månad för magister eller motsvarande och 1800 €/månad för licentiat. Stipendierna utbetalas i månatliga belopp.

Deadline för ansökan är fredagen den 11.5.2018 kl. 16.15. Den elektroniska ansöknings­blanketten hittas på följande adress:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/8502/lomake.html

Det 3-åriga stipendiet kan sökas då följande kriterier uppfylls:
– magisterexamen är avlagd senast 31.5.2018
– sökande är antagen till Åbo Akademis doktorandstudier senast 30.9.2018

Ansökningsblanketten bör vara ifylld på svenska.

 

Specifika behörighetskrav:

För projekt 1: Magisterexamen i teologi med inriktning etik, teologisk etik, teologisk livsåskådningsforskning, religionssociologi. Även magisterexamen i filosofi med inriktning etik beaktas. Öppenhet för och intresse av multimetodologiskt arbete och interdisciplinär kontext ses som fördelar.

För projekt 2: Magisterexamen i teologi med inriktning gammaltestamentlig exegetik, nytestamentlig exegetik, judaistik eller patristik. Grundkunskaper i bibliska grundspråk hebreiska och grekiska är nödvändiga. Kunskaper i andra semitiska språk och i latin ses som fördel. Forskningstema i doktorsavhandling måste tangera Abrahams familjehistoria i Genesis eller/och dess receptionshistoria. Forskning kommer att förverkligas i samarbete med forskare i det internationella nätverket Studies in the Reception History of the Bible och möjligheter finns att vistas också utomlands t.ex. i Groningen, Göttingen, Madrid eller Marburg.

Till ansökan bifogas följande obligatoriska bilagor:

  • Intyg över teologie magisterexamen med relevant huvudämne
  • CV inklusive publikationer
  • Kort beskrivning av sig själv som forskare och ens vision om en god forskningsmiljö (1 A4)
  • Kontakt med och rekommendation av handledare/tilltänkt handledare

Observera att ofullständiga ansökningar inte beaktas.

Uppdaterad 23.4.2018