Interna spetsenheter inom forskning 2019–2023

Bakgrund och målsättningar

Åbo Akademis strategi 2015–2020:

Forskningen vid Åbo Akademi bör vara på internationell toppnivå inom vissa tyngdpunktsområden. Detta är av väsentlig betydelse för att stärka akademins dragningskraft på forskare och studerande, maximera ambitionsnivån inom all forskningsverksamhet samt säkra en hållbar ekonomi. Tyngdpunktsområden på toppnivå förutsätter både en sund bas av mångsidig och högklassig forskning inom alla ämnen och en fokusering av resurser till akademins styrkeområden. Akademin bör utveckla sin beredskap att identifiera och stöda sina potentiella framtida toppforskningsmiljöer. Tvärvetenskapliga samarbeten som för samman de intellektuella och materiella resurserna inom flera ämnen och fakulteter bör ges extra stöd. Akademin genomför kvalitetssäkring genom extern evaluering av universitetet som helhet.

• Stöda lovande forskargrupper och nya forskningsområden av strategisk betydelse
• Stöda tvärvetenskapliga forskningssamarbeten över fakultetsgränserna
• Utföra extern evaluering av forskningens kvalitet för att identifiera styrkeområden, utvecklingsområden och åtgärdsbehov

Genom Stiftelsens för Åbo Akademi understöd har universitetet haft möjlighet att göra en strategisk satsning på interna spetsforskningsenheter. I spetsenhetsprogrammet definieras en spetsenhet som en grupp av forskare som har en gemensam, långtgående aktivitets- och forskningsplan. Samverkan som en grupp ska ge ett tydligt mervärde. De första enheterna finansierades för perioden 2006–2009, den andra omgången för perioden 2010–2014, den tredje för perioden 2015–2018 och den fjärde för 2019–2023. Finansieringen fortsätter så en ny om-gång utlyses för perioden 1.3.2019–28.2.2023. På basis av utvärdering av forskargruppernas ansökningar utser forskningsinstitutets styrelse 0–5 enheter. Forskningsinstitutets styrelses beslutsprocess stöds av en internationell expertpanel.

Satsningen strävar efter att höja nivån på forskningen vid Åbo Akademi. Den strategiska satsningen på spetsenhetsprogrammet ska stöda forskare och forskargrupper att vara konkurrenskraftiga i kampen om medel från de mest konkurrensutsatta finansieringskällorna, som European Research Council, andra EU-program och Finlands Akademi.

Finansieringen kanaliseras via Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, vars styrelse även fattar slutligt beslut om mottagarna och evaluerar enheternas verksamhet under finansieringsperioden.

De forskargrupper som erhåller finansiering skall rapportera till Stiftelsen för Åbo Akademis forskningsinstituts styrelse årligen om sin verksamhet. Efter två år av finansieringsperioden görs en mellanevaluering av verksamheten. Styrelsen förbehåller sig rätten att avgöra om fortsatt finansiering för de två resterande åren.

Finansiering

De utsedda spetsforskningsenheterna delar på strategiska medel upp till 1 500 000 € per år för finansieringsperioden. Forskningsinstitutets styrelse fastställer fördelningen då enheterna utses.

Enhetens finansiering kan förändras baserat på mellanvärderingen, hösten 2020. Forskningsinstitutets styrelse beslutar om finansieringen.

Ansökningskriterier och begränsningar

• Forskargruppen ska bestå av två eller flera längre hunna forskare (senior post-doctoral researcher)

• Den ansvariga ledaren ska vara anställd av ÅA och ha sin primära (>50 %) placeringsort för forskningsaktiviteterna i någon av ÅA:s centrala verksamhetsorter Åbo eller Vasa

• Spetsenhetsmedlen ska användas för verksamhet vid ÅA

• Forskargruppen ska presentera en aktivitets- och forskningsplan för spetsenhetsperioden

• Forskargruppen ska presentera en preliminär budget

• Den ansvariga ledaren får delta endast i en ansökan

• Om man har haft tidigare spetsforskningsfinansiering, så bör man motivera varför man söker en tredje gång (utan FA:s COE status). Gör en kort självevaluering om satsningens effekter.

Ansökningsprocessen

Processen består av fyra skeden, två ansökningsomgångar och två utvärderingar. Ofullständiga ansökningar antas inte till utvärderingsprocessen.

Så här söker du

Forskargruppen lämnar in en elektronisk ansökan på engelska. Ansökan skickas till adressen registrator@abo.fi. Filen namnges med projektledarens namn enligt följande: CoE2019_efternamn. Filen ska bestå av:

1) Ansökningsblankett

2) Budgetverktyg

3) En aktivitets- och forskningsplan
• Max. 6 A4-sidor, max. 15 000 tecken inklusive mellanrum
• I formuleringen av ansökan, beakta att utvärderingspanelens storlek medför att alla vetenskapsområden inte är representerade

4) Meritförteckning för den ansvariga ledaren
• Max. 4 A4-sidor, max. 12 000 tecken inklusive mellanrum
• Det rekommenderas att du följer den nationella mallen för akademiska meritförteckningar

5) Tio (10) av den ansvariga ledarens publikationer
• I första hand ges referenser till webbadresser men publikationerna kan även bifogas som bilagor till ansökan. Om elektroniska kopior inte finns att tillgå, vänligen skicka fysiska kopior per post.

6) Meriter för en eller flera av de övriga forskarna i gruppen
• Tillsammans max. 4 A4, max. 12 000 tecken inklusive mellanrum

7) En datahanteringsplan
– 1–2 A4, max. 5000 tecken
– Följ Finlands Akademis struktur för datahanteringsplanen.

Utvärdering

Rektor utser en utvärderingspanel på 4 personer bestående av erfarna forskare. Panelen kommer att representera en bred expertis utgående från ÅA:s vetenskapsinriktningar. Ett jämnt antal ansökningar kommer att fördelas på varje utvärderare utgående från deras expertis. Utvärderarna jämför sina ansökningars kvalitet beaktande ÅA:s bedömningskriterier och instruktioner. Med hjälp av utvärderarnas utlåtanden och rankning fattar forskningsinstitutets styrelse beslut om vilka ansökningar som går till den andra omgången. Forskargrupperna som inte avancerar till andra omgången får ett skriftligt utlåtande om sin ansökan.

Andra ansökningsomgången

Instruktioner för den andra omgången skickas till de utvalda forskargrupperna och presenteras på webben i samband med rektors beslut om vilka ansökningar som går till den andra omgången.

Bedömningskriterier

Utvärderingspanelen kommer att fästa vikt vid fem kriterier i den allmänna granskningen av ansökan och då den jämförs med övriga ansökningar. Stödpunkterna under varje kriterium ska inte ses som uttömmande utan endast riktgivande (mera som hjälp för den sökande än som bindande för utvärderaren). Särskilt i den första omgången tvingas den sökande prioritera sin information då ansökans utrymme är begränsat. Vetenskapsområdenas olika verksamhetsmodeller och förutsättningar beaktas i mån av möjlighet.

Aktivitets- och forskningsplanens kvalitet och kreativitet

• Utgångspunkterna (t.ex. tidigare forskning gjord av forskarna i forskargruppen, kunskapen om och hur man beaktar annan forskning på området)

• Ambitionsnivån (t.ex. betydelsen av och genomslagskraften för de förväntade resultaten)

• Förekomsten av nytänk (t.ex. i forskningens frågeställning, i materialet/fenomenet som avses undersökas, i undersökningsmetoderna, i samarbetsformerna)

• Utvecklingspotentialen (t.ex. möjligheten till utvidgning, möjlighet till att bli ett unikt profileringsområde nationellt och/eller internationellt, samhällelig genomslagskraft)

Forskargruppens kvalitet

• Den ansvariga ledarens kvalitet (t.ex. presterade forskningsartiklar och andra vetenskapliga resultat, tidigare erfarenhet som ansvarig projektledare, resultat inom forskarutbildningen)

• Kvaliteten på den vetenskapliga produktionen i sin helhet (t.ex. forskningsartiklar, doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga resultat inom forskargruppen)

• Utvärderingsresultat och på annat sätt visad excellens som stöder gruppen

• Den planerade sammansättningen, storleken och organisationen i förhållande till de fastslagna målen

• Tidigare dokumentation av och förutsättningar för att rekrytera lämpliga forskare

Nätverk

• Dokumenterat, aktivt samarbete med andra nationella och internationella forskargrupper (t.ex. gemensam verksamhet inom forskning eller forskarutbildning)

• Kontakter till andra resurser (t.ex. experter, företag, organisationer, stat, kommuner)

Aktivitets- och forskningsplanens realism

• Forskargruppens nuläge (t.ex. utrymmen, utrustning, annan finansiering)

• Planens genomförbarhet med den planerade budgeten

• Planens genomförbarhet inom den givna tidsramen

• Känslighet för personalförändringar

• Andra risker (t.ex. tillgång till de planerade resurserna/materialet, etiska frågor, frågor om sekretess)

Öppen vetenskap, open-access-publicering och datahantering

• Forskargruppen förutsätts ha en tydlig disseminationsplan för publicering.

• De data, material och metoder som forskningen producerar och utnyttjar ska göras tillgängligt för fortsatt bruk. Forskare ska främja öppen vetenskap med beaktande av god vetenskaplig praxis och den rättsliga verksamhetsmiljön.

• Insamlad data görs tillgängligt via viktiga nationella eller internationella arkiv eller lagringstjänster så snabbt som möjligt efter att forskningsresultaten publicerats.

• Till ansökan bifogas en datahanteringsplan där man beskriver datahanteringen under projektets lopp och hur projektets data görs tillgängliga efter att projektet slutförts.

Tidsgränser

1) Tidsgräns, första ansökningsomgången: 15 augusti 2018, kl. 15.00

2) Forskningsinstitutets styrelse besluter om vilka ansökningar som går till andra omgången: 30 september 2018

3) Tidsgräns, andra ansökningsomgången: 15 november 2018, kl. 15.00

4) Forskningsinstitutets styrelse besluter om vilka forskargrupper som utses till spetsenheter inom forskning 2019–2023: Slutet av januari – början av februari 2019

Uppdaterad 10.8.2018