Skriv här det du söker efter!

Forskningsrapporter från Husö biologiska station

Forskningsrapporter från Husö biologiska station

Forskningsrapporter från Husö biologiska station finns att låna eller köpa direkt från Husö biologiska station (13€), rapporterna kan laddas ned här:

Rapport Nr 153 2019 RINNE, H., BJÖRKLUND, C., HÄMÄLÄINEN, J., SALOVIUS-LAURÉN, S. Mapping Marine Natura 2000 habitats in Åland Final report. (Kartering av marina Natura 2000 habitat på Åland – Slutrapport).

Rapport Nr 152 2018 ENGSTRÖM, L. Kartering och habitatklassificering av undervattensmiljön i Lumparn. ( Mapping and habitat classification of the underwater environment in Lumparn).

Rapport Nr 151 2018 HUHTALA, H-P. Bedömning av mänsklig påverkan i och i närheten av, samt klassificering och utvärdering av grunda havsvikars undervattensväxtlighet på Åland. ( Estimation of anthropogenic impact within and near shallow coastal bays and classification and evaluation of their underwater vegetation in the Åland Islands).

Rapport Nr 150 2018 BLOMQVIST, S. & F. GRIPENBERG. Vandringsleder för fisk på Åland ( Fish migratory paths in the Åland Islands).

Rapport Nr 149 2018 RAMSTEDT, R. Bedömning av faktorer som påverkar abborrens (Perca fluviatilis) tillväxt och födoval I Marsund/Bovik och Kumlinge I Ålands skärgård. ( An assessment of factors affecting the growth and diet of Eurasian perch (Perca fluviatilis) in Marsund/Bovik and Kumlinge in the archipelago of the Åland islands).

Rapport Nr 148 2017 HUHTALA, H-P. Grundkartering och bedömning av vattentäktspotential i fem åländska sjöar.  (Survey and assessment of water extraction potential of five lakes in the Åland Islands)

Rapport Nr 147 2017 HERLEVI, H. Jämförande undersökning av bottenfaunasamhället och bottenhabitatet vid Marsund/Bovik (NV Åland) och SÖ Kumlinge.  (A comparative study on the benthic fauna and habitat in Marsund/Bovik (Northwestern Åland islands) and SE Kumlinge (Eastern Åland Islands).

Rapport Nr 146 2017 EVELEENS MAARSE, F., K., J. En helhetsbild av Lumparn-områdets status. (A complete picture of the Lumparn area).

Rapport Nr 145 2017 SAARINEN, A. Återhämtning av vattenmiljön efter avvecklandet av fiskodling: uppföljning av återhämtningsstatus vid Andersö och Järsö samt vid en ny lokal, Bergö. (Recovery of the aquatic environment after the cessation of fish farming: a follow up study of the recovery status at Andersö and Järsö and at a new site, Bergö).

Rapport Nr 144 2015 AARNIO, K. Klassificering av Ålands kustvatten 2006-2012 med hjälp av bottenfauna, samt förslag till revidering av övervakningsprogrammet för bottenfauna.  (Classification of the coastal waters of the Åland Islands 2006-2012 using zoobenthos, and a suggestion of revision of the zoobenthos monitoring programme).

Rapport Nr 143 2015 GRIPENBERG, F. Förekomst av kräfta i fyra sjöar i Geta, norra Åland 2015. (The occurrence of crayfish in four lakes in Geta, northern Åland 2015).

Rapport Nr 142 2015 EVELEENS MAARSE, F., K., J. Klassificering av vattenvegetationen i sjöarna Markusbölefjärden, Långsjön och Lavsböle träsk enligt EU:s ramdirektiv för vatten. (Classification of the aquatic vegetation in the lakes Markusbölefjärden, Långsjön and Lavsböle träsk according to the EU Water Framework Directive).

Rapport Nr 141 2015 SAARINEN, A. Beräkning av ekologisk status för Ålands ytvattenförekomster utgående från kartering av makrofyter: ett förslag till övervakningsprogram och harmonisering av metoder mellan Åland och Finland. (Assessment of ecological status for the surface waters of Åland based on macrophyte surveys: a proposal for an environmental monitoring program and for harmonization of methods between Åland and Finland).

Rapport Nr 140 2015 CEDERBERG, T., BJÖRKHOLM, C. & B. WEIGEL. Bottenfaunan i Ålands skärgård 2013. ( The benthic fauna of the Åland archipelago 2013).

Rapport Nr 139 2015 GRIPENBERG, F. Provfiske med ryssja – är det möjligt att fiska på rena karpfiskbestånd ( Cyprinidae) på Åland? (Sampling with fish traps – is it possible to fish on pure stocks of cyprinids on Åland?). 

Rapport Nr 138 2014 WIKLUND, H. Undersökning av fiskbestånden i Markusbölefjärden och Vargsundet 2014. (Investigation of the fish community in the Lake Markusbölefjärden and the Lake Vargsundet 2014).

Rapport Nr 137 2013 GREN, M. Provfiske i Långsjön, Östra Kyrksundet, Västra Kyrksundet, Dalkarby träsk och Lavsböle träsk 2013. (Test fishing in lakes Långsjön, Östra Kyrksundet, Västra Kyrksundet, Dalkarby träsk and Lavsböle träsk 2013).

Rapport Nr 136 2013 EVELEENS MAARSE, F., K., J. Kartering av undervattenvegetation och lekplatser för fisk i Mönsfladan på Åland. (Mapping of submerged vegetation and fish breeding grounds in the Mönsfladan, Åland).

Rapport Nr 135 2013 KIVILUOTO, S. Kartering och klassificering av undervattensmiljöer samt tillämpning av informationen på den regionala planeringen. NANNUT-projektet på Åland 2010-2012. (Surveying and evaluating underwater nature values and applying the knowledge in spatial planning processes. Project NANNUT in Åland 2010-2012).

Rapport Nr 134 2013 HOLGERSSON, E. Kartering av makrofyter, framtagandet av en klassificeringsmetod för att kunna beräkna ekologisk status för Ålands skärgård och skapandet av ett miljöövervakningsprogram. ( Survey of macrophytes, the creation of classification methods for calculation of ecological status in archipelago of Åland and creation of an environmental monitoring program).

Rapport Nr 133 2013 GRIPENBERG, F. En fältkartering av potentiella yngelområden för gös ( Sander lucioperca L.) – mätningar av grumlighet och andra miljöparametrar. ( A field survey of potential spawning sites for pikeperch (Sander lucioperca L.) – measurements of turbidity and other environmental parameters).

Rapport Nr 132 2012 ABRAHAMSSON, D. Gösens ( Sander lucioperca (L.)) förekomst i Ivarskärsfjärden. ( The occurrence of pikeperch (Sander lucioperca (L.)) in Ivarskärsfjärden).

Rapport Nr 131 2011 WEIJOLA, V. Litteraturöversikt av blåmusslans biologi och ekologi i Östersjön. ( A review of the biology and ecology of the of the blue mussel (Mytilus edulis L.) in the Baltic Sea).

Rapport Nr 130 2011 KAUPPI, L. Kartering av undervattenvegetation i kustområden i NV och SÖ Åland. ( Mapping of underwater vegetation in coastal areas of NW and SE Åland).

Rapport Nr 129 2011 GREN, M. Makrofytinventering och klassificering av sjöarna Vargsundet, Östra Kyrksundet, Västra Kyrksundet och Dalkarby träsk enligt EU:s ramdirektiv för vatten. ( Survey of macrophytes and classification of the lakes Vargsundet, Östra Kyrksundet, Västra Kyrksundet and Dalkarby träsk according to the EU Water Framework Directive).

Rapport Nr 128 2011 BYSTEDT, S. Kartering av vattenväxterna och klassicifering av sjöarna Markusbölefjärden, Långsjön, Lavsböle träsk enligt EU:s ramdirektiv för vatten. ( Survey of aquatic vegetation and classification of the lakes Markusbölefjärden,Långsjön and Lavsböle träsk according to the EU Water Framework Directive).

Rapport Nr 127 2010 SALO, T. Kartering av ptoentiella lekplatser för abborre ( Perca fluviatilis) och gädda ( Esox lucius) i Geta, Sund och Lemland, Åland. ( Mapping of possible spawning grounds for perch (Perca fluviatilis L.) and pike (Esox lucius L.) in Geta, Sund and Lemland, Åland Islands).

Rapport Nr 126 2010 KIVILUOTO, S. Basinventering av potentiella lekplatser för abborre ( Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius) i grunda vikar på västra och södra Åland. (Basic survey of shallow bays as potential spawning places and nursery areas for perch (Perca fluviatilis) and pike (Esox Lucius) in western and southern Åland).

Rapport Nr 125 2009 HÄGGQVIST, K. & J. PERSSON. Uppföljning av fiskbestånden i Vargsundet, Markusbölefjärden, Långsjön, Östra Kyrskundet och Västra Kyrksundet, samt kräftpopulationen i Vargsundet. (A follow-up of the fish population in lakes Vargsundet, Markusbölefjärden, Långsjön, Östra Kyrksundet and Västra Kyrksundet, as well as the crayfish population in lake Vargsundet).

Rapport Nr 124 2009 NYSTRÖM, J. Basinventering av bottenvegetationen i grunda havsvikar med potentiell förekomst av kransalger i Saltvik, Sund och Föglö, Åland ( An inventory of the underwater vegetation in coastal lagoons with a potential presence of stoneworts in Saltvik, Sund and Föglö, Åland Islands).

Rapport Nr 123 2009 PERSSON, J. Uppföljning av kräftbestånden i fyra Åländska sjöar 2008. (A follow up study of the crayfish populations in four lakes in Åland 2008).

Rapport Nr 122 2009 AARNIO, K. Kvalitetsfaktorer för EU:s vattendirektiv i kustområden: bottenfauna. Jämförelse av olika sållstorlek och provtagningsdesign i beskrivandet av bottenfaunasamhällen. (Quality elements for EU Water Frame Directive in coastal areas: zoobenthos.Comparing different sieve sizes and sampling designs in characterizing the zoobenthic assemblages).

Rapport Nr 121 2008 SÖDERSTRÖM, S. Test av klassificeringsmetoder för Ålands kustvatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten Klorofyll-a och mjukbottenvegetation. (Testing of classification methods for coastal waters at Åland Islands according to the EU Water Framework Directive – Chlorophyll-a and soft-bottom vegetation).

Rapport Nr 120 2007 MUSTAMÄKI, N & I AHLBECK. Fisk- och kräftbestånden i fem åländska sjöar sommaren 2007. (Fish and crayfish stocks in five lakes in the Åland Islands in the summer of 2007).

Rapport Nr 119 2007 PUNTILA. R. Basinventering av potentiellt viktiga Chara-vikar på norra Åland. (Fundamental research of potentially important Chara-bays in northern Åland).

Rapport Nr 118 2007 KOHONEN, T. & J. MATTILA (red.). Mesoskaliga vattenkvalitetsmodeller som stöd för beslutsfattande i skärgårdsregionerna Åboland-Åland-Stockholm, BEVIS- slutrapport. (Mesoscale water quality models as support for decision making in the archipelagos of Turku, Åland and Stockholm, BEVIS final report).

Rapport Nr 117  2007 NYGÅRD, H. Bottenfaunan och hydrografin i den åländska ytterskärgården sommaren 2006. (The benthic fauna and hydrography in the outer archipelago zone of Åland Islands in the summer of 2006).

Rapport Nr 116 2007 AHLBECK, I. Kartering av fiskbestånd på Föglö, SE Åland. (Survey of fish stocks on Föglö, SE Åland).

Rapport Nr 115 2006 MÄENSIVU, M. Testning av parametrar (klorofyll-a och djuputbredning av blåstång, Fucus vesiculosus) för beskrivning av biologiska kvalitetsfaktorer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. (Testing the parameters (chlorophyll-a and depth distribution of bladder wrack, Fucus vesiculosus) for describing the Biological Quality Elements according to the EU Water Framework Directive).

Rapport Nr 114 2005 NYGÅRD, H. Fisksamhällets tillstånd på Kökar, SE Åland. (The state of the fish community on Kökar, SE Åland).

Rapport Nr 113 2005 JÄRVINEN, M. Förekomst av adult fisk i grunda havsvikar på Åland. (A survey on adult fish in shallow bays of Åland).

Rapport Nr 112 2005 SCHEININ, M. & S. SÖDERSTRÖM. Kartering av vattenlevande makrofyter längs två inner-ytterskärgårdsgradienter på nordvästra och sydöstra Åland. (A mapping of aquatic macrophytes along two inner-outerarchipelago gradients in the North-Western and South-Eastern Åland).

Rapport Nr 111 2004 JÄRVINEN, M, M. BORGMÄSTARS & S. WISTBACKA. Fisksamhällets sammansättning längs en skärgårdsgradient på NW Åland. ( The structure of fish communities along an archipelago gradient in NW Åland).

Rapport Nr 110 2004 VILLNÄS, A. Återhämtning av vattenmiljön efter avvecklandet av fiskodlingar (Andersö och Järsö). (Recovery of the aquatic environment following the termination of fish farms [Andersö and Järsö]).

Rapport Nr 109 2003 SUOMALAINEN, K. Inverkan av vägbankar på vattenmiljön – uppföljande studier. (The effects of road embankments on the water environment – a follow up study).

Rapport Nr 108 2002 SUOMALAINEN, K. Utvecklande av monitoring för trådformiga alger. (Developing monitoring of filamentous algae).

Rapport Nr 107 2002 KÅLL, S. Undersökning av miljöeffekter av fiskodlingar (Andersö och Järsö) under avveckling. (Monitoring of environmental effects of fish farms [Andersö and Järsö] under closure).

Rapport Nr 106 2002 SILLANPÄÄ, H. Fiskens reproduktionspotential i Engrundsfjärden, norra Åland. (The reproduction potential of fish in Engrundsfjärden, N. Åland).

Rapport Nr 105 2002 SILLANPÄÄ, H. Grundkartering av sex sjöar med tanke på deras användning som bevattningsvattentäkter. (A basic study of six lakes considering their water utilization).

Rapport Nr 104 2002 LASTUNIEMI, M. Användning av perifytonfällor för bedömning av fiskodlingars eutrofierande effekt samt undersökning av nya kontroll- och referenspunkter för bottenfaunaprovtagning vid miljökontrollprogrammet för fiskodling på Åland. (The use of periphyton growth plates in estimating eutrophication effects of fish farms and survey of new control and reference sites for investigation of benthic fauna in the monitoring program for fish farms at Åland Islands, N. Baltic Sea).

Rapport Nr 103 2001 PERUS, J., J. LILJEKVIST & E. BONSDORFF. Långtidsstudie av bottenfaunans utveckling I den Åländska skärgården – en jämförelse mellan åren 1973, 1989 och 2000. (A long-term study of changes in the zoobenthos in the Åland archipelago – a comparison between 1973, 1989 and 2000).

Rapport Nr 102 2001 SNICKARS, M. Effekter av drivande alger på fisket i havsområdet mellan Askö och Herröskatan, Lemland, SE Åland. (Effects of drifting algae on fishing in the archipelago between Askö and Herröskatan, Lemland, SE Åland).

Rapport Nr 101 2000 BERGLUND, J. & C. ROOS. Uppföljning av färgtrafikens effecter och långtidsförändringar I algvegetationen i Ålands skärgård. (The effects of ferry traffic and long-term changes on algal vegetation in the Åland archipelago).

Rapport Nr 100 2000 RÖNNBERG, C. Förekomst av drivande alger och syrebrist I den nordvästra delen av Ålands skärgård .(Occurence of drifting algal mats and hypoxia in the north-western part of the Åland archipelago).

Rapport Nr 99 2000 NUMMELIN, C. Uppföljning av situationen i Vargsundet sommaren 1999 samt en miljökonsekvensbedömning av den planerade slussen. (A follow-up of the situation in Lake Vargsundet in the summer of 1999, and an environmental impact assessement of the planned lock).

Rapport Nr 98 1999 NUMMELIN, C. & J. PERUS. Hydrografi, primärproduktion, växtplanktonsammansättning, bottenfauna, kräft- och fiskbestånd i Vargsundet sommaren 1998. (Hydrography, primary production, phytoplankton composition, zoobenthos, standing crop of crayfish and fish in lake Vargsundet in the summer 1998).

Rapport Nr 97  1998 BERGLUND, J. Kartering av makrofyter och drivande alger på grunda mjukbottnar i Ålands skärgård. (Survey of macrophytes and drifting algae on shallow soft bottoms in the Åland archipelago).

Rapport Nr 95 1997 ÖSTMAN, M. & E.M. BLOMQVIST. Tillståndet i åländska skärgårdsvatten – förslag till kvalitetsparametrar för den åländskavattenlagen. (The state of the archipelago waters of the Åland Islands – a survey of the situation in the 1980s and 1990s, long-term changes and a proposal for parameters of water quality to be used in the legislation of water protection).

Rapport Nr 94 1997 ÖSTMAN, M. Storfjärilsfaunan på Husö biologiska station 1985-1996 .(The moth and butterfly fauna of Husö Biological Station in 1985-1996).

Rapport Nr 93 1995 TALLQVIST, M. Vattenkvalitet och bottenfauna vid fiskodlingarna Solvik fisk, Andersö och Ålands forell, Järsö sommaren 1995. ( Water quality and zoobenthos at the fish farms Solvik fisk, Andersö and Ålands forell, Järsö in the summer 1995).

Rapport Nr 92 1995  ÖHMAN, P. Uppföljning av växtplankton utvecklingen, med tyngdpunkt på blågrönalger i åländska vattentäkter och skärgårdsvatten sommaren 1995 .(Monitoring of phytoplankton development, with emphasis on cyanobacteria, in drinking water reservoirs and archipelago waters on Åland in the summer of 1995).

Rapport Nr 91 1994 NORKKO, A. & E. BONSDORFF. Bottenfauna och hydrografi i området mellan kust och öppet hav i den åländska skärgården. (Zoobenthos and hydrography in the transition-zone between the shallow coastal bottoms and the open sea in the Åland archipelago, N. Baltic Sea).

Rapport Nr 90 1994  HALDIN, D. En översiktlig kartering av vattenvegetationen på hårdbottenlokaler i nordvästra Ålands skärgård 1994. (Survey of hard bottom vegetation in the archipelago of NW Åland 1994).

Rapport Nr 89 1994 WISTBACKA, S. Bottenfaunan och fisksamhället I Färjsundet-Lumparn området 1993. (Zoobenthos and the fish communities in the Färgsundet-Lumparn area in 1993).

Rapport Nr 88 1994 BACKLUND C. Hydrografi, näringsämnen och klorofyll-a I Lumparns viksystem. (Hydrography, nutrients and chlorophyll-a in the Lumparnfjärd and its connecting bays).

Rapport Nr 87 1993 WISTBACKA, S. En inventering av fisksamhället i tre viksystem på Åland . (The fish communities of three bays on Åland).

Rapport Nr 86 1993 AUGUSTSON, I. Den högre vattenvegetationen i några inre havsvikar på fasta Åland 1992. (Phytobenthos of some inner bays on the Åland Islands in 1992).

Rapport Nr 85 1993 BACKLUND, C. Hydrografi, näringsämnen och klorofyll-a I tre havsvikar på fasta Åland. (Hydrography, nutrients and chlorophyll-a in some inner bays on the Åland Islands).

Rapport Nr 84 1992 LINDELL, A. En kartering av Mariehamns stads vattenområden, samt en inventering av stränder och grunda vatten. (A base-line survey of the water areas surronding Mariehamn, Åland).

Rapport Nr 83 1992 LINDHOLM, H. & E. BONSDORFF. Sjöfågelfaunan i ett nordväståländskt skärgårdsområde – en baslinjekartering utförd sommaren 1991. (The seabirds of NW Åland – a baseline study 1991).

Rapport Nr 82 1992 WISTBACKA, S. En base-line inventering av fisksamhällenas sammansättning längs en skärgårdsgradient på nordöstra Åland. (A base-line study on the fish communities along an archipelago gradient on NW Åland, N. Baltic Sea).

Rapport Nr 81 1992 HALDIN, D. Den högre brackvattenvegetationen I nordvästra Åland 1991, samt en jämförelse av läget 1963 och 1965. (Phytobenthos in the archipelago of NW Åland 1991 compared to 1963 and 1965).

Rapport Nr 80 1992 BACKLUND, C. Primärproduktion i ett åländskt skärgårdsområde. (Primary production in an archipelago gradient on the Åland Islands).

Rapport Nr 79 1992 ÅDJERS, K. & C. BACKLUND. Säsongsvariationer i hydrografi, näringsämnen och klorofyll a i ett åländskt skärgårdsområde. (Seasonal variations in hydrography, and nutrients in an archipelago gradient on the Åland Islands).

Rapport Nr 78 1990 ÖSTMAN, T. Undersökning av Boda-, Ivarskärs- och Svartsmarafjärden samt sjön Vargsundet på NW Åland sommaren 1990: hydrografi och vattenkvalitet .(An investigation of Boda-, Ivarskärs- and Svartsmarafjärden and Lake Vargsundet in NW Åland in the summer of 1990: hydrography and water quality).

Rapport Nr 77 1990  LAURÈN-MÄÄTTÄ, C. Vattenkvalitet och bottenfauna kring tre åländska fiskodlingar sommaren 1990 (Water quality and zoobenthic condition around three fish farms on Åland, N. Baltic Sea, in the summer 1990).

Rapport 76 1990 SUOMALAINEN, S. Undersökning av vattenkvalitet (år 1989) och bottenfauna (år 1990) vid Ålands forell i Järsö, Lemland. (An investigation of water quality (in year 1989) and bottom fauna (in year 1990) at Ålands Forell, Järsö, Lemland).

Rapport 75 1990 BONSDORFF, E. AARNIO, K. & A. LINDELL. Bottenfauna och hydrografi i den åländska skärgården 1972-1990: Mariehamn och Eckerö 1990 samt en totalanalys av den faståländska skärgården i relation till eutrofiering. (Zoobenthos and hydrography in the Åland archipelago 1972-1990: Mariehamn and Eckerö 1990, and the overall situation in relation to eutrophication).

Uppdaterad 12.11.2019