Doktorandprogrammet vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Doktorandprogrammet vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Inom doktorandprogrammet vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi finns följande huvudämnen:

 • företagets organisation och ledning
 • informationssystem
 • informationsvetenskap
 • internationell marknadsföring
 • nationalekonomi
 • redovisning

 

Särskilda anvisningar för sökande till doktorandprogrammet vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Utöver de allmänna kriterierna för antagning till doktorandprogram vid Åbo Akademi bör du ha kunskaper som motsvarar huvudämnesnivå i en magisterexamen.

Forskningsplanen ska enligt fakultetsrådets beslult innehålla följande moment.

 • Abstrakt (max en halv sida)
 • Bakgrund (teoretisk och empirisk förankring)
 • Undersökningens syfte och frågeställning
 • Forskningsmetoder och -material samt eventuella risker och etiska överväganden
 • Genomförande (tidtabell, preliminär finansieringsplan) och forskningsmiljö samt källförteckning

 

Studieplan för doktorandprogrammet vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Doktorsexamen, 240 sp, innehåller:

 • forskarstudier, 40 sp
 • doktorsavhandling, 200 sp

Om du väljer att avlägga licentiatexamen, 120 sp, innehåller examen:

 • forskarstudier, 40 sp
 • licentiatavhandling, 80 sp

Doktorsexamen som följer på licentiatexamen innehåller endast doktorsavhandling, 120 sp.

I handlednings- och studieavtalet ska du uppge vilket år du planerar att avlägga examen. Beräkningsnormen är 60 sp/läsår för heltidsstudier, totalt 4 år. Om du avviker från normen bör du ge en motivering.

 

Forskarstudier inom doktorandprogrammet vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Forskarstudierna inom doktorandprogrammet vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi, 40 sp, ska stöda avhandlingsarbetet. Du gör upp studierna i samråd med handledaren. Du kan avlägga studierna vid Åbo Akademi eller annat universitet.

Fakulteten rekommenderar att arbetslivsfärdigheter registreras som en del av forskarstudierna, motsvarande 10-20 sp. Arbetslivsfärdigheter består av t.ex. undervisnings- och handledningsarbete, pedagogiska färdigheter, kommunikation, vetenskapligt skrivande, dator- och språkkunskaper samt studier i universitetspedagogik.

Uppdaterad 9.2.2018