Skriv här det du söker efter!

Forskarstipendier

Åbo Akademis forskarstipendier för år 2020

Forskningsservice utlyser doktorandstipendier och postdoktorala stipendier för år 2020. Stipendierna beviljas under förutsättning att Stiftelsen för Åbo Akademi beviljar medel för ändamålet.

Den elektroniska ansökningsblanketten (nu stängd) bör vara ifylld och inskickad senast fredagen den 20 september 2019 kl. 23.59. Inga bilagor ska bifogas. Vänligen kontrollera eventuella uppdaterade instruktioner och kriterier i det skedet då ansökan öppnat.

Publicerat 14.11.2019: Beslut om beviljade forskarstipendium 2020

Information om bedömningsprocess och -kriterier samt beslutsprocessen

Information om behandlingen av personuppgifter i samband med ansökan

I Stipendier för doktorander


a) ÅA-doktorandstipendier (max 12 månader)

Doktorandstipendierna kan sökas av inskrivna och närvaroanmälda doktorander vid Åbo Akademi och de är avsedda för forskning på heltid under 12 månader (tjänstledighet krävs). Med beaktande av särskilda skäl kan även kortare stipendietider komma i fråga. I ansökan ska tydligt framkomma

  • estimerad tidpunkt för disputationen (mm/år)
  • komplett redogörelse över tidigare erhållen finansiering för doktorsstudierna

Stipendiebeloppet är 1800 €/månad för magister eller motsvarande och 1900 €/månad för licentiat. Om stipendiet utnyttjas delvis för forskning utomlands är stipendiesumman per utlandsmånad 50 % högre. Beviljande av utlandstillägg förutsätter att doktoranden för given period lämnar det land där den stadigvarande bostaden finns, vilket i sin tur medför ökade levnadskostnader som utlandstillägget kan täcka (t.ex. dubbla hyror, resekostnader m.m.). Innan stipendieperioden inleds bör utlandsperioden verifieras med intyg eller inbjudan från det mottagande universitetet.

Stipendierna utbetalas i månatliga belopp och bör utnyttjas under år 2020.


b) Doktorandstipendier ur
W. Donners fond (max 48 månader, delvis villkorat)

Samma allmänna kriterier tillämpas som för ÅA-doktorandstipendier (se punkt I a) ovan), dock gäller följande specialkriterier beträffande sökandes behörighet:

  • H.W. Donners doktorandstipendier kan i första hand sökas av inskrivna och närvaroanmälda doktorander inom ämnet engelska språket och litteraturen.
  • I andra hand kan även doktorander i andra humanistiska ämnen (språk, kultur, historia och filosofi) ansöka om H.W. Donners doktorandstipendium, förutsatt att det finns en mobilitetsplan som innehåller en minst sex (6) månader lång vistelse i England. Den som ansöker om H. W. Donner-stipendium utgående från en mobilitetsplan, bör på begäran uppvisa ett s.k. Letter of Invitation från det mottagande universitetet.

Villkorat stipendium: Under förutsättning att Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse godkänner Donner-nämndens förslag kan Donner-doktorandstipendium beviljas för max 48 månader. Efter de första 12 stipendiemånaderna krävs en årlig redovisning till Donner-nämnden, som utgående från redovisningen bedömer om doktorsstudierna framskrider enligt tidtabell, vilket är en förutsättning för fortsatt stipendium.

Längre stipendier bör inledas i regel senast 1.4.2020. Eventuella kortare stipendier bör utnyttjas under år 2020.


c) Doktorandstipendier ur
Julius Polins förfäders minnesfond (max 48 mån eller kortare stipendium 3-6 mån)

Julius Polin-stipendier ledigförklaras enligt följande:

  • ett 4-årigt doktorandstipendium (max 48 mån)
  • ett antal kortare stipendier (3-6 mån)

Den som ansöker om det 4-åriga doktorandstipendiet (max 48 mån) beaktas automatiskt även för ett kortare stipendium (3-6 mån).

Samma allmänna kriterier tillämpas som för ÅA-doktorandstipendier (se punkt I a) ovan), dock gäller följande specialkriterier beträffande sökandes behörighet:

  • Julius Polins doktorandstipendier kan sökas av inskrivna och närvaroanmälda doktorander inom teologiska ämnen inom fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.
  • Det 4-åriga stipendiet kan sökas även då följande kriterier uppfylls: magisterexamen är avlagd senast 31.12.2019 och sökande är antagen till ÅA:s doktorandstudier senast 31.3.2020.
  • Ansökningsblanketten ska vara ifylld på svenska.

Det 4-åriga stipendiet bör inledas senast 1.4.2020. De kortare stipendierna (3-6 mån) bör utnyttjas under år 2020.

 

II Stipendier för postdoktorala forskare


ÅA-postdoktorala forskarstipendier (6-12 månader)

Postdoktorala stipendier kan beviljas personer som bedriver forskningsverksamhet vid en enhet vid Åbo Akademi. Stipendierna på (minst) 6 – (max) 12 månader är avsedda för forskning på heltid (tjänstledighet krävs). Sökande bör ha disputerat vid ansökningstidens utgång och avlagt doktorsexamen innan stipendietiden inleds. Högst fem år får ha förflutit sedan doktorsexamen.

I höstens utdelning beaktas särskilt sökande som under den ansökta stipendieperioden kommer att genomföra en 6 månaders vistelse vid ett annat universitet (utomlands eller i Finland) för att därefter kunna söka Finlands Akademis postdoktorala fellowship-finansiering vid Åbo Akademi.

Stipendiebeloppet är 2300 €/månad. Stipendierna utbetalas i månatliga belopp och bör utnyttjas under år 2020.

 

Närmare uppgifter om forskarstipendierna ges av forskningskoordinator Johanna Hedenborg, Kosmorama, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo, tfn (02) 215 4793, e-post johanna.hedenborg@abo.fi.

Uppdaterad 14.11.2019