Kirjoita tähän hakemasi!

Tietosuojailmoitus, Civic Space Scan-kansalaispaneeli

Tietosuojailmoitus, Civic Space Scan-kansalaispaneeli

Civic Space Scan kansalaispaneeli -hankkeen tietosuojailmoitus
Laatimispäivä 11.12.2020

Civic Space Scan -kansalaispaneelissa kartoitetaan kansalaisten näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia sananvapauden turvaamiseksi Suomessa. Kansalaispaneelin järjestää Åbo Akademin Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos (Samforsk) valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön tilauksesta. Kansalaispaneeli liittyy OECD:n käynnissä olevaan arviointiin Suomen kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista (Civic Space Scan Finland). Hankkeen rahoittajat ovat valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö.
Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi Civic Space Scan kansalaispaneeli -hankkeen kyselytutkimukseen ja kansalaispaneeliin.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Åbo Akademi Postiosoite: Tuomiokirkontori 3, 20500 TURKU
Käyntiosoite: Tuomiokirkonkatu 3, TURKU
Tietosuojavastaava Roald von Schoultz, dataskydd(a)abo.fi

2. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa
Tutkijatohtori Maija Jäske, maija.jaske(a)abo.fi. Osoite: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Turku
3. Tutkimuksen suorittajat
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Lauri Rapeli, lauri.rapeli(a)abo.fi. Osoite: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Turku. Tutkimushanketta koordinoi Åbo Akademi, joka vastaa tutkimusrekisterin ylläpidosta. Hankkeeseen kuuluu tutkijoita ja muuta tutkimushenkilökuntaa Åbo Akademista. Tutkimusta varten kerättyjä tietoja on oikeus käsitellä Civic Space Scan kansalaispaneeli -hankkeen tutkijoilla ja työntekijöillä.

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?
Tietoja käytetään yhteydenottoihin Civic Space Scan kansalaispaneeli -tutkimushankkeessa ja hanketta koskevaan tutkimustyöhön. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1e eli yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen, Suomen tietosuojalain 4 § 3 -kohdan mukaisesti. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohta 2j.

5. Mitä tietoja käsittelemme?
Tutkimusaineiston sisältämiä henkilötietoja ovat nimi, sukupuoli, äidinkieli, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, maakunta, syntymäpäivä ja syntymävuosi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tutkimusaineisto sisältää myös Civic Space Scan -kansalaispaneelin pienryhmäkeskustelujen äänitallenteet. Tutkimuksessa kerättäviä arkaluontoisia henkilötietoja ovat vastaajien poliittiset mielipiteet.

6. Mistä saamme tiedot?
Nimi, sukupuoli, äidinkieli, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, maakunta, syntymäpäivä ja syntymävuosi on saatu Digi- ja väestötietovirastolta Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaisella tietoluvalla. Muut henkilötiedot kerätään vastaajalta itseltään verkkopohjaisella kyselylomakkeella.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Tietoja, joiden perusteella vastaaja voi olla tunnistettavissa, käsittelevät ainoastaan Civic Space Scan kansalaispaneeli -hankkeen tutkijat, eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Kyselyvastaukset arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon anonymisoituina kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Hankkeessa kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietokantoihin tallennetut tiedot on suojattu salasanoin ja palomuurein. Suorat tunnistetiedot poistetaan aineistosta analyysivaiheessa.
Kansalaispaneelia varten kerätyt henkilötiedot poistetaan, kun ne eivät ole tarpeellisia tutkimuksen toteuttamiseksi, kuitenkin viimeistään OECD:n arvioinnin päättyessä kesällä 2021.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluvat seuraavat oikeudet
– oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
– oikeus saada pääsy tietoihin
– oikeus oikaista tietoja
– oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
– henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus
– oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
– oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan tietyissä tapauksissa poiketa lainsäädännön mukaisesti. Poikkeaminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700 Sähköposti: tietosuoja(a)om.fi

10. Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä ilmoitusta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Päivitetty 18.12.2020