Skriv här det du söker efter!

Tänkartalko – Nya tag mot skolmobbning

Bästa lärare, rektorer och elevvårdare i Svenskfinland – Välkomna på projekt KOMPIS* tänkartalko!

 

Nya tag mot skolmobbning – hur främja skoltrivsel i högstadiet?

 

Projekt KOMPIS-tänkartalko är ett fortbildningsseminarium med ett särskilt uppdrag: att utveckla det mobbningsförebyggande arbetet och främja skoltrivseln bland unga i Svenskfinland.  För att lyckas med detta behöver vi er hjälp! Kom därför till Arken i Åbo den 17.4 och slå era kloka huvuden ihop med ett gäng forskare från utvecklingspsykologin i Vasa. Tillsammans kan vi nå resultat!

Under dagen kommer vi under ett antal workshoppar att ta få del av forskning i form av en internationell översikt samt resultat från två regionala forskningsprojekt kring skolmobbning. Utgående från detta material diskuterar vi möjligheter, tillämpningar och förslag på lösningar som kan utnyttjas i det egna trivselfrämjande arbetet i skolan.

Med hjälp av interaktiv digital teknik kommer resultatet av diskussionerna att samlas in, sammanställas och distribueras till varje deltagare efter seminariet.

Seminariet är avgiftsfritt men lunchen bekostas på egen hand.

 

Anmäl dig här!

 


OBS! På grund av rådande situationen med COVID-19 kommer vi tyvärr att skjuta upp Tänkartalkot fram till hösten 2020. Vi kommer att meddela närmare datum inom kort. Vi kommer att meddela alla som anmält sig med nya datum när de är klara.


Workshop 1: Hur tar sig mobbning uttryck i dagens skolkontext? THE STRAND B307

med PD Patrik Söderberg, universitetslärare i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi.

Föredrag: Trender inom internationell forskning – rapportering från det senaste årets forskarkonferenser om mobbning och utanförskap

Workshop 2: Mobil-app som verktyg för att främja skoltrivsel bland unga? WESTERMARCK C101

med Alexandra Wasberg, koordinator för projekt REBOOT vid Åbo Akademi.

Föredrag: En vecka i sjuan – rapport från en pilotstudie där högstadieelevers dagliga upplevelser och interaktioner undersöktes via en mobilapplikation.

Workshop 3: Förslag på konkreta metoder att förebygga och hantera mobbning. KÄLLAN C201

med Emma Nyqvist, Emilia Alfthan och Emilia Sandvik, magisterstuderande i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi.

Föredrag: Skolpersonalens erfarenheter av att förebygga och hantera mobbning i skolor i Svenskfinland – preliminär analys av 44 intervjuer som genomförts inom ramen för projekt Kompis ht 2019-vt 2020.

 

Schemat för dagen;

8.30–8.55 Registrering

Start: ARMFELT A102

9.00 – 9.50 Presentation och praktisk info, introduktion till temat

KAFFE

10.05 – 11.05 Första workshop-passet

LUNCH

12.00 – 13.00 Andra workshop-passet

13.10 – 14.10 Tredje workshop-passet

KAFFE

14.25-15.00 Avslutning: ARMFELT A102

 

Webbadress
https://blogs2.abo.fi/kompis/tankartalko-april-2020/
Arrangör

Projekt KOMPIS vid Åbo Akademi

Alla evenemang