Föreläsning om svenska språket förr och nu

Föreläsning om svenska språket förr och nu

Tankeväckande föreläsningar och diskussioner erbjuds i föreläsningsserien Kunskap och kultur i en föränderlig värld. Föreläsningsserie ordnas i Åbo stadsbibliotek jämna veckors torsdagar under våren 2018, som en led i firandet av Åbo Akademis 100-årsjubileum. Arrangör är fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Föreläsningarna ordnas i Åbo stadsbiblioteks Studio, kl. 18.00.

Torsdagen den 19 april står svenska språket i tur:

Lotta Collin: Språkvårdsfrågor i tiden

När världen omkring oss förändras syns det också i vårt språk. För språkvården betyder det att gamla rekommendationer kanske måste revideras eller att det uppstår helt nya frågor att ta ställning till. I mitt föredrag illustrerar jag med några exempel hur samhällstrender som globalisering, jämställdhet och digitalisering avspeglas i aktuella språkvårdsfrågor.

Ludvig Forsman: Gammalsvenskby: samhällsförändring och språklig förändring

I byn Gammalsvenskby i södra Ukraina lever sedan 1700-talet en traditionellt svenskspråkig minoritetsgrupp vars medlemmar fram till våra dagar talat en estlandssvensk dialekt. I föredraget diskuteras hur de omfattande samhälleliga förändringarna i 1920-, 1930- och 1940-talens Sovjet påverkade Gammalsvenskbybornas språkliga identitet, så att barnen inte längre lärde sig föräldrarnas språk, utan blev huvudsakligen ukrainskspråkiga. I föredraget berörs även hur den sociala förändring som detta kollektiva språkbyte innebar ledde till förändringar i själva det språk som de sista svenskspråkiga talat fram till våra dagar.

Saara Haapamäki: Den talade svenskan i Åbo
Svenskan i Åbo, såsom den talas av personer som är uppvuxna i staden, påminner mycket om ett vårdat finlandssvenskt standardtalspråk och uppvisar ytterst lite social och situationell variation. I mitt föredrag kommer jag för det första att lyfta fram några utmaningar som finns när man försöker undersöka sådana talspråksvarieteter ur ett språkvetenskapligt perspektiv. För det andra presenterar jag ett urval forskningsresultat om förhållandet mellan uppfattningar om, attityder till samt produktion och perception av Åbosvenska.

Anders Stendahl: Fanns yngre fornsvenskan?
Den medeltida svenskan, fornsvenskan, delas traditionellt in i en äldre och yngre period med år 1375 som ungefärligt gränsmärke. Den äldre fornsvenskan, som historiskt värderats betydligt högre än den yngre fornsvenskan, utmärks av rik ordböjning och inhemskt ordförråd medan den yngre perioden ansetts vara karaktäriserad av förenklad grammatik och utländsk påverkan. I föredraget diskuteras om denna uppdelning fortfarande är relevant eller om en annan periodisering av medeltidssvenskan vore befogad.

Alla evenemang