Skriv här det du söker efter!

Etnologiska samlingarna

Etnologiska samlingarna

Etnologiska samlingarna bevarar och samlar in olika typer av traditionsmaterial från hela Finland, men med speciell tonvikt på svenskspråkiga områden. Arkivet grundades 1952 i avsikt att stöda undervisningen och forskningen i etnologi.

I samlingarna finns skriftligt material, fotografier, ljudband med intervjuer, kartor, ritningar, filmer och videoband. Även donationer, t.ex. fotoalbum, av enskilda ingår i samlingarna.

Samlingarna består till största del av material insamlat under studenternas och forskarnas fältarbeten på olika orter i Svenskfinland från 1930-talet till idag. Arkivet har bedrivit etnologisk frågelistverksamhet sedan 1952.

Till samlingarna hör som en egen enhet Svensk-Finlands textilarkiv, ett specialarkiv för svenskfinlands textila tradition.

Materialet står till förfogande i arkivet för närmare studier. Kontakta personalen.

En viktig del av de etnologiska samlingarnas traditionsmaterial består av frågelistsvar som lämnats in av svensk- och finskspråkiga informanter från hela landet sedan 1952.

En ny frågelista görs oftast årligen och svar tas emot under hela året. Vi tar också gärna emot svar från nya informanter i olika åldrar! Svar på tidigare frågelistor är tillgängliga för forskning och studier.

Aktuell frågelista: nr 76 Sömn och dröm
Enkäten kan i sin helhet besvaras på Internet

Svar på äldre frågelistor kan sändas in på adressen:

ÅBO AKADEMI
KULTURVETENSKAPLIGA ARKIVET CULTURA VID ÅBO AKADEMI
KOD 5005856
20003 SVARSFÖRSÄNDELSE

(Åbo Akademi betalar då portoavgiften)

 

Kontaktuppgifter

Arkivamanuens Niklas Huldén
Tel. 02-215 4396

Arkivbiträde Lotta Wessberg
Tel. 02-215 4982

E-post: cultura@abo.fi

Uppdaterad 29.3.2019