Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Stiftelsen BMR beviljade 80 000 euro till CLL – fokus på barns lärande och välmående

 

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne (Stiftelsen BMR) har beviljat 80 000 euro för tre olika fortbildningsprojekt vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL).

Skolresurs i Educa-montern.
Elin Kjellberg och Christian Ahläng från Skolresurs / Centret för livslångt lärande deltar i Educa-mässan och visar vad Skolresurs verksamhet går ut på. Elin leder fortbildningsprojektet som Stiftelsen BMR nu beviljat finansiering. Foto: Stefan Westergård

Den största finansieringen, 40 000 euro, går till ett fortbildningsprojekt vid Skolresurs vid CLL. Syftet är att lyfta intresset för och kunnandet i naturvetenskaper och matematik genom vardagskopplingar, undersökande arbetssätt och utomhuspedagogik. Det riktar sig till småbarnspedagogiken och årskurserna F–6.

Verksamhetsledare för Skolresurs, Bengt-Johan Skrifvars, är förstås jätteglad över finansieringen.

– Vi har ett antal år redan hållit på med den här typen av verksamhet riktad till de lägre åldrarna men just småbarnspedagogiken har vi riktat oss till endast ett par, tre år. Det är väldigt värdefullt att vi nu kan fortsätta satsa på det.

Skrifvars påpekar att det är viktigt att redan i tidig ålder lägga grunden för ett intresse för naturvetenskaper och matematik.

– Barn är nyfikna, de har hundramiljoner frågor om allt möjligt och omöjligt. Varför halkar jag på is? Varför glider jag inte på sanden? Varför blir jag våt när det regnar? Allt kan kopplas ihop med naturvetenskaperna bakom det, fast barnen behöver förstås inte kunna peka ut det som naturvetenskap. Man måste svara på frågorna på rätt nivå och jag tror att om intresset väcks i tidig ålder, så finns det kvar också senare.

Finansieringen kommer att i huvudsak gå till fortbildning av lärare men barnen deltar också.

– Pedagogerna behöver stöd för att våga gå in i de där frågorna, som är utanför mångas bekvämlighetszon. Under fortbildningarna vill vi ge verktyg och idéer för hur man på ett spännande sätt kan visa, förklara och svara. Vi vill vara med i klassituationen, så därmed riktar det här sig också till eleverna.

 

Fortbildningen ”Välmående personal ger välmående barn” stöder välbefinnandet och aktörskapet för personal och barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Fortbildningen får 30 000 euro av Stiftelsen BMR.

Utbildningsplanerare Siv Lundström vid CLL:s verksamhetsområde Pedagogik och lärarfortbildning säger att idén till fortbildningen kommer från fältet. Det har skett en hel del förändringar inom småbarnspedagogiken, branschen lider av personalbrist och dessutom krävde pandemin anpassning och resiliens av personalen.

– Det här i kombination med den andra sidan, att man har ett jättehärligt jobb, man jobbar med Finlands framtid, det är berikande och inspirerande. Hur får vi ihop de här två bilderna, säger Lundström.

Forskning visar att personalens välmående direkt påverkar barnens välmående. Därför vill man nu stöda personalen i att forma en hållbar verksamhetskultur.

–  Det handlar dels om välmående och välbefinnande, dels om aktörskap och självledarskap. Hur få in bra struktur, rytm och planering i vardagen? Kanske hitta nya sätt att jobba på som sparar krafter och inspirerar. Det här gäller personalen men samtidigt vill vi ta in barnens välmående, barnens aktörskap, mångsidiga kompetens och rätt att delta och påverka. Vi vill helt enkelt erbjuda en vitaminspruta, både genom teori och prat men också via konkreta verktyg, säger Lundström.

Också Siv Lundström är på Educa-mässan, där hon deltar i arrangemangen av ett seminarium om barns framtidshopp och hur personal inom småbarnspedagogik kan skapa och upprätthålla barns framtidshopp. Seminariet arrangeras av Stiftelsen BMR i samarbete med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

Utöver dessa två fortbildningar beviljar Stiftelsen BMR 10 000 euro till CLL-projektet ”Hälsa för lärande”.

 

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne beviljar totalt 12 miljoner euro i bidrag till projekt och verksamhet som stödjer barn och ungas välmående och framtidstro. Stiftelsens styrelse fattade beslut om utdelningen torsdagen 25 januari. Den ansökta summan är högre än någonsin tidigare, 26,5 miljoner euro. Även den beviljade summan, 12 miljoner euro, är rekordhög. Sammanlagt tog stiftelsen emot 714 ansökningar, av vilka drygt 500 beviljades bidrag.

Många bidragsmottagare jobbar med barns och ungas psykiska och fysiska välmående i fokus.

– Den tredje sektorn har stor betydelse för barns och ungas välmående. Illamåendet bland barn och unga är stort och därför behöver de organisationer som jobbar med dem stöd, säger Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen BMR.

 

Mera information:

Pedagogik och lärarfortbildning vid CLL:s webbplats.

Skolresurs webbplats.

Stiftelsen BMR:s pressmeddelande om beviljad finansiering.