Sätt fart på förändringshjulet – motiverande samtal som samtalsmetodik

Kursen ger ökade insikter i lösningsfokuserade arbetssätt samt MI (motiverande samtal), där kom­munikation, växelverkan, samtal och aktivt lyssnande är centrala delar. Fortbildningen ger även modeller och konkreta verktyg som skolpersonalen kan använda sig av för att väcka den studerandes intresse, öka motivationen och därmed skapa förutsättningar för förändring i elevens beteende.

Målgrupp:

Undervisande personal och elevvårdspersonal inom grundskolans 7-9 och andra stadiet. (25 kursplatser i anmälningsordning/kursort)

Innehåll:

  • Hur föra konstruktiva samtal om förändring
  • Att formulera realistiska mål
  • Handledarens och den studerandes roll och ansvar i förändringsprocessen
  • Betydelsen av positiva erfarenheter och positiv feedback i förändrings- och utvecklingsprocessen.

Utbildare:

PD, PeM och psykoterapeut Eeva-Liisa Salmi.

Ort och tidpunkt:

Helsingfors: 19.9, 24.10.2018. kl. 9-15

Vasa: 5.10, 5.11.2018, kl. 9-15

Parallella utbildningar i Helsingfors och Vasa.

Omfattning:

Två närstudiedagar och eget arbete per kursort.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 15.8.2018