Skriv här det du söker efter!

Ordkonstledarutbildning i Österbotten

För första gången ordnas en utbildning för den som vill leda ordkonst i Österbotten. Utbildningen arrangeras enligt det koncept som utvecklats vid Sydkustens landskapsförbund för Sydkustens ordkonstskola.

Vad är ordkonst? I ordkonsten står begrepp som fantasi, skrivande, muntligt berättande, ordlek och litteratur i fokus. I kombination med musik, konst, drama, digitala medier samt kulturarv och traditioner inspireras var och en att hitta glädjen i språket, i skrivande och i läsning. I all verksamhet som inbegriper ordkonst är fantasin utgångspunkten.

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogik och förskola, bibliotekarier och övriga med intresse för ordkonst.

Innehåll:

Modul 4: Barnbokens många möjligheter

24-25 maj i Vasa

Under två dagar kommer vi att närma oss barnboken och hur man på olika sätt kan jobba med den:

Vi inleder med bibliotekspedagog Lena Sågfors och Bokprat! Lena ger oss en bred blick på aktuell barnlitteratur och tipsar om böcker för alla åldrar. Efter Lena tar litteraturpedagogen Agneta Edwards över, Agneta kan du läsa mer om här: http://www.agnetaedwards.se/ Tillsammans med henne arbetar vi i workshopformat kring boksamtal och bokstundens NärVarHur. Agneta har valt ut två bilderböcker som jag kommer att beställa och sända åt er så att ni får läsa dem på förhand (med eller utan barngrupp): Musse av Eva Lindström och GujiGuji av Chih Yuan-Chen. Inför workshopen kommer ni också att få reflektionsfunderlag till böckerna. Utgående från båda böckerna finns det möjligheter att arbeta med olika konstformer och andra uttryck.

Lördagen den 25 maj blir det drama hela dagen. Tillsammans med dramapedagog Nina Dahl-Tallgren från Wasa Teater ägnar vi oss åt teaterlek och rollspel i undervisningen. Vi får erövra verktyg i hur man kan använda sig av dramakonventioner samt rollspel i undervisningen och får även olika tips på drama- och teaterlek som utvecklar elevernas kommunikativa, sociala och emotionella färdigheter.

Lena Sågfors
Lena Sågfors
Agneta Edwards
Agneta Edwards

Nina Dahl-Tallgren
Nina Dahl-Tallgren

Modul 1: Vad allt kan ordkonst vara? (Modulen är avslutad)

12-13.10.2018 i Jakobstad


Fredag 12.10. kl. 10-16

Utbildare: Ledande ordkonstledare Iréne Poutanen och ledande ordkonstledare Maja Ottelin, Sydkustens ordkonstskola

Sydkustens ordkonstskola erbjuder grundläggande konstundervisning i ordkonst för barn och unga, ordkonstgrupper, sommarläger och skolprojekt i Nyland och Åboland. Den mångsidiga verksamheten har vuxit starkt under 2000-talet med närmare 30 grupper och ett flertal projekt kring barns skapande med språket. Introduktionsdagen presenterar hur verksamheten och undervisningen är organiserad, hur Ordkonstskolans ledare jobbar på fältet och ger exempel på projekt riktade till skolor och barn under skolåldern.


Lördag 13.10.  kl. 10-16

Utbildare: Barnboksförfattare Malin Klingenberg och manusförfattare Hanna Klingenberg

Under modulens andra dag får deltagarna bekanta sig med ordkonst som konstform. Vi testar ordkonstuppgifter och visar hur de kan kombineras i det oändliga. Vi pratar om enkla hjälpmedel som sätter igång fantasin, vi diskuterar hur, var och när ordkonsten kan användas. Och sist men inte minst uppfinner vi egna ordkonstövningar, som vi också provar på i gruppen.

 

Irene Poutanen
Maja Ottelin

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Klingenberg

 

 

 

 

Malin Klingenberg

Modul 2: Fantasimiljöer och kreativitet (Modulen är avslutad)

30.11-1.12.2018 i Vasa

Fredag 30.11 kl. 10-16

Utbildare: Universitetslektor  Christine Furu, Helsingfors universitet

En fördjupning  i hur barn- och ungdomslitteratur kan användas som utgångspunkt för arbete ordkonstarbete med barn i olika åldrar. Vi tittar närmare på böckernas, läsandets och berättandets betydelse för bl.a. barns språk- och litteracitetsutveckling. Under dagen prövar vi på allt från babypoesi till meningsskapande boksamtal och bokbearbetning genom olika estetiska lärprocesser. Vi bekantar oss också med modeller för hur olika aktörer kan samverka för att lyfta fram berättelser och berättande i barns och ungas vardag.

Lördag 1.12 kl.10-16

Utbildare: Utbildningsplanerare, ordkonstledare Linda Ahlbäck och akademilektor i de estetiska ämnenas didaktik Eva Ahlskog-Björkman, Åbo Akademi

Under förmiddagen presenteras bakgrunden till och utformandet av projekt ”I berättelsen finns magin – ett projekt för och med barn kring läsglädje, berättarglädje och glädjen i att vara tillsammans”. Under förmiddagen presenteras också tankarna bakom de skapande aktiviteterna kopplade till den aktuella barnboken i projektet. Under eftermiddagen får deltagarna själva gå in i skapande processer och aktivt skapa med en barnbok som utgångspunkt. Vi reflekterar utifrån deltagarnas egna upplevelser och diskuterar genom konkreta exempel  hur barn kan  bearbeta och bygga vidare på sina berättelser med hjälp av skapande verksamhet

Christin Furu

 

 

 

 

Linda Ahlbäck
Eva Ahlskog-Björkman

 

Modul 3: Muntlig berättarkonst (Modulen är avslutad)

8-9.3.2019 i Jakobstad

Fredag 8.3 och lördag 9.3 kl.10-16

Utbildare: Berättare och konstnär Lina Teir

Under kursdelen får du grundläggande dramaturgiska och sceniska verktyg för hur du kan bygga upp en muntlig berättelse och för hur du kan arbeta med muntligt berättande tillsammans med barn och unga. Berättandet kan röra sig om t.ex. sagor och fabler, sägner och myter, religiösa och mytologiska berättelser, humoristiska berättelser och stand up, självbiografiska berättelser och urbana legender.

 

Lina Teir

 

Omfattning:

8 närstudiedagar á 6 timmar.

Tidpunkt:

Hösten 2018 till våren 2019.

Avgift:

90€/modul. För deltagare som deltar i alla fyra moduler ges en rabatt på 40€.

Brita Maria Renlunds stiftelse - logo SKF Logo för sydkustens ordkonstskola Logo för sydkusten Logo för Kulturösterbotten
 

 

Uppdaterad 7.5.2019