Skriv här det du söker efter!

Ordkonstledarutbildning i Österbotten

För första gången ordnas en utbildning för den som vill leda ordkonst i Österbotten. Utbildningen arrangeras enligt det koncept som utvecklats vid Sydkustens landskapsförbund för Sydkustens ordkonstskola.

Vad är ordkonst? I ordkonsten står begrepp som fantasi, skrivande, muntligt berättande, ordlek och litteratur i fokus. I kombination med musik, konst, drama, digitala medier samt kulturarv och traditioner inspireras var och en att hitta glädjen i språket, i skrivande och i läsning. I all verksamhet som inbegriper ordkonst är fantasin utgångspunkten.

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogik och förskola, bibliotekarier och övriga med intresse för ordkonst.

Innehåll:

Modul 1: Vad allt kan ordkonst vara? 

12-13.10.2018 i Jakobstad


Fredag 12.10. kl. 10-16

Utbildare: Ledande ordkonstledare Iréne Poutanen och ledande ordkonstledare Maja Ottelin, Sydkustens ordkonstskola

Sydkustens ordkonstskola erbjuder grundläggande konstundervisning i ordkonst för barn och unga, ordkonstgrupper, sommarläger och skolprojekt i Nyland och Åboland. Den mångsidiga verksamheten har vuxit starkt under 2000-talet med närmare 30 grupper och ett flertal projekt kring barns skapande med språket. Introduktionsdagen presenterar hur verksamheten och undervisningen är organiserad, hur Ordkonstskolans ledare jobbar på fältet och ger exempel på projekt riktade till skolor och barn under skolåldern.

Iréne Poutanen är ledande ordkonstledare vid Sydkustens ordkonstskola och jobbar bland annat med att skapa pedagogiska konsthelheter. Hon är utbildad till konstmagister i nya medier och har tidigare jobbat med film-, radio- och evenemangsproduktion. Irénes specialintresse gällande ordkonsten är de mångsidiga möjligheterna för kreativt uttryck för alla åldrar.
Maja Ottelin är ledande ordkonstledare, har hand om Lilla ordboets ordkonstväskor och koordinerar småbarnsordkonst. Läsning och böcker inspirerar henne att hitta på roliga ordkonstövningar. Tidigare har Maja sysslat med radionyheter, teve, barnprogram och teaterimprovisation.


Lördag 13.10.  kl. 10-16

Utbildare: Barnboksförfattare Malin Klingenberg och manusförfattare Hanna Klingenberg

Under modulens andra dag får deltagarna bekanta sig med ordkonst som konstform. Vi testar ordkonstuppgifter och visar hur de kan kombineras i det oändliga. Vi pratar om enkla hjälpmedel som sätter igång fantasin, vi diskuterar hur, var och när ordkonsten kan användas. Och sist men inte minst uppfinner vi egna ordkonstövningar, som vi också provar på i gruppen.

Hanna Klingenberg och Malin Klingenberg har hållit på med ordkonst sedan de var i fyraårsåldern och började läsa och skriva brev och sagor till varandra. Numera jobbar de båda två med skrivande i olika former, Malin är barnboksförfattare och Hanna är manusförfattare, och båda jobbar fortfarande med ordkonst, både för vuxna och barn

 

Irene Poutanen
Maja Ottelin

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Klingenberg

 

 

 

 

Malin Klingenberg

Modul 2: Fantasimiljöer och kreativitet

30.11-1.12.2018 i Vasa

Fredag 30.11 kl. 10-16

Utbildare: Universitetslektor  Christine Furu, Helsingfors universitet

En fördjupning  i hur barn- och ungdomslitteratur kan användas som utgångspunkt för arbete ordkonstarbete med barn i olika åldrar. Vi tittar närmare på böckernas, läsandets och berättandets betydelse för bl.a. barns språk- och litteracitetsutveckling. Under dagen prövar vi på allt från babypoesi till meningsskapande boksamtal och bokbearbetning genom olika estetiska lärprocesser. Vi bekantar oss också med modeller för hur olika aktörer kan samverka för att lyfta fram berättelser och berättande i barns och ungas vardag.

Ann-Christin Furu är universitetslektor med inriktning mot småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet. Hon undervisar bland annat i språkutveckling och flerspråkighet, barnlitteratur och drama. Ann-Christin har lång erfarenhet av att undervisa och forska i olika former av muntlig kommunikation. Under åren 2016-2018 drev hon utvecklingsprojektet Berätta Mera – om storytelling som verktyg för arbete med hållbarhetsfrågor på daghem och förskola. Just nu är hon projektledare för det tvååriga forskningsprojektet Hållbara berättelser. Multimodal storytelling och hållbarhet inom småbarnspedagogik i Svenskfinland.  I sin forskning utgår hon från ett relationellt perspektiv och använder sig av narrativa forskningsmetoder. Ann-Christin är också bokälskare, bloggare och bildberättare – och har en passion för de narrativa sätten att närma sig verkligheten.

Lördag 1.12 kl.10-16

Utbildare: Utbildningsplanerare, ordkonstledare Linda Ahlbäck och akademilektor i de estetiska ämnenas didaktik Eva Ahlskog-Björkman, Åbo Akademi

Under förmiddagen presenteras bakgrunden till och utformandet av projekt ”I berättelsen finns magin – ett projekt för och med barn kring läsglädje, berättarglädje och glädjen i att vara tillsammans”. Under förmiddagen presenteras också tankarna bakom de skapande aktiviteterna kopplade till den aktuella barnboken i projektet. Under eftermiddagen får deltagarna själva gå in i skapande processer och aktivt skapa med en barnbok som utgångspunkt. Vi reflekterar utifrån deltagarnas egna upplevelser och diskuterar genom konkreta exempel  hur barn kan  bearbeta och bygga vidare på sina berättelser med hjälp av skapande verksamhet

Eva Ahlskog-Björkman är akademilektor i de estetiska ämnenas didaktik (PeD) vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Vasa. Hon undervisar främst blivande barnträdgårdlärare i skapande ämnen som bild och slöjd. Förutom att Eva har lång erfarenhet av att undervisa inom lärarutbildningen har hon även varit involverad i flera fortbildningsprojekt på CLL som exempelvis Slöjd, upplevelse och uttryck och I berättelsen finns magin. Evas forskningsintressen är riktade mot interaktion under barns skapande processer, estetiska läroprocesser i relation till helhetsskapande undervisning samt barns lärande på museer.

Kursledare Linda Ahlbäck är utbildningsplaneraren och ordkonstledaren som har ett genuint intresse för kreativt ordbruk och den magiska konsten att med  ordens och berättelsens hjälp göra tillvaron några nyanser djupare.

Christin Furu

 

Linda Ahlbäck
Eva Ahlskog-Björkman

 

Modul 3: Muntlig berättarkonst 

8-9.3.2019 i Jakobstad

Fredag 8.3 och lördag 9.3 kl.10-16

Utbildare: Berättare och konstnär Lina Teir

Under kursdelen får du grundläggande dramaturgiska och sceniska verktyg för hur du kan bygga upp en muntlig berättelse och för hur du kan arbeta med muntligt berättande tillsammans med barn och unga. Berättandet kan röra sig om t.ex. sagor och fabler, sägner och myter, religiösa och mytologiska berättelser, humoristiska berättelser och stand up, självbiografiska berättelser och urbana legender.

Kursledaren Lina Teir har studerat berättarkonst vid Högskolen i Oslo och har sedan 2009 undervisat i och använt sig av berättarkonst i en scenisk kontext med barn, unga och äldre, med infödda och inflyttade finländare och med hängivna amatörer och professionella skådespelare. 

 

Lina Teir

 

Modul 4: Barnbokens många möjligheter

10-11 maj, Vasa

Bokprat om böcker som öppnar för fantasiutflykter till fantasimiljöer.
Bokprat om barn- och ungdomslitteratur med bibliotekspedagoger från Vasa stadsbibliotek.

Omfattning:

8 närstudiedagar á 6 timmar.

Tidpunkt:

Hösten 2018 till våren 2019.

Avgift:

90€/modul. För deltagare som deltar i alla fyra moduler ges en rabatt på 40€.

Brita Maria Renlunds stiftelse - logo SKF Logo för sydkustens ordkonstskola Logo för sydkusten Logo för Kulturösterbotten
 

 

Uppdaterad 13.2.2019