Matematik – beställ en afterworkshop

Su­gen på att få in nå­got nytt i ma­te­ma­ti­k­un­der­vis­ning­en? Tes­ta på nya idé­er, upp­slag, me­to­der som du re­la­tivt en­kelt kan im­ple­men­te­ra på dina ele­ver. Prö­va, tes­ta att gö­ra egna upp­gif­ter och låt kurs­kom­pi­sar­na ag­e­ra prov­ka­ni­ner. Sam­la ihop en grupp på minst 6 del­ta­ga­re och kon­tak­ta oss, så bo­kar vi en ef­ter­mid­dag.

Mål­grupp: Lä­ra­re i ma­te­ma­tik åk 7-9

Tema på work­shop:
– Geo­Ge­b­ra: en in­tro­duk­tion till en in­ter­ak­tiv ma­te­ma­tik­mil­jö
– La­bo­ra­tiv mat­te: la­bo­ra­tivt ma­te­ri­al och upp­gif­ter
– Om­vän­da klass­rum­met: hur kom­ma i gång, för­de­lar, nack­de­lar, vik­tigt att tän­ka på mm.
– Plat­ser­na, fär­di­ga, RÄK­NA: kom­bi­ne­ra mat­te och ut­om­hus­pe­da­go­gik

Ut­bil­da­re: Nina Aspe­g­rén, Sar­lins­ka sko­lan, Par­gas
Tid­punkt: En­ligt över­ens­kom­mel­se
Ort: En­ligt över­ens­kom­mel­se
Om­fatt­ning: 3 h
Kon­takt: Ce­ci­lia Lund­berg, tel. 046 920 2007, ce­ci­lia.lund­berg@abo.fi

Uppdaterad 19.3.2018