Skriv här det du söker efter!

Effektiv informationssökning och korrekt användning av information

Alla elever bör kunna hantera informationssökning, kritiskt tänkande, sociala medier och källhänvisningar. Kur­sen tar fas­ta på vil­ka ris­ker samt reg­ler som finns gäl­lan­de an­vänd­ning av in­for­ma­tion, men ock­så möj­lig­he­ter­na och mång­fal­den. På kursen gör vi prak­tis­ka öv­ning­ar och del­ta­gar­na kan job­ba ut­gå­en­de från lä­ro­pla­nens te­man en­ligt års­kurs­ni­vå. Må­let är att vi till­sam­mans ska­par ma­te­ri­al som kan an­vän­das di­rekt i klas­sen.

Målgrupp:

Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen och inom förskolan.

Innehåll:

Informationssökning, kritiskt tänkande, sociala medier och källhänvisningar

Utbildare:

Ann-Louise Hägglund, klasslärare och bibliotekarie

Ann Moa Westerlund-Rönnberg, ämneslärare

Nancy Pettersson, lärare vid öppna universitetet, bibliotekarie

Ort och tidpunkt:

Esbo 26.9, kl. 14-17

Raseborg 25.10, kl. 15-18

Jakobstad 31.10, kl. 15-18

Vasa 1.11, kl. 15-18

Borgå 12.11, kl. 15-18

Omfattning:

3h närstudiedag + eget arbete enligt behov.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 27.8.2018