Digitala geomedia i undervisningen

Vill du ta in di­gi­ta­la hjälp­me­del i sko­lans när­mil­jö? An­vän­da ap­par t.ex. för en skatt­jakt? Gö­ra egna kar­tor i Goog­le Maps? Kän­na till sa­tel­lit­da­ta som öp­pet kan an­vän­das? Kur­sen be­hand­lar di­gi­ta­la ap­pli­ka­tio­ner, kart­verk­tyg och sen­so­rer län­ka­de till GPS. Allt kon­kret kopp­lat till un­der­vis­ning­en och lä­ro­pla­nen. Verk­ty­gen kan an­vän­das i alla äm­nen och te­ma­hel­he­ter, t.ex. geo­gra­fi, his­to­ria, re­li­gi­on och gym­nas­tik.

Mål­grupp:

  • Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet. (Riktat till årskurs 7-9 + gym­na­si­et)

Ut­bil­da­re:

  • Mia Skog, Höj­dens sko­la, Ra­se­borg
  • Char­lot­te Elf, Kot­ka svens­ka sam­sko­la
  • Jan Holm­gård, Sur­sik sko­la, Pe­der­sö­re.

Tid­punkt och ort:

  • Vå­ren 2018 i Pe­der­sö­re (mars-april): start 15.3.2018 kl 12-18

Om­fatt­ning:

  • 2-3 när­stu­die­till­fäl­len (6 + 3 + 3 h), eget ar­be­te mel­lan till­fäl­le 1 och 2

Kon­takt:

Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen.

Kur­sen ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­te med Skol­re­surs.fi

Uppdaterad 10.4.2018