Skriv här det du söker efter!

Barn och ungas mentala ohälsa

Fortbildningens syfte är att ge deltagarna ökade insikter i hur de kan upprätthålla och stärka barn och ungas mentala hälsa och välbefinnande. Hur kan skolpersonalen förebygga elevernas psykiska ohälsa och ge psykisk första hjälp? Hurudana frågor skall skolpersonalen ställa då en elev mår dåligt? Hur stöda den ungas bearbetning av stress och tunga känslor?

Kursorter:

Fortbildningen arrangeras parallellt på två orter: Helsingfors och Vasa.

Max 35 deltagare antas i anmälningsordning.

Omfattning:

Två närstudiedagar och eget arbete per kursort

Närstudier:

Helsingfors: 20.9 och 25.10. 2018. Bägge dagarna kl 9-15

Vasa: 3.10 och 8.11. 2018. Bägge dagarna kl 9-15

Utbildare:

Ann-Charlotte Kjerulf 

FM, sjukskötare, klasslärare, arbetshandledare STORY, handledare i psykisk första hjälp, krisutbildning

Anne-Charlotte Kjerulf

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 20.8.2018