Skriv här det du söker efter!

FAQ Öpuleden

FAQ Öpuleden

Vad är Öpuleden?

Öpuleden är ett alternativt sätt att söka in till universitetet. Det innebär att du avlägger en viss mängd kurser (mellan 15 sp och 60 sp, beroende på leden) och sedan söker in till examensstudier på basis av dem. Om du blir antagen kan du i de flesta fall få kurserna till godo i din examen och har då redan kommit en bit på vägen i dina studier.

Det finns en kvot för hur många som kan antas på basis av studier vid Öppna universitetet. Läs mer om antagningen och om vilka utbildningar som antar studerande via Öpuleder.

Varför lönar det sig att studera vid Öpuleden?

Öpuleden är ett bra alternativ till exempel om du blev utan studieplats. Du kan använda mellanåret till att ta kurser som du senare kan räkna till godo om du blir antagen till examensstudier. Om du är osäker på vad du vill studera, kan studier vid Öpu vara bra för då har du möjlighet att ta kurser inom olika ämnen och hitta det du vill studera. Också de som redan är i arbetslivet och vill ta steget vidare i karriären kan effektivera sina studier genom att först studera vid Öpu och sedan via Öpuleden få studieplats för examen.
Öpuleden är också avsedd för den som inte har en andra stadiets utbildning men som vill studera på universitetsnivå.

Observera att ansökan till examensstudier endast sker på våren och att alla kurser i god tid bör vara avlagda och registrerade vid Öppna universitetet. Läs mera om antagning via Öpuleden.

Finns det Öpuleder i alla ämnen?

Alla utbildningslinjer har inte en Öpuled. Börja med att kolla vilka Öpuleder som erbjuds.

När kan jag börja vid Öpuleden?

Du kan börja studera så gott som när som helst under året (undantaget semestertider mitt på sommaren) om det finns en lämplig kurs för dig. Men det är lättare att börja i början av hösten eller efter årsskiftet. Läs mera om att anmäla sig till Öppna universitetets kurser.

Observera att man kan söka in till examensstudier på basis av Öpustudier endast på våren och alla kurser bör vara avlagda och registrerade vid Öppna universitetet innan bilagedeadline. Läs mer om antagningen.

Vilken är skillnaden mellan att vara inskriven som examensstuderande vid Åbo Akademi och att studera vid Öpuleden?

Som studerande vid Öpuleden får du inga studiesociala förmåner och dina studier resulterar inte i en examen förrän du sökt in via Öpuledsantagningen (separat antagning), blivit antagen för examensstudier och slutfört dina studier.

Då du studerar vid Öpuleden betalar du Öppna universitetets avgift om 50 euro/termin. För den summan kan du avlägga så många kurser du vill.
Notera att våra samarbetsparter också tar egna avgifter. Se en lista på samarbetsparterna genom att klicka här. Om kursarrangören är någon av samarbetsparterna, tillkommer deras avgift. Om arrangören är Öppna universitetet/CLL ÅA är avgiften 50 euro/termin.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor?

Ifall du har frågor om ett visst ämne/utbildningslinje kan du kontakta utbildningsplaneraren för det specifika ämnet. Om du är osäker på vem du ska kontakta så kan du ta kontakt med Öppna universitetets kansli på opu@abo.fi.

Går man kurserna dagtid? Behöver man vara fysiskt på plats?

Öppna universitetets kurser går på kvällar eller veckoslut och många kurser ordnas som nätkurser. På nätkurserna gör du uppgifterna på nätet, men en del kurser har ett tentamenstillfälle eller en närstudieträff. Nätkurserna är lika krävande som andra kurser och följer en tidtabell med start- och avslutningsdatum och har deadlines för övningsuppgifter under kursens gång.
Kurser som inte arrangeras av Öppna universitetet/CLL har andra tidtabeller och kan kräva närvaro.

Vad innebär huvudämne och biämne?

I alla kandidatutbildningar finns inte huvudämne, men om det finns, är huvudämnet det ämne som du huvudsakligen studerar, det vill säga det ämne du avlägger flest kurser i.
Inom många utbildningar ingår även ett biämne, som du studerar i mindre utsträckning än huvudämnet. Information om biämnen vid Åbo Akademi.

Vad menas med att en kurs ingår i en Öpuled?

En kurs som ingår i en Öpuled hör till de kurser du bör studera för att kunna söka in till examensstudier via Öpuleden.

Hur vet jag vilka kurser jag ska välja för att kunna söka in?

Antagningskraven för varje Öpuled finns beskrivna på respektive Öpuleds infosida. Det vill säga när du klickar dig vidare till en Öpuled på den här sidan under Utbildningar som antar på basis av Öpustudier.

Ifall du har frågor om Öpukurserna inom ett visst ämne kan du kontakta utbildningsplaneraren för det ämnet. Om du är osäker på vem du ska kontakta så kan du ta kontakt med opu@abo.fi.

Om du har frågor gällande sådana kurser som inte är Öpukurser vid Åbo Akademi (t.ex. andra öppna universitets kurser eller extra studerande kurser) kan du vända dig till fakultetskanslierna. Här är kontaktuppgifterna till studierådgivarna vid fakulteterna:

 • Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi: fhpt-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för naturvetenskap och teknik: fnt-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier: fpv-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi: studierfse@abo.fi

Kan jag läsa 15/30 sp på ett läsår så jag hinner söka in nästa vår?

Ja, det är meningen att studierna ska kunna avläggas på ett läsår. Kursutbudet varierar från år till år, men vi strävar efter att ha ett kursutbud som möjliggör att du kan söka in via Öpuleden på våren om du inlett studierna i början av höstterminen. För att veta vilka kurser som ingår, se svaret i frågan ovan.

Kan kurser avlagda vid andra öppna universitet inkluderas bland de prestationer som krävs för att söka in via Åbo Akademis Öpuleder?

Detta varierar beroende på vilken Öpuled du söker in via. Kolla antagningskraven till den Öpuled du är intresserad av.

Om du är osäker kan du vända dig till studierådgivarna vid fakulteten:

 • Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi: fhpt-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för naturvetenskap och teknik: fnt-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier: fpv-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi: studierfse@abo.fi

Blir jag automatiskt antagen efter att jag gått Öpuleden?

Nej, Öpuleden ger inte automatiskt examensstudierätt. Du behöver söka in och bli antagen till examensstudier för att få rätt att avlägga examen. Antagningsfrågor sköts av fakulteterna och enligt de regler som de har fastställt.
Efter att du avlagt kurserna i en Öpuled ska du ansöka om studieplats via Öpuledsantagningen (separat antagning) som arrangeras samtidigt som Gemensam ansökan 2. Det finns en kvot för hur många som kan antas på basis av studier vid Öppna universitetet. Läs mer om antagningen här.

Kan jag ansöka om studieplats via Öpuleden fast jag inte är student / inte har universitetsbehörighet?

Antagning till teologin på basis av smakprovskursen Att studera teologi är den enda Öpuleden där allmän universitetsbehörighet krävs. Du behöver inte ha allmän universitetsbehörighet om du söker in via någon annan Öpuled.
Observera dock språkkrav i svenska, läs mer om språkkrav här.

Kan jag söka in direkt då jag fått ihop de kurser som krävs inom en Öpuled?

Ansökan till examensstudier via Öpuleden är en separat antagning som ordnas samtidigt som Gemensam ansökan 2. Ansökan öppnar i mars via studieinfo.fi. Läs mer om antagningen här.

Hur får man intyg på sina studier?

Intyg skrivs ut på begäran och helst efter att du har höst- respektive vårterminens kurser avklarade. Du kan beställa ett intyg per e-post: opu@abo.fi. Om du har frågor kan du mejla opu@abo.fi eller ringa kansliet i Åbo (02) 215 4666, eller i Vasa (06) 324 7129. Beställ intyget i god tid, gärna två veckor innan du behöver det.

Intyg kan skrivas för enskilda kurser och för studiehelheter. Om du tänker fortsätta dina studier rekommenderas att du beställer intyg först när du har avlagt hela studiehelheten.

Varifrån får jag de intyg jag behöver?

Från Öppna universitetets kansli. Du kan beställa intyg över avlagda Öpukurser genom att mejla opu@abo.fi. Om du har frågor kan du mejla opu@abo.fi eller ringa kansliet i Åbo (02) 215 4666, eller i Vasa (06) 324 7129.

Hurudant intyg ska jag bifoga till min ansökan? Vad innebär de olika deadlinen för bilagor?

Undertecknat intyg över Öpuprestationer. Bilagor laddas upp i samband med ansökan. Se närmare tidpunkter på antagningssidan eller på studieinfo.fi.
Om du avlägger behörighetsgivande studier efter bilagedeadline kan du beställa ett nytt intyg för att komplettera din ansökan, kontrollera deadline för kompletteringar.

Alla sökande till Åbo Akademi ska i sin ansökan intyga sina kunskaper i svenska.

Kan jag räkna studierna tillgodo i min examen om jag antas till att avlägga examensstudier? Vad betyder tillgodoräkning?

Om du antas till examensstudier via Öpuleden, kan de kurser som du studerat som en del av Öpuleden i de flesta fall även ingå i din examen. Det innebär att de kan tillgodoräknas i din examen, det vill säga de registreras som en del av de studiepoäng du behöver för att avlägga examen.

Observera att du själv ska anhålla om tillgodoräkning enligt fakultetens instruktioner efter att du fått examensstudierätt, ingen tillgodoräkning sker per automatik. Studieprestationernas och examens lärandemål utgör grunden för prövningen och bedömningen, då beslut om tillgodoräkning fattas. Kunnandet ska motsvara lärandemålen för den prestation, den studiehelhet eller det biämne som tillgodoräknandet gäller.

Vad betyder förstagångssökande? Är jag en förstagångssökande om jag har en studierätt som extra studerande?

Du är förstagångssökande om:

 • du inte tidigare har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen inom utbildningssystemet i Finland och
 • du inte har tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen som började höstterminen 2014 eller senare.

Studierätten som extra studerande påverkar inte din status som förstagångssökande.
Mer information om att söka till en utbildningslinje vid Åbo Akademi.

Jag har avlagt kurser som extra studerande, kan jag räkna in dem vid Öpuledsansökan eller är det enbart Öpukurser som räknas?

Ja, du kan räkna in dem, förutsatt att kursen/kurserna ingår i Öpuledens krav.
Kom ihåg att bifoga intyg på kurserna du avlagt som extra studerande till din ansökan. Intyg beställs från Öppna universitetets kansli opu@abo.fi.

Kan jag via Öpuleden söka in direkt till en magisterutbildning?

Via Öpuleden söker man till en kandidatutbildning, som i förlängningen kan leda till magisterstudier. I utbildningslinjerna för rättsnotarie och för farmaci får man endast studierätt för lägre högskoleexamen. Examensrätten beskrivs i ansökningsmålet.
Direkt till magisterstudier kan du endast söka in om du har avlagt en lägre högskoleexamen.

Alla de som har en tidigare högskoleexamen (kandidat/magister/YH) är behöriga att söka direkt till studier på magisternivå, om de också fyller ansökningsmålens specifika behörighetskriterier. I så fall behöver du inte gå Öpuleden, utan söker “den vanliga vägen” i gemensam ansökan. Kolla med fakulteten där du vill avlägga dina magisterstudier, om du är osäker på att du har allt som krävs för att söka in.

 • Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi: fhpt-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för naturvetenskap och teknik: fnt-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier: fpv-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi: studierfse@abo.fi

Uppdaterad 2.9.2022