Gadolinska biblioteket nationellt världsminne

Unik boksamling uppförts på den nationella förteckningen över världsminnen

Det Gadolinska biblioteket har uppförts på den finländska nationella förteckningen över världsminnen inom Unescos Världsminnesprogram. Med programmet avser Unesco att uppmärksamma samlingar som anses utgöra ett unikt kulturarv och betona betydelsen av deras bevarande för framtiden.

Det Gadolinska biblioteket vid Åbo Akademis bibliotek
Det Gadolinska biblioteket har varit den världskände kemistens, professor Johan Gadolins (1760-1852) privatbibliotek. Ett flertal av böckerna i samlingen tillhörde på sin tid hans far, professorn och biskopen Jacob Gadolin (1719-1802) och dennes svärfar professorn och biskopen Johan Browallius (1707-1755), vilka bägge var bemärkta vetenskapsmän och politiker. Samlingen omfattar ca 3 400 verk, till stor del inbundna i samtida pergament- och skinnband. I samlingen finns både vetenskaplig litteratur och nyttolitteratur.

Samlingen är på många sätt unik då den undgick förstörelse i Åbo brand 1827 och är mycket speciell då den omfattar tre professorsgenerationers förvärv. Samlingen bidrar till kunskapen om verksamheten vid Kgl. Åbo Akademi och ger insikter i intellektuella strävanden i Åbo under tiden före Åbo brand. Den återspeglar ett intressant tidsspann i Finlands historia – det tidigmoderna samhällets övergång till industrialism i en fosterländsk och nationsbyggande tidsanda.

Samlingen ägs av Stiftelsen vid Åbo Akademi.