Aktuella projekt inom Samforsk

Demokratiforskning

Ett av institutets viktigaste tyngdpunktsområden är demokratiforskning, särskilt den representativa demokratins förändring och dess konsekvenser för politiskt beteende. Institutet koordinerade mellan åren 2006 och 2014 verksamheten i toppforskningsenheten Democracy: A Citizen Perspective vid Åbo Akademi. Inom ramen för toppforskningsenheten undersöktes den representativa demokratins utmaningar samt möjligheter till att komplettera den representativa formen av demokrati med olika former av deltagardemokrati. I institutets regi har även under professor Grönlunds ledning i samarbete med forskare från Åbo Universitet och Tammerfors Universitet ordnats sex stycken i finländsk kontext unika – och även i internationell kontext för demokratiforskningen betydelsefulla – experiment i demokratiska medborgarsamtal – tre stycken genomförda som tillfällen där människor deltog på plats och tre stycken utförda via Internet.

Val- och väljarforskning

Samforsk har en ledande roll i det finländska valforskningssamarbetet. Institutets orskningschef, professor Kimmo Grönlund, är ordförande för det finländska valforskningsprogrammet åren 2011-2016. Dessutom ingår docenten Åsa von Schoultz vid Helsingfors universitet i valforskningskonsortiets ledningsgrupp och projketforskare Maria Bäck fungerar som konsortiets sekreterare. Inom ramen för detta arbete görs i samband med varje riksdagsval en landsomfattande enkätundersökning – the Finnish National Election Study, FNES – vilken är den viktigaste valundersökningen i Finland. Institutets val- och väljarforskning fokuserar tematiskt på bl.a. väljarrörlighet, kandidatcentrerat röstningsbeteende, väljarbeteende på internet och politiska skiljelinjer i väljarkåren. Institutets valforskning har även de två senaste riksdagsvalen (2011 och 2015) kompletterats med elektroniska panelundersökningar. Akademiforskare, docent Kim Strandberg har ansvarat för dessa tillsammans med professor Grönlund och professor von Schoultz.

De forskare som främst forskar i val och väljarbeteende hos oss är Kimmo Grönlund, Peter Söderlund, Kim Strandberg, Maria Bäck och Inga Saikkonen. Institutet har även ett utbrett nordiskt och internationellt samarbete gällande val- och väljarforskningen

Finlandssvensk opinion/Barometern

Institutet har en ledande position inom forskningen kring finlandssvensk opinion. Den viktigaste undersökningen är Barometern, en årligen återkommande opinionsundersökning, som sedan våren 2002 görs bland svenskspråkiga i hela Finland. Den andra Barometern gjordes redan samma höst och sedan dess har mätningar gjorts i oktober-november. Barometern initerades av forskare Kjell Herberts som sedan dess har ansvarat för Barometern.

Barometern görs i huvudsak som postal enkät, men även en webbversion finns tillgänglig för dem som så önskar. Nytt urval på ca 2000 18-80-åringar tas från Befolkningsregistret varje år. Svarsprocenten har pendlat mellan 50 och 65.

Målsättningen med Barometern är att mäta förändringar hos den svenskspråkiga befolkningen som språkminoritet i Finland gällande språkval i olika situationer, kultur- och massmediekonsumtion och attityder, men skall även spegla allmänna trender visavi värderingar och opinioner i aktuella samhällsfrågor.

Den finlandssvenska Barometerns resultat för åren 2001-2007 har analyserats av olika samhällsvetare i en forskningsrapport redigerad av forskare Kjell Herberts. Rapporten heter Opinioner och trender i svenskfinland och är utgiven år 2008 här vid institutet för samhällsforskning (Samforsk).

Uppdaterad 26.4.2018